1 Corinthians 7

Maluh Los Avëh Degeḳo Sir Nabë Sënë

1Mëm sa bë ḳevu ġaġek doḳ nah tepëḳ sën ham kwevu loḳ ham ḳapiya lo. Nabë mehöti geġin yi gesu geḳo avëh rë, og mëm nivesa. 2Rëḳ mu baggëb neggëp, om alam pin degeḳo venëj natu sir, gavëh pin dejaḳ reggaj natu sir. 3Maluh navi tu venë yi nġaa, om su nanërin yi. Log avëh nebë saga, navi tu regga yi nġaa om su gulin yi. 4Avëh su tu navi ala rë, gaḳ regga tu ala. Gemaluh nebë saga, maluh su tu navi ala rë, gaḳ venë tu ala. 5Melu ḳo ham om ngwë su geruu demi vu ngwë begulin navi. Yönon, nabë melu najoo ġaġek doḳ ti nabë melu ġulin navimin dus ti gemelu medo menajom jaḳ vu Anutu rë, og mëm nivesa. Loḳ mëm tum melu medo doḳ ti gök nahin, in nabë nama og melu su yoh vu bë rëḳ najom ham ahon rë geSatan rëḳ pelëpin meluu. 6Senġo kwaġ nevo ġaġek sënë besa ḳevu yök vu ham, gaḳ su horek soġek ti rë, 7in sa bë alam pin demedo maluh bu los avëh bu nabë sën sa. Rëḳ mu Anutu vo niwëëk ggelek alam yoh vu yö kwa. Ġadu mehö ngwë rot bevo huk vu sir bë demedo avëh bu, ma maluh bu, rëḳ vo huk ngwë vu mehö ngwë om su deyoh vu bë demedo bu rë.

8Log sa bë nanër ġaġek ti vu alam sën nahën gesu deneḳo sir rë lo, gevu avëh alov nabë: Bë demedo nabë sa, og mëm nivesa. 9Rëḳ mu nabë su deyoh vu bë denajom sir ahon rë, og maam degeḳo sir. In nabë degeḳo sir og nivesa, in rëḳ ayoj gurekin sir rot begevonġ paya vu sir.

10Log sa bë nanër ġaġek ti vu maluh los avëh sën denejom nemaj ggovek lo, rëḳ su senġo sa horek rë gaḳ Mehöböp yi horek. Nabë: Avëh su gevuu regga! 11Gaḳ nabë gevuu regga, og yö medo meris. Gaḳ nabë nama, og luho regga degero ġaġek genah vu yi gökin. Gemaluh su juuk venë nabë saga! 12Log ġaġek vahi sënë og senġo nanër, gaḳ su Mehöböp yi ġaġek rë. Nebë: Nabë hil arid ti venë su ayo neya timu vu Kerisi rë, rëḳ avëh sënë ahë ving bë medo geving yi, og hil arid sënë su juuk yi. 13Log nabë avëh ti regga su ayo neya timu vu Kerisi rë, rëḳ maluh sënë ahë ving bë medo geving yi, og su gevuu regga. 14In ham raḳ ni, mehö sën su ayo neya timu vu yi rë lo tu Anutu yi nġaa, in luho venë detu anon timu, log avëh sën su ayo neya timu vu yi rë lo tu Anutu yi nġaa, in luho regga detu anon timu. Gaḳ bë nama, og naluj lo rëḳ nabë alam dahis, rëḳ ma gedetu vabuung. 15Rëḳ nabë ngwë sën su ayo neya timu vu Yesu rë lo nidëlin ngwë og ggovek. Horek ti su deġinengin hil arid ma avëhnöd sënë benërin rë, gaḳ gevuu gena. Rëḳ mu Anutu vonġin bë ham medo revuh. 16Honġ avëh! Maḳ ġeyoh vu bë ġedoḳ vu reggam benatu Kerisi yi mehö ma ma? Su ġeraḳ ni rë! Gehonġ maluh! Maḳ ġeyoh vu bë ġedoḳ vu venëm benatu Kerisi yi avëh ma ma? Su ġeraḳ ni rë! Om melu su gwetah ham vër pevis rë.

Ham Medo Nabë Sën Ham Nedo GAnutu Ggooin Ham Raḳ Lo

17Rëḳ mu nġaa sën Mehöböp vo ggelek ham ti ti lo, gehuk sën ham nedo loḳ bAnutu ggooin ham raḳ beham tu yi nġaa lo, og ham nġo medo nabë saga. Sa nehevonġ horek nebë sënë vu Kerisi-yi-alam yoh vu nyëġ pin. 18Nabë mehöti rah* navi ggovek loḳ mëm Anutu ggooin yi raḳ betu yi nġaa, og saga su gero navi nah bebun. Log nabë mehöti su rah* navi rë rëḳ Anutu ggooin yi raḳ betu yi nġaa, og su gerah* navi, gaḳ medo nabë sën nedo vorot lo. 19In sën hil ġerah* navid lo, og yiḳ nġaa meris. Gesën hil su ġerah* navid rë lo, og yiḳ nġaa meris ving. Gaḳ bë hil sepa doḳ Anutu yi ġaġek og mëm nġaanon. 20Om ham gwevonġ noh vu nġaa sën ham medo nevonġ bAnutu ggooin ham raḳ tu yi nġaa lo. 21Nabë mehöti baġo honġ meġetu yi nġaa in gwevonġ huk vu yi meris, loḳ Anutu ggooin honġ raḳ meġewërin honġ yah vu yi, og yiḳ ggovek gesu kwam paya in honġ, gaḳ malam sepa honġ huk saga megwevonġ. Rëḳ mu nabë ġenatöḳ vu aggata geneggëp meġeyoh vu bë ġebo honġ vër in honġ ala sën deġinengin honġ lo, og mëm nivesa. Ġebo honġ vër in nema benġo gweġin honġ. 22In mehö sën tu mehö ngwë yi nġaa lo, og Mehöböp ggooin yi raḳ in bë natu Mehöböp yi mehö los arë. Log mehö los arë sën Anutu ggooin yi raḳ lo, og ggooin yi raḳ in bë mehö saga su rëḳ geġin yi gökin rë, gaḳ natu Kerisi yi nġaa. 23Anutu baġo ham yom raḳ nġaa böpata, om ham natu yi nġaa geham su natu mehö ngwë hir nġaa mededeġinengin maggin jaḳ ham. 24Arig lo, ham malamin sepa huk sën ham nevonġ wirek gAnutu ggooin ham raḳ tu yi nġaa lo.

Ġaġek Raḳ Maluh Los Avëh Sën Denedo Bu Lo

25Log ham loḳ tepëḳ in avëh avö vu sa loḳ ham ḳapiya nebë, “Yoh vu bë dejaḳ maluh ma nama?” Mehöböp su tateḳin nġaa saga vu sa rë, rëḳ mu vo semusën vu sa in bë sa ġevonġ yi huk nivesa, om sa bë nanër senġo sa ġaġek ti jaḳ avëh avö lo. 26Sa kwaġ nevo bë: Vu buk sagi nġaa maggin netöḳ vu hil, om maam ham nġo medo bu nabë sën ham nedo gwëbeng agi. 27Nabë ġeḳo avëh ggovek, og su kwam bo nabë ġejuuk yi. Gaḳ nabë su ġeḳo avëh rë, og su ġesero avëh nabë gweko. 28Rëḳ mu nabë gweḳo avëh, og su ġevonġ nġaa nipaya rë. Genabë avëh avö jaḳ maluh, og su vonġ nġaa nipaya rë. Gaḳ mu maluh los avëh sën deneḳo sir lo, og rëḳ degeḳo maggin vu dob sënë, lob sa bë nġaa nebë sënë su natöḳ vu ham.

29Arig lo, sa nanër nebë sënë vu ham in buk dus raḳ. Om alam sën los venëj lo degevonġ huk vu Mehöböp nabë alam sën venëj ma lo. 30Galam sën denesu in hir heljënġ lo degevonġ huk vu Mehöböp nabë alam sën su denesu rë lo. Galam sën denepisek in nġaa nivesa töḳ vu sir lo, degevonġ huk nabë alam sën su denepisek rë lo. Galam sën denebaġo nġaa lo degevonġ huk vu Mehöböp nabë alam sën hej ḳupeḳ ma lo. 31Galam sën denevonġ huk in nġaa dob yi lo, og su degelë nġaa dob yi nabë hir nġaanon. In hil araḳ ni bë dob sënë rëḳ pekwë yi menatu agga ngwë jaḳ yönon.

32Sa niġ lël bë ham su kwamin na nġahi. Mehöti sën su neḳo avëh rë lo, og kwa neya vu Mehöböp yi huk timu in bë Mehöböp kwa vesa in yi. 33Gaḳ mehö sën neḳo avëh lo, og kwa neya vu nġaa dob yi in bë venë kwa vesa in yi, 34lob kwa neya luu luu. Gavëh bu ma avëh avö, og yoh vu bë kwa na vu Mehöböp yi huk timu megevonġ huk in bë navi los ayo yö gëp niröp. Gaḳ avëh sën neraḳ maluh lo, og kwa neya vu nġaa dob yi benevonġ huk in bë regga kwa vesa in yi. 35Senër ġaġek sënë in bë doḳ vu ham beham medo nivesa. Sa su hevonġ in bë deġinengin ham rë, gaḳ sa bë ham medo niröp begwevonġ Mehöböp yi huk noh vu buk, genġaa ngwë su geḳo ham kwamin seggi.

36Nabë mehöti kwa neya luu luu bë maḳ nevonġ paya vu nalu in nedo rot bavëh bu raḳ, gaḳ ahë ving bë jaḳ maluh rëḳ ma gedenejom yi ahon rot, og maam mehö sënë gevonġ noh vu yö kwa. Nabë gevonġ bavëh avö sënë jaḳ maluh, og ggovek, mehö sënë su nevonġ nġaa nipaya rë. 37Rëḳ mu nabë nġaa ti su vonġ newa newa loḳ yi rë gesu kwa neya luu luu rë, gaḳ ayo niwëëk genër vorot bë nalu yö medo bu, og yiḳ ggovek, nevonġ nivesa. 38Nebë saga om nabë mehöti gevonġ menalu jaḳ maluh og nivesa. Log mehöti bë najom nalu ahon gesu jaḳ maluh rë, og nivesa rot. 39Nabë avëh ti regga yö nahën nedo mala vesa, og mala sepa regga timu. Rëḳ mu nabë regga nadiiḳ gevonġin bë jaḳ maluh ngwë, og jaḳ. Rëḳ mu jaḳ maluh sën nesepa loḳ Mehöböp lo ti. 40Rëḳ mu senġo kwaġ nevo nebë: Nabë medo meris, og rëḳ kwa vesa rot. Lob sa kwaġ nevo nebë Anutu yi Anon Vabuung nedo ving sa bevo kwa vu sa.

Copyright information for `BZH