Acts 10

Angër Töḳ Vu Kornelius Menër Ġaġek Vu Yi

Rom ti nedo Sisarea arë nebë Kornelius. Alam-beġö-yi vu Itali hir kapten ti meneġin alam mehödahis nemadvahi (100). Log losho yi alam pin sën denedo loḳ ti lo deneggöneng in Anutu medeneḳo arë raḳ. Nevo monë nġahiseḳë in bë doḳ vu alam Yuda sën deneraḳ vu in nġaa lo, geyö nejom raḳ vu Anutu yoh vu buk pin.

Lob buk ti loḳ 3 krök sehuksën, lob lë nġaa ti nebë pesepsën meneggëp ranġah rot. Lë bë Mehöböp yi angër ti loḳ ya begganġ ayo vu yi benër bë, “Kornelius!” Lob Kornelius ḳenu verup begët yi, loḳ nër bë, “Mehöböp! Bë va?” Rëḳ angër nër yah vu Kornelius bë, “Anutu lë honġ jomraḳsën gelë bë ġeneloḳ vu alam sën deneraḳ vu in nġaa lo, log lë bë yoh vu, lob kwa nevo menedo. Om gwevonġ mehö la dena Yopa bena denatöḳ jaḳ Simon sën denenër arë ngwë nebë Pita lo bedegeḳo nom. Mehö saga nedo loḳ Simon ngwë sën yi mehö nesemu reggu navi lo yi begganġ, dus vu loo nenga.” Angër nër ġaġek nebë saga vu Kornelius ggovek log ya raḳ, log Kornelius tahi yi hur luu ving mehö-beġö-yi ti. Mehö-beġö-yi saga yi mehö-jomraḳsën-yi ving. Lob Kornelius nër ġaġek saga pin mero vu lööho, log mëm vonġ lööho ya Yopa.

Pita Lë Nġaa Nebë Pesepsën

Lööho deya beya deneggëp aggata. Genyëġ heng gelööho deya medeya dus raḳ vu nyëġ böp Yopa log hes vuheng raḳ. Log Pita raḳ ya Simon yi begganġ yu-tamanġsën vavunë in bë najom jaḳ. 10 Lob diiḳahë, lob kwa vo bë ga nos rëḳ nahën deneyeh, lob lë nġaa ti nebë pesepsën yam vu yi. 11 Lë yaġek tateḳin log nġaa ti luḳ meyam dob nebë sën denejom loḳ tob nyëḳetu lubeluu lo, geböpata rot. 12 Lob reggu aggagga pin loḳ nedo. Nġaa pin sën denevëëng, genġaa pin sën vare deneya los deneggevek dob lo. 13 Lob ġaġek ti yam vu Pita ving bë, “Pita, kwedi ġengis reggu beġegwa!”

14 Lob Pita nër bë, “Ma rot, Mehöböp! Sa su rëḳ ġa rë! Saḳ su naha nġaa nebë sënë rë. In he horek nenërin bë nipaya besu yohvu rë.” 15 Rëḳ ġaġek saga yom vu yi netu beron luu nebë, “Nġaa sën Anutu nër bë yohvu, saga su ġenanër nabë su yohvu rë!” 16 Nġaa pin sën agi töḳ vu Pita beron löö, log pevis betob sën yah meya vavunë.

17 Pita nahën kwa neya nġahi bë, “Nġaa sën sa halë agi degwa nebë va?” log alam Rom sën Kornelius vonġ sir yam lo deverup. Lööho deloḳ tepëḳ in Simon sën mehö nesemu reggu navi lo yi begganġ, lob mëm verup denare loḳ veluung avi.

18 Log detahi medeloḳ tepëḳ bë, “Simon sën arë ngwë nebë Pita lo nedo sënë ma ma?” 19 Rëḳ Pita nahën kwa nevo nġaa sën lë nebë pesepsën lo, loḳ Anon Vabuung nër vu yi bë, “Gwenġo? Mehö löö denesero honġ! 20 Om kwedi ġeduḳ meġena vu sir beham na. Su kwam na nġahi. Senġo hevonġ sir medeyam.” 21 Lob Pita luḳ ya vu alam saga benër bë, “Mehö sën ham nesero lo, yiḳ sa sënë. Ma ham yam in-a?”

22 Loḳ denër bë, “Kornelius, sën alam-beġö-yi hir kapten lo vonġ he yam. Mehö yohvu sën neggöneng in Anutu geneḳo arë raḳ, galam Yuda pin denër bë yi mehö nivesa. Lob Anutu yi angër ti to menër vu yi bë gevonġ he nam in honġ behil anah yi begganġ in bë genġo honġ ġaġek.”

23 Lom Pita nër bedeloḳ ya begganġ ayo, bevo nos vu sir medegga gedeggëp. Log monbuk lob kedi meya ving sir, lob Kerisi-yi-alam la vu Yopa desepa sir medeya ving.

Pita Ya Kornelius Yi Begganġ

24 Ya deggëp buk ti vu aggata, loḳ mëm detöḳ ya Sisarea geKornelius medo neġin sir. Tahi yi alam losho yi mehö la ggovek bedesupin sir benedo deneġin sir. 25 Pita to meloḳ ya begganġ ayo, lob Kornelius to meya vu bepetev meneggëp loḳ Pita vaha in bë geḳo arë jaḳ. 26 Rëḳ Pita jom loḳ nema mekedi nare genër vu bë, “Kwedi jaḳ! Sa, og sa mehönon meris mu!” 27 Lob luho devengwënġ gedeyah begganġ ayo vu alam nġahiseḳë sën desupin sir medenedo lo.

28 Lob Pita nër vu sir bë, “Ham nġo raḳ ni bë horek niwëëk ata nërin he alam Yuda bë he su ayoh vu bë ana medo geving alam-yu-ngwë, ma ana vatëveḳ vu sir rë. Rëḳ Anutu tato vu sa nebë sa su nanër mehöti nabë nipaya ma su mehö yohvu rë. 29 Om sën sa su ḳeyëh ġaġek rë. Gaḳ ham kwetaġ sa lom seyam pevis. Rëḳ sa bë ġanġo niröp nabë ham tahi sa in va?”

30 Lob Kornelius nër bë, “Nġaa sënë töḳ vu sa bebuk löö ruu ya ggovek ya. Sa medo najom raḳ loḳ sa begganġ ayo raḳ 3 krök sehuksën lob pevis besa halë mehöti nare geyi tob veroo beniḳapiik. 31 Lob nër vu sa bë, ‘Kornelius, Anutu nġo honġ jomraḳsën ggovek gemedo mekwa nevo monë lu nġaa pin sën ġenevonġ in bë doḳ vu alam sën deneraḳ vu in nġaa lo. 32 Om gwevonġ mehö la dena Yopa bena denanër Simon sën denenër arë ngwë nebë Pita lo. Mehö saga nedo loḳ Simon ngwë sën mehö nesemu reggu navi lo yi begganġ dus vu loo nenga.’ 33 Om sën sa hevonġ mehö la deyök in honġ. Lob ġevonġ nivesa beġeyam, om sën gwëbeng he pin ayam nado loḳ Anutu mala agi in bë he ġanġo ġaġek sën Mehöböp vonġ vu honġ in bë ġenanër vu he lo.”

Pita Nër Ġaġek Ggëp Kornelius Yi Begganġ

34 Lom mëm Pita nër bë, “Yönon rot, gwëbeng seraḳ ni bë Anutu su kwa ya vu mehö los arë ma alam vahi mu rë. 35 Gaḳ kwa nevo alam vu nyëġ pin bë: Nabë sir ti göneng in yi begevonġ nġaa nohvu, og nelë yi nivesa.

36 Yönon, Anutu vonġ yi ġaġek vu he Israel, bevonġ Yesu Kerisi yi Bengö Nivesa vu he. Bengö Nivesa sën nër ġaġek mamer vu he bë Yesu Kerisi tu alam pin hir Mehöböp. 37 In ham nġo raḳ nġaa sën Yesu Nasaret nevonġ lo ni vorot. Wirek Jon nër ġaġek bël-ripeksën-yi ranġah, lob vu buk sagi Yesu verup ggëp Galilea, lob bengö ya meyoh vu nyëġ pin vu distrik Yudea. 38 Gemaḳ ham raḳ ni bë Anutu ggooin yi raḳ bevonġ Anon Vabuung los niwëëk vu yi, lob ya meyoh vu nyëġ pin beloḳ vu mehönon. Anutu nevo niwëëk vu yi, lob vonġ alam sën Satan nevonġ paya vu sir lo benijvesa neraḳ. 39 Gehe sënë halë yi wirek, lob sën he nanër ġaġek ranġah raḳ nġaa pin sën nevonġ vu Yerusalem los nyëġ pin vu distrik Yudea lo. Gesën derekö yi raḳ ḳelepeḳo* gedesis mediiḳ lo. 40 Rëḳ buk netu löö lob Anutu nër bekedi raḳ yah, log tato yi ranġah. 41 Su tato yi balam Yuda pin delë rë. Gaḳ yiḳ yö tato yi vu he sën wirek Anutu ggooin he raḳ in bë he nanër yi ġaġek ranġah lo. Kedi raḳ yah vu bedub, lob he ha los anum ving yi. 42 Log nër vu he bë he nanër yi ġaġek pin ranġah vu mehönon nabë Anutu ggooin yi raḳ in bë genġo alam-malaj-vesa los alam-diiḳsën pin hir ġaġek. 43 Alam-denenër-ġaġek-ranġahsën pin denër yi ġaġek ranġah nebë: Anutu nekevoh alam pin sën ayoj neya timu vu Yesu lo hir nġaa nipaya ya raḳ Yesu arë los niwëëk.”

Alam-yu-ngwë Deḳo Anon Vabuung

44 Pita nahën nenër ġaġek saga, log Anon Vabuung yam raḳ ya alam pin sën denġo yi ġaġek agi lo. 45 Alam Yuda sën ayoj neya timu vu Yesu wirek gedeyam ving Pita lo, delëk anon rot in denelë bë Anutu keseh Anon Vabuung raḳ alam-yu-ngwë ving. 46 Denġo sir gedenenër ayej aggagga bedeneḳo Mehöböp arë raḳ, lob Pita nër bë, 47 “Alam sënë deḳo Anon Vabuung nebë hil, om re rëḳ nanërin bël-ripeksën-yi in sir-a?”

48 Lob nër vu alam sën deyam ving yi lo bë dejipek sir jaḳ Yesu Kerisi arë. Lob tum deketaġ vu Pita bë medo buk la geving sir rë.

Copyright information for `BZH