1 Timothy 3

Ġaġek Raḳ Ggev Sën Deneġin Kerisi-yi-alam Lo

1Ġaġek sënë og yönon: Bë mehöti gevonġin nabë natu ggev begeġin Kerisi-yi-alam, og sënëḳ gevonġ in huk nivesa ti. 2Nebë sënë, om ggev geġin yi nivesa in nġaa nipaya su gëp vu yi. Yiḳ geḳo avëh timu natu venë. Su gevonġ nġaa jeggin jeggin, gaḳ yiḳ sepa doḳ kwa nivesa mu megevonġ huk niröp pin, gegeġin alam vatëveḳ nivesa, getateḳin Anutu yi ġaġek nivesa megero. 3Ggev nebë sënë og su nanum panġsën mekeyevin, log su ahë sengën jaḳ pevis, gaḳ nahubin alam gesu gevonġ beġö jeggin jeggin, gesu gëp natumin monë panġsën. 4Geyö geġin venë lo nalu lo nivesa begevonġ benalu lo nengaj yes vu aye medegurek babu. 5In mehö sën su neġin venë lo nalu lo nivesa rë lo, og su yoh vu bë rëḳ natu Anutu-yi-alam lo hir ggev megeġin sir nivesa rë. 6Log ham su gwevonġ bemehö mewis ti sën nahën neggërin yi yom vu Kerisi lo natu ggev. In rëḳ geḳo yi jaḳ jaḳ lob rëḳ bës benatöḳ vu nyëvewen nabë Satan. 7Om nabë hil ġetunġ mehöti natu ggev, og alam dahis la denanër geving rë nabë yi mehö nivesa, og mëm yoh vu bë natu ggev. Gaḳ nabë hil su ġanġo rë, og maḳ rëḳ ġaġek nipaya natöḳ ranġah jaḳ yi, lob doḳ Satan yi ġegweeng.

Ġaġek Raḳ Kerisi-yi-alam Hir Hur

8Log gwetunġ alam sën kwaj nivesa lo denatu Kerisi-yi-alam hir hur geving nabë saga. Alam sën su denevonġ kwaj luu rë lo, galam sën su denenum wain rot medenekeyevin rë lo, galam sën su ggëp denetumin monë luu nġaa rë lo. 9Gaḳ mëm sir sën ayoj yö neggëp niröp gedeneraḳ ġaġek-anon-vonġvingsën-yi ni venuh lo og mëm. 10Ham seggi sir namuġin rë, loḳ nabë ġaġek ti su neggëp vu sir rë, og mëm denatu Kerisi-yi-alam hir hur. 11Log ham gwetunġ avëh sën kwaj nivesa lo geving nabë saga. Avëh sën su denenër ġaġek nipaya yah nenga raḳ mehö ngwë rë lo, gesu denevonġ nġaa jeggin jeggin rë lo, gaḳ denenër ġaġek niröp bedenevonġ yoh vu lo.

12Lob Kerisi-yi-alam hir hur lo, og degeḳo avëh ti ti natu venëj, lob degeġin venëj los naluj nivesa. 13Lob sir sën detu Kerisi-yi-alam hir hur bedenevonġ huk nivesa lo, og rëḳ bengöj nivesa, lob deyoh vu bë rëḳ degevonġ Kerisi Yesu yi huk nivesa los niwëëk.

Anutu Yi Aggata Degwa

14Yönon, gwëbeng sa neḳevu ḳapiya sënë yök vu honġ, rëḳ mu sa bë nök vu honġ pevis. 15Rëḳ mu nabë sa su nök pevis rë, og gwelë ġaġek sënë megejaḳ ni nabë Anutu-yi-alam sën detu Mehöböp Mala-tumsën-degwa yi alam lo, og rëḳ degevonġ nabë sënë in deneġin ġaġek anon medeneġadu. 16Yönon, ġaġek sën duu hil yah vetii Anutu lo, og ġaġek böpata rot bedegwa neggëp. Ġaġek sënë nebë:

Tu mehönon raḳ betöḳ yam ranġah,
log Anon Vabuung tateḳin yi degwa bë yi mehö yohvu.
Angër delë yi,
log bengö yoh vu alam dahis.
Mehönon ayoj neya timu vu yi,
lob Anutu ḳo yi raḳ yah vavunë beḳo arë raḳ.
Copyright information for `BZH