1 Corinthians 5

Alam Korint Ti Vonġ Baggëb

1Sa hanġo bë ham ti nevonġ baggëb, lob baggëb sënë og nipaya rot balam dahis deneggönengin gesu deyoh vu bë degevonġ rë. Ġaġek lo nebë mehöti ḳo ama venë.
1 Sën Paulus nër bë ama venë lo, og maḳ nër raḳ ama venë ngwë tamusën.
2Om maḳ ham nġo nahën neḳo ham raḳ-a? Maam ham dahun ham genimin namum! Gemaam ham gwetii mehö sën nevonġ nġaa nebë aga na gesu medo geving ham! 3Yönon, sa nado adingnë rëḳ sa kwaġ nevo ham. Lob vonġ bë sa nado ving ham yönon besa hanġo mehö sën nevonġ nġaa agi yi ġaġek ggovek ya. 4Lob sa kwaġ nevo nebë sënë: Ham ngupin ham jaḳ hil Mehöböp Yesu arë, lob ham kwamin bo nabë sa nado ving ham beham nimin wëëk, log Mehöböp Yesu rëḳ bo niwëëk vu ham geving. 5Gemëm ham gwetii mehö sënë na vu Satan in navi gesanġ gedëëin nġaa nipaya na. Hil ġevonġ nabë sënë in mëm gërin yi nom vu Anutu, lob Anutu geḳo anon nom doḳ Mehöböp yi buk vu tamusën.

Alam Korint Degetii Mehö Nipaya Na

6Ham neḳo ham raḳ sënë og nġaa nipaya, ma ham su raḳ ni rë? Yiist* og yiḳ mahen teka rëḳ nevonġ brët böpata menerig. 7Om ham gwetë yiist* muġeng na geham natu brët mewis sën yiist* su loḳ nedo rë lo. In Kerisi tu sipsip Buk-ggöksën-yi* bediiḳ in natu hil seriveng. 8Nebë saga om hil ġalë Buk-ggöksën-yi* gehil su najom yiist* muġeng ahon, in yiist* saga og aggata nipaya yi benipaya rot. Gaḳ hil ġaḳo brët sën yiist* main lo natu hil nos Buk-ggöksën-yi*. Brët sënë nebë hil natu alam-ġaġek-niröp-yi los nanër ġaġek anon mu.

9Log sa ḳevu loḳ ḳapiya ngwë sën sa ḳevu yök vu ham wirek lo nebë ham su gwa jaḳ alam sën denevonġ baggëb lo. 10Sa su nër bë ham gweruu demimin vu alam pin vu dob sënë sën denevonġ baggëb lo rë, gevu alam sën malaj anonin mehö ngwë hir nġaa lo rë, gevu alam hodeḳ los alam sën denesepa loḳ anutu-kuungsën lo veröḳ yi rë. Nabë ham gwevuu alam nabë sënë na veröḳ yi, og ham rëḳ gwevuu dob sënë gena medo tena? 11Rëḳ ġaġek sën sa ḳevu yök vu ham lo degwa nebë sënë: Nabë Kerisi yi mehö ti gevonġ baggëb ma, mala anonin mehö ngwë hir nġaa ma, nesepa loḳ anutu-kuungsën ma, nenër ġaġek nipaya ma, nenum menekeyevin ma, neḳo mehö ngwë hir nġaa, og ham su bengwënġ geving yi! Gaḳ gëp beham su gwa nos geving yi. 12Sa su tu jaas in bë ġanġo alam dahis hir ġaġek rë gaḳ ma, rëḳ Kerisi-yi-alam og maḳ ham yoh vu bë gwenġo hir ġaġek bejaḳ nij. 13Gaḳ alam sën denedo nenga lo, og Anutu yö rëḳ genġo hir ġaġek. Rëḳ mu ham gwetii mehö nipaya sënë na in ham, nabë sën dekevu meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo.

Copyright information for `BZH