1 John 5

Alam Sën Denevonġ Ving Lo, Og Denedahun Nġaa-dob-yi Ya

1Alam sën denevonġ ving Yesu bë yi mehö sën Anutu ggooin raḳ in bë geḳo hil nah lo, og alam saga detu Anutu nalu. Log alam sën ahëj neving Anutu lo, og ahëj neving nalu lo pin ving. 2Om nabë hil ahëd geving Anutu besepa doḳ yi horek, og saga tato vu hil bë hil ahëd neving Anutu nalu lo ving. 3Bë hil ahëd neving Anutu, og hil rëḳ sepa doḳ yi horek, lob yi horek su rëḳ maggin vu hil rë. 4In alam pin sën denetu Anutu nalu lo, og denevuu nġaa-dob-yi ya. Log sën yiḳ hil ayod neya timu vu Kerisi lo og vonġ behil hevuu nġaa-dob-yi ya gehil nare nidwëëk. 5Mehö nebë tena nevuu aggata-dob-yi ya genare niwëëk-a? Gaḳ yiḳ mehö sën nevonġ ving Yesu bë Anutu Nalu lo.

Anutu Nër Nalu Yi Ġaġek Ranġah

6Yiḳ Yesu Kerisi sënë sën yam los bël-ripeksën-yi lo, geyam in bë keseh ḳöḳ jaḳ ḳelepeḳo*. Su bël mu tateḳin yi ranġah rë, gaḳ bël los ḳöḳ detateḳin yi ranġah loḳ ti. Lob Anon Vabuung tateḳin ġaġek raḳ Kerisi ving, in Anon Vabuung og mehö ġaġek-anon-yi. 7Sir löö sënë denetateḳin yi ranġah: 8Anon Vabuung, gebël, geḳöḳ, lob yiḳ lööhoho denenër ġaġek neggëp ti. 9Hil nehanġo ġaġek sën mehönon denenër vu hil lo benehevonġ ving, rëḳ mu ġaġek sën Anutu nenër lo kesuu ġaġek sën mehönon denenër agi. Lob ġaġek sën Anutu nër agi, og yiḳ ġaġek sën netateḳin Nalu ranġah lo. 10Mehöti sën ayo neya timu vu Anutu Nalu lo, og raḳ ni loḳ ayo bë ġaġek sën Anutu nër agi og yönon. Gaḳ mehöti sën su ayo neya timu vu Anutu rë lo, og sagaḳ nenër bë Anutu mehö ġaġek-kuungsën. In su nevonġ ving Anutu Nalu yi ġaġek anon sën Anutu yö tateḳin ranġah lo rë. 11Ġaġek anon sën Anutu nër agi nebë: Anutu vo mala-tumsën degwata los degwata vu hil, degwa raḳ Nalu. 12Mehöti sën yö negga raḳ Anutu Nalu rot lo, og mala-tumsën neggëp vu yi. Gaḳ mehöti sën nedo ading in Anutu Nalu lo, og mala-tumsën sënë su neggëp vu yi rë.

Hil Ajaḳ Ni Nabë Hil Rëḳ Medo Malad-tumsën Degwata

13Sa ḳevu ġaġek sënë yök vu ham, in bë ham sën ham nevonġ ving Anutu Nalu arë lo jaḳ ni borot nabë ham ḳo mala-tumsën degwata los degwata yök vu ham ggovek ya. 14Bë hil ḳetaġ nġaa ti vu Anutu, og hil su aġöneng in yi, in hil naraḳ ni vorot bë: Nabë hil ḳetaġ noh vu sën kwa nevo lo, og rëḳ gebë nenga vu hil. 15Yönon, hil araḳ ni vorot bë nebë nenga vu hil in nġaa pin sën hil neḳetaġ vu yi in lo, om hil ajaḳ sënë ni geving nabë vonġ nġaa sën hil ḳetaġ in vu yi lo vu hil ggovek ya. 16Bë mehöti lë gari vonġ nġaa nipaya ti, rëḳ mu nġaa nipaya sënë su yoh vu bë gevonġ bari sënë na mala nama doḳ Nyëġ Nipaya rë, og najom jaḳ vu Anutu in yi, lob Anutu rëḳ gevonġ bemedo mala-tumsën. Yiḳ senër alam sën denevonġ nġaa nipaya sën su yoh vu bë gevonġ bemalaj nama doḳ Nyëġ Nipaya rë lo. Gaḳ nġaa nipaya sën rëḳ gevonġ bemehönon malaj nama doḳ Nyëġ Nipaya lo, og sa su nër raḳ saga bë ham kwetaġ in rë. 17Nġaa pin sën su neyoh vu rë lo, og sagaḳ nġaa nipaya pin. Rëḳ nġaa nipaya vahi og su nevonġ bemehönon malaj nema veröḳ yi loḳ Nyëġ Nipaya rë. 18Hil araḳ ni bë alam pin sën detu Anutu nalu lo, og su denesepa loḳ nġaa nipaya rë. Gaḳ Anutu Nalu nemalain sir nivesa, om Satan su yoh vu bë gebë nema jaḳ sir rë. 19Hil naraḳ ni bë hil atu Anutu nalu lo, gaḳ Satan tu mehönon sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo pin alaj. 20Hil araḳ ni bë Anutu Nalu yam ggovek ya, lob tateḳin hil kwad in bë hil ajaḳ Anutu soġek ni rot. Lob hil los Anutu soġek atu timu, in hil los Nalu Yesu Kerisi atu timu ggovek ya. In Nalu og yiḳ yi Anutu soġek, bemala-tumsën degwa neggëp degwata los degwata vu yi.

21Oo sa hurmahen lo! Ham gweġin ham vu anutu-kuungsën.

Copyright information for `BZH