1 Peter 5

Ham Ggev Gweġin Anutu Yi Sipsip Lo

1Log gwëbeng sa bë nanër ġaġek dus ti vu ham ggev lo nabë: Yiḳ sa ggev ti ving ham, log sa halë raḳ malaġ bë Kerisi ḳo vanë. Log sa ving ham behil pin rëḳ medo nivesa los vuneḳ vuneḳ yaġek yi doḳ ti doḳ buk sën Mehöböp rëḳ natöḳ nom ranġah vu tamusën lo. Om sën sa bë ġejiiin ham ggev lo nabë: 2Ham gweġin Anutu-yi-alam sën denedo nebë sipsip loḳ ham nemamin lo nivesa. Rëḳ mu alam su medo denajij ham nabë ham gwevonġ huk sënë, gaḳ ham nġo gweḳo jaḳ megwevonġ nivesa los kwamin vesa. Geham su gwevonġ huk sënë in nabë gweḳo monë mu, gaḳ ham ayomin kedi in huk sënë nabë ham gwevonġ niröp. 3Ham su gwevonġ nabë ham böp beham dahun alam sën Anutu tunġ loḳ ham nemamin bë ham gweġin sir lo. Gaḳ ham gweli Anutu yi sipsip lo nivesa metato aggata vu sir medesepa doḳ ham vahamin. 4Bë ham gwevonġ nabë sënë, og sipsip alaj böp rëḳ natöḳ nom ranġah, lob ham gweḳo madub nivesa los vuneḳ vuneḳ yaġek-yi sën malanġeri rot besu rëk meran na rë lo.

Hil Dahun Hil Gekwad Bo Nġaa Niröp

5Nebë saga, om sa bë nanër vu ham hur maġëm geving nabë: Ham ġurek alam ggev babuj. Rëḳ mu su sir maġëm mu rë, gaḳ ham pin sepa doḳ aggata sën ham dahun ham lo, beham los arimin pin lo ġurek babumin vewen vewen. In ġaġek sënë neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya bë:

“Anutu neruuk alam sën deneḳo sir raḳ lo,
gaḳ mëm nesemu alam sën denedahun sir lo.”
6Anutu mehö niwëëk ata, om ham dahun ham beġurek babu, gedoḳ yö yi buk sën lo, og rëḳ geḳo ham jaḳ. 7Om ham bo ham maggin pin doḳ nah nema, in kwa nevo ham meneġin ham.

8Lob ham gweġin ham nivesa bemedo malamin ham. In ham mehö nipaya Satan neḳo loḳ rot nebë reggu böp layon sën negga mehönon lo, lob nenġeeḳ böpata geneggevek meneyam in bë pesönġ jaḳ hil. 9Om ham nġo ayomin na timu vu Anutu niwëëk bemedo in ham dev doḳ megwedu yi na. In ham neraḳ ni bë ham arimin lo pin sën denedo yoh vu dob pin agi yiḳ deneḳo vanë nebë ham. 10Semusemu pin degwa Anutu yö tahi ham yam raḳ Kerisi, in bë ham medo nivesa los gweḳo vuneḳ vuneḳ yaġek-yi geving yi degwata. Om yiḳ ham rëḳ gweḳo vanë yiḳ buk dus teka mu, log mëm Anutu rëḳ gevonġ beham nimin vesa jaḳ gökin, bebarah ham na, beġadu ham, geham medo niwëëk. 11Om hil ġaḳo arë jaḳ nabë Mehö niwëëk ata degwata los degwata. Yönon.

Ġaġek Hus

12Sa ḳevu ġaġek dus ti sënë vu ham mesevo loḳ Silvanus* nema in bë geḳo nök vu ham. In sa nehalë yi nebë hil arid, in Kerisi yi mehö yi yönon. Sa bë bër ham kwamin jaḳ beham najom Anutu yi semusën soġek sën senër ranġah vu ham lo ahon beham bare nimin wëëk in. 13Kerisi-yi-alam vu Babulon* sën Anutu ggooin sir raḳ ggovek ya ving ham lo kwaj nevo ham medenenër.

Log Markus sën vonġ bë sa naluġ lo kwa nevo ham menenër ving.
14Ham najom* sir sën Kerisi-yi-alam ham lo nemaj in tato nabë ham ahëmin neving sir. Ham sën ham tu Kerisi-yi-alam lo pin ayomin yö gëp revuh.

Copyright information for `BZH