2 Peter 2

Alam-ġaġek-kuungsën Hir Nġaa Nipaya

1Wirek og alam-ġaġek-kuungsën deverup loḳ alam Israel, om yiḳ tatovaha-ġaġek-kuungsën-yi rëḳ deberup doḳ ham geving nabë saga. Rëḳ debun sir gedenanër ġaġek kuungsën aggagga in debasap alam, geyö rëḳ degeruu demij vu Mehöböp sën baġo sir yom lo geving. Rëḳ degevonġ nabë sënë, rëḳ mu rëḳ malaj nama pevis avuti. 2Nebë saga rëḳ mu alam nġahiseḳë rëḳ desepa doḳ alam saga hir nġaa nipaya aggagga, lob tum rëḳ degevonġ balam jeggin jeggin la denanër ġaġek nipaya jaḳ aggata-ġaġek-anon-yi. 3Alam sagi malaj anöö veröḳ yi, om rëḳ denanër ġaġek kuungsën nġahiseḳë in degeḳo ham hömin monë lu nġaa nah vu sir. Rëḳ mu Anutu yö ro buk sën genġo hir ġaġek lo wirek meneggëp vorot bë rëḳ malaj nama. Lob nġaa sën basap sir lo, og su ggëp yiing rë, gaḳ yö medo neġin.

4Log yiḳ angër la devonġ nġaa nipaya wirek, rëḳ Anutu su nelë sir mu rë. Gaḳ duu sir loḳ ya ḳarabus ggëp Nyëġ Nipaya loḳ waaḳ malaḳenu. Lob nahën denedo loḳ rot medeneġin buk-nyëvewen-yi.

5Log yiḳ alam sën denedo wirek lo, og yiḳ nebë saga ving. Su kwa pesivin sir rë. gaḳ vonġ mebël vuuḳ böpata merehöö sir vahi sën deruu demij vu Anutu lo bemalaj maya. Gaḳ yiḳ Noa timu sën nenër ġaġek yohvu yam ranġah lo, om Anutu ġin yi, geġin yi alam nemadvahi-bevidek-luu medenedo nivesa ving.

6Log vo nyëvewen vu alam Sodom los Gomora ving nebë saga. Anutu vesi begganġ bu böp luu sënë raḳ nengwah megga sir bemalaj maya veröḳ yi. Gevewev meris mu nedo. Nebë saga in bë nabë alam degeruu demij vu Anutu, og kwaj bo nah ġaġek wirek hen sagi, lob dejaḳ ni nabë rëḳ denatöḳ vu nyëvewen nabë sënë. 7Gaḳ Lot og yi mehö yohvu, om Anutu ḳo yi vër in Sodom los Gomora, benedo nivesa gesu mala ma rë. In Lot ayo maggin böpata in alam nij paya hir baggëb lu nġaa sën denevonġ lo. 8Yönon, mehö niröp sënë nedo ving sir beyö nelë hir nġaa nipaya los nenġo hir ġaġek nipaya yoh vu buk pin. Yi og ayo yö neggëp niröp, om ayo maggin rot in hir nġaa nipaya sën denevonġ medenekeyëh horek lo. 9Yönon, Mehöböp neḳo alam sën denesepa loḳ yi lo vër in nġaa nipaya sën neseggi sir lo, genetunġ alam nij paya medenedo rot in na berup doḳ buk sën genġo hir ġaġek gebo nyëvewen doḳ nah vu sir lo.

10Lob alam-ġaġek-kuungsën lo saga vahi rëḳ degeḳo nipaya nyëvewen böpata rot kesuu. Sir sën ahëj neving nġaa-ningöhek-baggëb-yi mu medenesepa loḳ, gekwaj nevo Mehöböp aye bë nġaa meris lo. Alam nebë sënë deneḳo sir raḳ bedenesepa loḳ yö kwaj mu. Om sën su deneggöneng rë, gedenenër pelë raḳ angër yaġek yi. 11Angër lo dekesuu alam ġaġek kuungsën sënë, genij wëëk böpata rot kesuu sir ving. Rëḳ mu su denenër pelë raḳ sir rë, gesu denenër sir ranġah vu Mehöböp rë. 12Gaḳ alam ġaġek kuungsën sënë, og denenër pelë raḳ nġaa sën su deraḳ ni rë lo. Sir nebë reggu sën kwaj masën lo, om sën kwaj neya vu navij medenesepa loḳ nġaa-navij-yi mu. In ataj ḳo sir in bë mehönon denajom sir ahon bedengis sir medenadiiḳ. Om yiḳ nġaa nipaya sën denesepa loḳ lo rëḳ gevonġ bemalaj nama na veröḳ yi. 13Rëḳ degeḳo nyëvewen nipaya doḳ nah hir nġaa nipaya. In su ahëj neving rot bë dega nos böp los denanum bël niwëëk panġsën buk mu rë, gaḳ denevonġ ranġah atov ving. Log deneloḳ ya ving ham beham los newa nos-ahëvingsën-yi loḳ ti. Rëḳ mu denetetuhin ham gekwaj vesa in nġaa nipaya sën denevonġ vu ham agi, om sir nebë nġaa ningöhek genġaa nipaya loḳ len. 14Malaj anon medenelë avëh yoh vu buk in bë degodeḳ sir. Lob malaj su yoh vu bë rëḳ gevuu nġaa nipaya rë, gaḳ ma veröḳ yi. Alam sënë denepelëpin alam sën su ayoj niwëëk rë lo, bedenedadii sir ya in bë degevonġ nġaa nipaya geving sir. Ayoj yö tahu sir loḳ aggata sën ayoj nevu nevu in mehö ngwë hir nġaa lo, om Anutu rëḳ kevoh alam sënë na veröḳ yi. 15Alam-ġaġek-kuungsën lo sënë deruu demij vu aggata nivesa, om sën deneketul loḳ medeneya jeggin jeggin, beya denesepa loḳ Beyor nalu Balaam sën ahë neving monë panġsën rot beneḳo raḳ terotsën lo vaha. 16Dogi su denevengwënġ rë, rëḳ mehö-nenër-ġaġek-ranġahsën Balaam yi dogi vengwënġ nebë mehönon benër Balaam yi nġaa nipaya sën nevonġ agi ranġah. Lob ggërin nġaa kwamasën sën bë gevonġ lo.

17Log alam-ġaġek-kuungsën nebë sënë, og sir nebë bël veyë sën netewii ya lo. Gesir nebë beggob sën sanġ neḳo meneya jeggin jeggin lo. Om Anutu ggooin nyëġ mala vahis veröḳ yi raḳ vu sir in bë demedo doḳ. 18Sir sënë denevengwënġ avij böp medeneḳo sir raḳ in ġaġek meris meris sën anon ma lo. Lob denevo bël loḳ alam sën nahën denevuu nġaa-alam dahis-yi ya lo, lob tum newaj neraḳ in baggëb los navij yi nġaa nipaya aggagga beyah denesepa loḳ sir. 19Alam ġaġek kuungsën sënë denenër vu sir bë rëḳ degeḳo sir vër in horek pin besu deġinengin sir rë. Rëḳ mu sir yö nahën denedo los nġaa nipaya sën neduu sir lo. In degwa nebë sënë bë nġaa sën kesuu mehöti lo, og mehö saga neggurek babu benesepa loḳ rot. 20Yönon, deraḳ hil Mehöböp Yesu Kerisi sën ḳo hil yom lo ni, lob deveya in nġaa ningöhek nipaya sën neggëp dob agi bedeyom. Rëḳ mu nabë degërin sir nah bedega jaḳ nġaa nipaya sënë gökin menaduu sir ahon, og rëḳ demedo paya na veröḳ yi kesuu muġinsën. 21In deraḳ aggata sagi ni bedeḳo horek vabuung sënë ggovek ya, loḳ yom deruu demij vu. Gaḳ bë yö demedo duġ in nġaa niröp sënë yi aggata, og sagaḳ nivesa vu sir. 22In devonġ balam hib wirek hir ġaġek los kwa ti sënë anon raḳ raḳ sir nebë, “Anöö yah negga nyë muteḳsën ggökin.” Log ġaġek ngwë neggëp ving bë, “Bööḳ ripek loḳ bël ggovek, loḳ tum yah sis madöp ggökin.”

Copyright information for `BZH