1 Corinthians 9

Paulus Kwa Vesa In Su Neḳo Monë Raḳ Huk Sinarë Rë

1Maḳ setu mehöti yi nġaa meris-a? Ma sa su sinarë ti rë? Maḳ sa su halë hil Mehöböp Yesu raḳ malaġ rë? Gehuk sën sa nehevonġ vu Mehöböp lo, maḳ su anon ham rë? 2Yönon maḳ mehö la su deraḳ sa niġ bë sa sinarë ti rë, rëḳ mu ham og ham nġo raḳ ni, in ham vonġ ving raḳ sa ġaġek, lob saga tato ranġah bë Mehöböp yi sinarë sa.

3Kë’! Loḳ senër yah vu alam sën denenër pelë raḳ sa lo bë: 4Maḳ su yoh vu bë Kerisi-yi-alam dedoḳ vu he medebo nos los bël kul vu he rë genama? 5Ma maḳ su yoh vu bë he ġaḳo Kerisi yi avëh medenatu he venëmin in degeḳo doḳ geving he nabë sën sinarë vahi geMehöböp ari lo losho Pita denevonġ-ë rë? 6Gemaḳ alu Barnabas nġo luu mu, balu su ayoh vu bë ġevuu huk navimin yi geKerisi-yi-alam dedoḳ vu aluu rë? 7Om maḳ alam-beġö-yi tena denebaġo yö hir nos los tob genġaa beġö yi in bë degevonġ beġö jaḳ-a? Ma! Alam-beġö-yi su denevonġ nebë saga rë! Log mehö sën nevaroh huk wain lo, og yö neḳo anon menegga. Log mehö sën neġin burmakau lo, og nepip hir rur menenum. 8Om ġaġek sën sa nanër agi lo, og su mehönon meris yö hir ġaġek rë, gaḳ dekevu meneggëp loḳ Horek ving. 9Moses kevu ġaġek meneggëp loḳ yi horek bë, “Bë burmakau gevonġ huk mebaḳë wit* lu nġaa, og su ġenaduu avi.” Maḳ Anutu yö nër raḳ burmakau mu, 10ma nenër raḳ hil mehönon ving-a? Gaḳ yiḳ nenër ġaġek sënë raḳ hil mehönon ving! In mehö sën nevonġ huk menejeliiin dob lo nevo kwa in nos bë anon doḳ, gemehö sën nepelubin wit* ġahis vër lo medo nevo kwa in in rëḳ ga geving. 11Nebë saga, om he nehevonġ huk in bë adoḳ vu ham anomin, om yiḳ yoh vu bë ham doḳ vu he navimin megwevonġ nos los nġaa dob yi vahi vu he! 12Gaḳ ham neloḳ vu alam vahi nebë saga, om yoh vu bë ham doḳ vu he mekesuu sir. Rëḳ mu he haḳo Bengö Nivesa yök vu ham, log he nado los maggin gehe su nehaḳo nġaa vu ham rë, in he nimin lël bë he su aġërin Kerisi yi Bengö Nivesa in ham. 13Alam sën denevonġ huk loḳ dub-vabuung-böp lo, og deneḳo hir nos los reggu teka vër in jepö medenegga. Ma ham su raḳ sënë ni rë? 14Om sën Mehöböp nër ġaġek nare vorot bë alam sën denevonġ yi huk medenenër Bengö Nivesa ranġah lo, og degeḳo nġaa sën doḳ vu navij lo vu Kerisi-yi-alam sën denanër Bengö Nivesa ranġah vu sir lo. 15Rëḳ sa su haḳo nġaa ti nebë sënë vu ham rë. Log gwëbeng sënë ving og sa su ḳevu ġaġek sënë in bë ġaḳo nġaa nabë sënë vu ham rë, log sa su rëḳ pekwë sa meġaḳo rë, gaḳ sa kwaġ vesa rot in sa su nehaḳo ham nġaa saga rë. Om nabë sa nadiiḳahëġ menadiiḳ na, og ggovek gesa su rëḳ ḳetaġ nos lu nġaa vu ham rë. 16Sa su nehaḳo bengöġ raḳ in sën sa nanër Bengö Nivesa ranġah agi rë, in Anutu vo huk sënë vu sa lob sa su yoh vu bë ġevuu na rë. Gaḳ nabë sa ġevuu na gesa su nanër Bengö Nivesa ranġah rë, og gëp in sa! 17Bë senġo ġevonġ huk sënë noh vu senġo kwaġ, og maḳ sëḳ ġaḳo monë jaḳ. Rëḳ mu sa su kwaġ nevo huk sagi behooin sa raḳ in bë sa ġevonġ rë, gaḳ Anutu yö vo loḳ ya sa nemaġ om sa su yoh vu bë ġevuu na rë. 18Om sa su haḳo nyëvewen ti raḳ rë, gaḳ sa haḳo nyëvewen nebë sënë: Nġaa sën seyoh vu bë ġaḳo jaḳ Bengö Nivesa lo, og yiḳ sa su nehaḳo rë gema. Sa nanër Bengö Nivesa sënë vu alam nyëmasën beyiḳ sa nyëvewen lo ggovek sënë.

Paulus Tu Alam Pin Hir Hur-huk-yi

19Su mehöti yi hur sa rë! Rëḳ senġo nehevonġ sa tu alam pin hir hur in bë sa ġaḳo alam nġahiseḳë nom. 20Om sën sa hevonġ sa tu alam Yuda ti raḳ alam Yuda malaj in bë seġërin alam Yuda nom. Rëḳ Moses yi horek sën denesepa loḳ lo su nejom sa ahon niwëëk rë, gaḳ sa nesepa loḳ yi horek raḳ malaj in bë sa ġaḳo sir nom vu Anutu. 21Log sën sa nado ving alam sën su denesepa loḳ Moses yi horek rë lo, og sa nesepa loḳ hir aggata in bë sa ġaḳo alam sën Moses yi horek main sir lo nom vu Anutu. Rëḳ sënë su nebë sa hevuu Anutu yi horek rë, gaḳ sa nesepa loḳ Kerisi yi horek. 22Log sën sa nado ving alam sën ayoj neggönengin nġaa lo, og sa nahönengin nġaa nebë saga ving in bë sa ġaḳo sir nom. Gesa nesepa loḳ alam pin vahaj in bë sa ġaḳo sir vahi nom. 23Sa nehevonġ huk pin sënë in bë Bengö Nivesa na menoh vu nyëġ pin geBengö Nivesa rëḳ semu sa geving.

Hil Seröġ Niwëëk Beġaḳo Madub-kesuusën-yi

24Ham raḳ ni bë alam sën deneseröġ in bë dekesuu sir lo, sir pin deneseröġ, rëḳ mu sir timu nekesuu meneḳo ḳupeḳ. Om ham gwevonġ nabë saga! Ham seröġ niwëëk in ham kwesuu megweḳo ḳupeḳ-yaġek-yi. 25Lob alam pin sën denevonġin bë dekesuu sir vahi lo, og denejom sir ahon gemedo denetahu sir raḳ buk. Denevonġ nebë sënë in bë degeḳo madub sën mehönon denero raḳ ḳele ris, berëḳ meran na pevis lo, gaḳ hil og hil nehevonġ in bë ġaḳo madub nivesa sën medo degwata lo. 26Om sa neseröġ, og sa su neseröġ gemalaġ malaġ rë; gesa napëëng mehö ngwë, og sa su nehetë nemaġ meneḳetul nyëġ meris meris rë. 27Senġo netahu sa loḳ nġaa maggin in bë naviġ genġoin. In bë sëḳ nanër balam vahi denam log tum Anutu juuk sa besa medo tamu.

Copyright information for `BZH