2 Corinthians 5

Hil Rëḳ Ajöp Navid Mewis Yaġek-yi

1In hil araḳ ni ggovek bë hil navid sën hil nado loḳ vu dob gwëbeng agi og yiḳ nebë numeng mu. Log nabë numeng sënë petar na, og hil begganġ ngwë sën Anutu rëḳ bo vu hil lo nedo. Mehönon su delev begganġ saga raḳ nemaj rë, gaḳ yö nedo yaġek beyö nedo degwata los degwata. 2Yönon, hil nado loḳ numeng sënë lob hil nado los susën. Om hil ahëd neving panġsën rot bë hil ajöp hil navid mewis gërin hil nabë tob benatu hil begganġ yaġek-yi. 3In nabë hil ajöp hil navid yaġek-yi, og rëḳ gërin hil gehil ḳenud su rëḳ medo meris rë. 4In hil nahën nado loḳ numeng sënë, lob hil medo nehanġo vanë menasu. Rëḳ mu hil su nehevonġin bë rëḳ hil ḳenud medo meris rë, gaḳ hil navid sënë rëḳ nadiiḳ, om hil nehevonġin bë ajöp hil navid mewis yaġek-yi gök na hil nabë tob mewis, behil medo malad-tumsën yönon.

5Log Anutu yö ggooin hil raḳ in bë hil medo malad-tumsën nabë sënë, lob vo Anon Vabuung vu hil vorot in bë tato vu hil nabë rëḳ anon jaḳ. 6Om sën he nġo nado los ayomin timu yoh vu buk, in he raḳ ni bë he navimin vonġ bë he begganġ behe nado loḳ, rëḳ mu vu buk sën he nado agi, og he su nado ving Mehöböp loḳ yi nyëġ rë geyö nahën. 7In gwëbeng hil ayod neya timu vu yi mu gemedo naya, gaḳ hil su malad neraḳ yi rë. 8Rëḳ mu senër ggovek bë he nado los ayomin timu gehe ahëmin neving panġsën bë he ġevuu navimin sënë na gehe na medo nivesa geving Mehöböp gëp ben. 9Nebë saga, om nabë he medo geving yi doḳ ben, ma nabë he nġo nahën nemedo adingnë, og yiḳ he kwamin nevo Mehöböp niwëëk ata yoh vu buk bë he ġevonġ nġaa noh vu sën ahë neving lo. 10In hil pin rëḳ bare Kerisi mala megenġo hil ġaġek pin nabë hil nado loḳ hil navid dob yi sagi, og maḳ hil nehevonġ nġaa nivesa ma hil nehevonġ nġaa nipaya. Lob hil pin ti ti nġo rëḳ ġaḳo nyëvewen doḳ nah.

Hil Adoḳ Vu Alam In Denam Vu Anutu

11Lob he nahöneng in Mehöböp, om sën he nehevonġ huk in bë ġevonġ balam ayoj na timu vu yi. Rëḳ he nado ranġah atov ggëp Mehöböp mala, lob sa kwaġ nevo bë maḳ ham raḳ he nimin ving. 12He su ḳevu ġaġek sënë yök vu ham in bë ham gweḳo he arëmin jaḳ rë, gaḳ he ḳevu in bë ham jaḳ ni. Lob ham yoh vu bë nanër ġaġek doḳ nah vu alam sën deneḳo sir raḳ in nġaa sën denevonġ raḳ alam malaj rëḳ anon su neggëp loḳ ayoj rë lo. 13Yönon, nabë he kwamin masën nebë sën alam aga denenër lo, og he kwamin masën in bë he ġevonġ Anutu yi huk beyiḳ ggovek. Gaḳ nabë he nado los kwamin, og he nado los kwamin in bë he doḳ vu ham. 14In Kerisi yi ahëvingsën kenġev he, om sën he nehevonġ yi huk. In he raḳ ni bë loḳ yah hil bed mediiḳ in hil pin, lom sënë vonġ bë hil pin adiiḳ ggovek ya. 15Mehö sënë loḳ yah hil pin bed bediiḳ in hil, om mëm hil mehönon sën nado malad vesa agi su medo mana noh vu nġo kwad gökin. Gaḳ hil kwad bo Mehö sën loḳ yah hil bed bediiḳ in hil gekedi raḳ yah lo, behil ġevonġ noh vu yö kwa jaḳ buk pin.

16Wirek he nehalë mehönon navij mu benanër sir bë nijvesa genij paya, rëḳ gwëbeng he su nehevonġ nebë saga ggökin rë. Log wirek he nehalë Kerisi meseggi yi nebë saga ving, rëḳ gwëbeng he su neseggi yi nebë sënë ggökin rë. 17Om nabë mehöti tu Kerisi-yi-alam, og Anutu vonġ yi betu mewis raḳ, gaḳ yi nġaa muġeng og maya veröḳ yi genelë nġaa pin nebë pekwë yi bemewis raḳ.

18Anutu yö timu vonġ nġaa pin sënë, log vonġ Kerisi yam in bë gevonġ mamer vu hil, loḳ mëm vo huk-mamer-yi sënë loḳ yam hil nemad ving. 19Huk-mamer-yi nebë hil nanër ranġah nabë Anutu vonġ Kerisi yam in bë geḳo mehönon pin denom vu yi, gesu rëḳ kwa bo hir nġaa nipaya sën denevonġ lo nabë nahën neggëp vu sir rë. Lob vo huk sënë vu hil bë hil nanër ġaġek-mamer-yi ranġah. 20Om sën hil haḳo Kerisi avi menanër yi ġaġek ranġah. Yiḳ sënë nebë Anutu netahi alam pin raḳ hil avid. Hil naloḳ yah Kerisi ben menanër yi ġaġek vu alam pin menajij sir nebë, “Ham dahun ham, geham gwevuu keyëhsën na geham los Anutu medo jevuh ti.” 21Mehö sënë su nevonġ nġaa nipaya ti rë, rëḳ Anutu supin hil nġaa nipaya pin yah raḳ yi betum loḳ yah hil bed bediiḳ. Log saga vonġ bAnutu nelë hil nebë sën hil aloḳ yah Kerisi ben batu mehönon yohvu lo.

Copyright information for `BZH