2 Corinthians 12

Anutu Tato Nġaa Nġahiseḳë Loḳ Pesepsën Vu Paulus

1Aggata ngwë su neggëp rë! Yönon, nġaa sënë su yoh vu bë doḳ vu hil rë, rëḳ maam senġo napisek benanër pesepsën los ġaġek vunsën sën Mehöböp tato vu sa lo ranġah rë. 2Seraḳ Kerisi yi mehöti
2 Paulus yö nenër yi rëḳ nelah yi vun menenër bë mehöti.
ni, gAnutu ḳo yi raḳ ya yaġek yi teb ti sën netu löö lo. Yö wirek rot beta nemadluho bevidek lubeluu ggovek ya-maḳ mehö sënë ya yönon ma ggëp banon mu ya ma, sa duġin. Anutu yö raḳ ni.

3Log seraḳ ni bë Anutu ḳo mehö sënë ya Paradis ving-maḳ ya yönon, ma ggëp banon mu ya ma, sa duġin. Anutu mu yö neraḳ ni. Log nenġo ġaġek vabuung sën su yoh vu bë mehöti nanër ranġah rë lo vu sagu. 5Bë mehöti nabë sënë, og seyoh vu bë napisek in, rëḳ sa, og sa su rëḳ napisek in rë. Bë sa napisek in sa, og yiḳ sëḳ nanër nabë sa su niġ wëëk rë beyiḳ ggovek saga. 6Nabë senġo napisek in sa, og sa su rëḳ niġ namum rë, in sëḳ nanër los anon. Rëḳ sa su nġo rëḳ napisek in sa rë, in sa niġ lël bë mehöti su kwa bo sa ġaġek saga megelë nabë sa mehö niġ vesa. Gaḳ sa hevonġin bë ham gwelë nġaa sën sa nehevonġ los ham gwenġo ġaġek sën sa nanër lo mu, beham jaḳ sa niġ niröp jaḳ saga.

Nġaa Nebë Rureḳ Duu Paulus Navi

7Ġaġek sën Anutu tato vu sa agi, og nġaa böpata rot, lob Anutu nilël bë sa su ġaḳo sa jaḳ panġsën, om sën vonġ nġaa ti nebë rureḳ yam bemedo neduu sa naviġ. Sënë vonġ bë Satan yi angër ti verup sis sa in bë dahun sa gesa su ġaḳo sa jaḳ panġsën.

8Lob sa ḳetaġ vu Mehöböp niwëëk rot beron löö bë geḳo nġaa sënë vër in sa. 9Rëḳ ma genër yom vu sa bë, “Sa semusën neyök vu honġ rot om ggovek, in nim wëëk ma, om sën sa niġ wëëk yoh vu bë gevonġ huk begëp ranġah in mëm alam degelë medejaḳ ni.” Mehöböp nër nebë sënë, om sën sëḳ napisek in sën sa niġ wëëk ma agi. Lob sa kwaġ vesa rot in seraḳ ni bë Kerisi niwëëk nedo loḳ sa. 10Nebë sënë, om nabë sa ġevonġ paya, ma alam denanër ġaġek nipaya jaḳ sa, ma nġaa maggin aggagga natöḳ vu sa, ma alam degevonġ paya vu sa in Kerisi yi hur sa, og sa kwaġ vesa rot. In neloḳ buk sën sa niġ wëëk nema lo, og Anutu neġadu sa bemëm sa niġ wëëk neraḳ yönon.

Paulus Neġadu Alam Korint In Bë Degevonġ Geving Niwëëk

11Ġaġek sën senër agi og yiḳ ġaġek-kwamasën-yi, rëḳ mu degwa neggëp vu ham in ham su ḳo sa raḳ rë gema. Yönon, sa mehö meris, rëḳ ham alam sinarë soġek sënë su dekesuu sa rë. 12In sejom sa ahon gesa nehevonġ huk böp nġahiseḳë ggëp ham nyëġ besa tato sinarë hir ġebum pin vu ham: Sa hevonġ nġaa böp böp los huk aggagga genġaa niduġ. 13Kerisi-yi-alam ham yönon, rëḳ nebë va sën ham kwamin nevo bë Kerisi-yi-alam vahi denevonġ nġaa nivesa medekesuu ham-ë? Maḳ yiḳ dekesuu ham loḳ nġaa timu sënë, sën sa su nehaḳo ham nġaa menavo maggin vu ham rë agi. Om nabë ham kwamin nevo bë sa hevonġ paya vu ham nebë saga, og ham dahun sa nġaa nipaya sënë na!

14Log gwëbeng sa semu sa netu beron löö in bë senök vu ham, rëḳ sa su rëḳ ġaḳo ham nġaa mebo maggin vu ham rë. Gaḳ sa bë ġaḳo ham nom mu. Sa su malaġ anonin ham ḳupeḳ lu nġaa rë. In ham raḳ ni bë hurmahen hej huk sën dengupin nġaa in doḳ vu amaj los ataj lo ma. Gaḳ amaj lu ataj mu mëm sën hir huk neggëp medenesupin nġaa in bë doḳ vu naluj lo. 15Log nabë sa basap sa nġaa pin los sa geving in doḳ vu ham anomin, og sa basap los kwaġ vesa beyiḳ ggovek. Yönon, nabë ham su rëḳ ahëmin geving sa rë, og yiḳ ggovek gesahëġ geving ham panġsën.

16Rëḳ maḳ ham la rëḳ denanër nabë, “Yönon, su neḳo hil nġaa benevo maggin vu hil ranġah atov wirek rë, rëḳ mu yi mehö tetuhinsën, om netetuhin hil in bë geḳo hil nah vu yi.” 17Om alam sën sa hevonġ sir medeyök vu ham lo, maḳ sa tetuhin geti ḳo ham nġaa yom vu sa? Ma! 18Yönon, sa ġejiiin Titus beyök vu ham wirek, log saḳ hevonġ hil arid sënë yök ving yi. Lom maḳ Titus kuung in ham geḳo ham nġaa ti? Maḳ Anon Vabuung timu su neli aluu rë? Ma maḳ alu su nesepa loḳ aggata timu rë?

19Sa kwaġ nevo bë maḳ ham tevin ġaġek pin, lom ham kwamin nevo bë he neḳevu in bë semu he ġaġek jaḳ ham malamin. Rëḳ su nebë saga rë, gaḳ he tu Kerisi yi hur om he nanër ġaġek sënë beneggëp Anutu mala. Arig lo, sahëġ neving ham, om sën he neḳevu ġaġek pin sënë in bë ġadu ham beham gwevonġ geving niwëëk. 20In sa nahöneng bë sëḳ nök berup vu ham, lob sëḳ natöḳ vu ham geham su medo nabë sën sa kwaġ nevo bë ham medo nabë lo rë. Log ham rëḳ gwelë sa gesa medo nabë sën ham su ahëmin ving bë sa medo rë lo. Lom rëḳ nġaa aggagga nabë sënë rëḳ natöḳ vu hil nabë: Hil rëḳ nanër hil, hil ayod ngis yi vu hil, hil ahëd sengën, hil basuh hil in ġaġek, hil nanër ġaġek nah nenga jaḳ hil, gehil tanë ġaġek nipaya jaḳ hil. Gemaḳ he nġo rëḳ ġaḳo he jaḳ geham nġo rëḳ gweḳo ham jaḳ, lob beġö berup begevonġ paya vu hil huk.

21Log sa nahöneng ving bë sëḳ nök vu ham, lob sa Anutu gevonġ besa niġ namum in sën nabë ham nġaa nipaya nahën negëp vu ham lo. Lob sëḳ ayoġ maggin rot in ham alam vahi nġahiseḳë sën denevonġ nġaa nipaya wirek lob maḳ su deneggërin sir bedeneruu demij vu rë lo. Sir sën kwaj veröḳ medenevonġ nġaa nipaya, gedenevonġ baggëb, gedenevonġ nġaa sën su yoh vu bë degevonġ rë lo.

Copyright information for `BZH