1 Timothy 4

Ġaġek Raḳ Alam Tetuhinsën

1Anon Vabuung nër ranġah bë dus jaḳ Buk-tamusën og alam vahi rëḳ degevuu ġaġek sën hil nehevonġ ving lo na, getum rëḳ degebë nengaj vu memö kuungsën ayej bedesepa doḳ Satan yi angër nipaya lo hir ġaġek. 2Nġaa sënë rëḳ nam vu alam kwaj luu sën denenër ġaġek kuungsën lo. Alam sënë rëḳ ayoj bev rasap nabë aën niḳerus, besu deyoh vu bë deseggi nġaa nipaya los niröp medejaḳ ni rë. 3Log alam saga rëḳ denanërin nabë maluh los avëh su degeḳo sir, gaḳ demedo bu, log rëḳ denanërin nos los reggu vahi nabë hil su aġa. Rëḳ mu su yoh vu rë, gaḳ Anutu yö tunġ nġaa pin sënë in bë hil mehönon sën hil ayod neya timu vu yi menaraḳ yi ġaġek anon ni lo, hil aġa gahëd nivesa vu Anutu. 4In nġaa pin sën Anutu tunġ lo og nivesa, om hil su ajuuk, gaḳ hil nanër ahëd nivesa vu Anutu gehil aġa. 5Ëë, yönon, Anutu yi ġaġek los hil jomraḳsën saga nevonġ benivesa neraḳ.

Timoti Tu Kerisi Yi Hur Nivesa

6Log nabë ġenanër ġaġek pin saga vu hil arid lo sën Kerisi-yi-alam lo, og mëm saga rëḳ tato nabë ġetu Yesu Kerisi yi hur nivesa ti geġenesepa loḳ ġaġek niröp meġeneraḳ ġaġek sën hil nehevonġ ving lo degwa ni. 7Rëḳ mu nim dëlin ḳeriing nipaya los avëh atov hir ġaġek turinsën meris meris, gaḳ mëm ġetahu honġ doḳ Anutu yi aggata nivesa. 8Yönon, hil netahu hil loḳ nġaa navid yi in bë hil navid genġoin, rëḳ mu yiḳ neloḳ vu hil paya teka mu. Gaḳ mu nabë hil tahu hil doḳ Anutu yi aggata, og yoh vu bë rëḳ doḳ vu hil panġsën rot. Sagi og yoh vu bë doḳ vu hil vu buk sën hil nado gwëbeng agi, gehil rëḳ medo malad-tumsën vu tamusën geving.

9Ġaġek sënëḳ yönon rot, beyoh vu bë alam pin degenġo medegevonġ geving. 10Om sën hil nehevonġ huk böp los nid ḳerus ḳerus. Hil ahurek Anutu sën mala-tumsën degwa lo babu in nevonġin bë geḳo alam pin nom vu yi, lob ḳo hil sën hil ayod neya timu vu yi lo yom yönon. 11Om ġenanër ġaġek sënë vu sir meġetahu sir doḳ in desepa doḳ. 12Nabë alam degelë honġ nabë ġenahën maġëm, bekwaj bo nabë honġ mehö meris, og su gwevuu huk rë. Gaḳ ġemedo meġetato aggata vu Kerisi-yi-alam pin jaḳ nġaa pin sën ġenanër los gwevonġ lo. Ġetato vu sir nabë ahëm neving sir yönon gayom neya timu vu Yesu, geġenesepa loḳ nġaa niröp mu. 13Su nim tebö, gaḳ nim wëëk meġenatevin Anutu yi ġaġek vu alam, beġenanër Bengö Nivesa ranġah meġetateḳin vu sir rot bena berup doḳ buk sën senök berup vu honġ lo. 14Su nim yes yes in Anutu yi semusën sën vo vu honġ lo, in alam ggev debë nemaj raḳ honġ wirek. Log alam-denenër-ġaġek-ranġahsën denër bë semusën sënë rëḳ natöḳ vu honġ. 15Om gweġin huk sagi nivesa noh vu buk beġemedo doḳ rot, lob mëm alam pin rëḳ degelë nabë honġ huk neya nivesa. 16Gweġin honġ los huk sën ġenevonġ agi bekwam bo ġaġek sën ġetahu sir doḳ lo nivesa. Gwevonġ huk sënë niwëëk rot, og mëm rëḳ gweḳo honġ nom vu Anutu, begweḳo alam sën degenġo honġ ġaġek lo nom geving.

Copyright information for `BZH