1 John 4

Anutu Yi Anon Vabuung Ga, Memö Lo

1Oo sa mehö lo! Alam-ġaġek-kuungsën nġahiseḳë denedo yoh vu nyëġ vu dob. Nebë saga, om ham su gwevonġ geving mehönon pin sën denenër bë Anon Vabuung nedo loḳ sir lo. Gaḳ ham seggi nġaa sën nedo loḳ sir lo pin mejaḳ ni rë nabë Anon Vabuung sën neyam vu Anutu lo yönon ma ma. 2Log ham yoh vu bë jaḳ ni nabë Anutu yi Anon Vabuung nedo loḳ mehöti og rëḳ nabë sënë: Alam pin sën denanër nabë Yesu Kerisi tu mehönon raḳ meyam dob lo og Anutu yi Anon Vabuung nedo loḳ sir. 3Gaḳ alam pin sën su denenër nebë agi rë lo, og nġaa sën nedo loḳ sir lo su yam vu Anutu rë. Gaḳ yam vu mehö sën vonġin bë dahun Kerisi na, beham nġo bengö wirek bë rëḳ nam lo. Lob gwëbeng yam ggovek ya benedo dob.

4Oo sa hurmahen lo! Anutu yi nġaa ham, lob ham dahun alam-ġaġek-kuungsën lo ggovek ya. In Anon Vabuung sën nedo loḳ ham aga kesuu Memö Nipaya sën nedo loḳ alam vu dob agi. 5Alam-ġaġek-kuungsën sën aga, og denesepa loḳ aggata-dob-yi. Lob hir ġaġek pin og yiḳ denenër nġaa-dob-yi mu, lob alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo denebë nengaj vu ayej. 6Gaḳ hileḳ Anutu yi nġaa hil. Om mehöti sën neraḳ Anutu ni lo, og nebë nenga vu hil ġaġek. Gaḳ mehöti sën su Anutu yi mehö yi rë lo, og su nebë nenga vu hil ayed rë. Yiḳ hil nġo rëḳ ajaḳ Anon Vubuung ġaġek-anon-yi ni, gajaḳ memö ġaġek-kuungsën-yi ni jaḳ nġaa nabë sënë.

Ahëvingsën Degwa Soġek Anutu

7Oo sa mehö lo! Hil pasanġ ahëd geving hil vewen vewen. In sën hil ahëd geving alam lo, og degwa vu Anutu. Om mehö sën nesepa loḳ aggata-ahëvingsën-yi lo, og Anutu nalu yi beneraḳ Anutu ni yönon. 8Gaḳ mehö sën su ahë neving ari lo rë lo, og yi duġin Anutu, in ahëvingsën degwaseḳë Anutu. 9Anutu yiḳ nalu perurek timu nedo, lob vonġ luḳ yam dob in bë doḳ vu hil behil medo malad-tumsën jaḳ yi. Lob sënë tato vu hil bë Anutu ahë neving hil. 10Ahëvingsën degwa nebë sënë: Anutu su ahë neving hil in hil ahëd neving yi muġin rë. Gaḳ yö ahë neving hil muġin bevonġ Nalu luḳ yam dob in bë natu seriveng doḳ nah hil bed, bekevoh hil nġaa nipaya na.

11Oo sa mehö lo! Nġaa sënë tato vu hil bë Anutu ahë neving hil panġsën rot, om yiḳ hil ġevonġ nabë saga behil nġo ahëd geving hil vewen vewen. 12Mehöti su mala raḳ Anutu rë. Rëḳ mu nabë hil ahëd geving hil vewen vewen, og Anutu rëḳ medo doḳ hil ayod, lob mëm hil rëḳ ahëd geving hil niröp rot nabë sën Anutu ahë neving hil lo. 13Vo yö yi Anon Vabuung vu hil, lob hil naraḳ ni raḳ sënë bë hil los Anutu atu timu, genedo loḳ hil ayod. 14He halë raḳ malamin bë Ama vonġ Nalu luḳ yam dob in bë geḳo alam vu dob nah vu yi, om sën he nanër ġaġek sënë ranġah. 15Nabë mehöti nanër ranġah nabë Yesu sënëḳ Anutu Nalu, og Anutu nedo loḳ mehö saga, geluho mehö saga detu timu.

16Lob hil araḳ ni benehevonġ ving bë Anutu ahë neving hil. Ahëvingsën degwaseḳë Anutu, log mehöti sën nesepa loḳ aggata-ahëvingsën-yi lo, og luho Anutu detu timu gAnutu nedo loḳ ayo. 17Nabë hil medo dob sënë beġevonġ nġaa nabë Kerisi, og hil araḳ ni bë hil nesepa loḳ aggata-ahëvingsën-yi niröp rot. Om hil su rëḳ aġöneng in buk böpata sën nyëvewen-yi lo rë. 18Nabë hil ahëd geving yönon, og hil su rëḳ aġöneng rë. Yönon, nabë hil sepa doḳ aggata-ahëvingsën-yi niröp rot, og saga rëḳ juuk ggönengsën na. Ggönengsën degwa nebë mehönon kwaj nevo bë rëḳ denatöḳ jaḳ hir nġaa nipaya nyëvewen. Om nabë mehöti nahën neggöneng, og hil naraḳ ni bë su nesepa loḳ aggata-ahëvingsën-yi niröp rot rë. 19Ahëvingsën neggëp vu hil in degwa raḳ sën Anutu yö ahë ving hil muġin lo. 20Nabë mehöti nanër nabë ahë neving Anutu, loḳ hil halë bë nelë ari paya, og mehö saga yö kuung raḳ. In lë ari raḳ mala rëḳ su ahë neving yi rë, om su yoh vu bë rëḳ ahë geving Anutu sën su lë raḳ mala rë lo. 21In hil haḳo horek sënë vu Kerisi bë: Mehöti sën ahë neving Anutu lo, og yiḳ ahë geving ari lo geving nabë saga.

Copyright information for `BZH