Acts 11

Pita Tateḳin Kornelius Yi Ġaġek Vu Kerisi-yi-alam Ggëp Yerusalem

1Sinarë nyëdahis losho arij lo sën denedo yoh vu distrik Yudea pin lo denġo ġaġek bë alam-yu-ngwë deḳo Anutu yi ġaġek ggovek ya ving. 2Log Pita raḳ meyah Yerusalem, lob alam Yuda sën denesepa loḳ Yesu lo denër yi, in nijwëëk bë degerah* alam sën deneggërin sir yah vu Yesu lo navij pin nabë sën sir Yuda lo. 3Gedenër yi bë, “Ġeraḳ ya alam sën su derah* navij rë lo hir begganġ geġewa nos ving sir!” 4Rëḳ Pita tateḳin nġaa pin sën töḳ vu yi lo vu sir bë, 5“Sa nado nyëġ böp Yopa, besa medo najom raḳ loḳ hes vuheng, lob sa halë nġaa ti nebë pesepsën. Sa halë nġaa böpata nebë sën denejom loḳ tob nyëḳetu lubeluu, beluḳ vu yaġek meyam to nedo dob dus vu sa. 6Lob sa hetunġ malaġ raḳ tob saga ayo peggo rot, lob sa halë bë reggu aggagga pin sën denedo dob lo denedo loḳ. Reggu pin sën vare neya los neggevek dob lo, gesën nevëëng vavunë lo. 7Lob sa hanġo ġaġek ti yam vu sa bë, ‘Pita, kwedi ġengis reggu beġegwa!’ 8Rëḳ senër bë, ‘Mehöböp, ma rot! Saḳ su naha nġaa nebë sënë rë! In he horek nenërin bë nipaya gesu yohvu rë.’ 9Lob ġaġek sën yam vu yaġek lo nër vu sa netu beron luu nebë, ‘Nġaa sën Anutu nër bë yohvu lo, og su ġenanër saga nabë su yohvu rë!’ 10Lob nġaa pin saga yam netu beron löö, log yah beya yaġek ggökin.

11Log mehöti nedo Sisarea bevonġ mehö löö deyam in sa lob pevis belööho verup denare loḳ begganġ sën sa nado loḳ lo veluung avi. 12Lob Anon Vabuung nër vu sa bë, ‘Ġena geving sir. Su kwam na nġahi!’ Lob arig lo nemadvahi-bevidek-ti sënë deya ving sa behe ya maloḳ ya Kornelius yi begganġ. 13Lob Kornelius nër vu he bë lë angër ti genare loḳ yi begganġ ayo benër vu yi bë, ‘Gwevonġ mehö la dena Yopa bena denanër Simon sën arë ngwë nebë Pita lo nam. 14Og rëḳ nanër ġaġek la vu honġ, lob Anutu rëḳ geḳo honġ los honġ alam pin nom vu yi jaḳ ġaġek saga.’

15Lob sa nahën nanër ġaġek vu sir, lob Anon Vabuung loḳ yam ggërin ayoj nebë sën loḳ yam ggërin hil muġinsën lo. 16Lob sa kwaġ vo Mehöböp yi ġaġek ggökin, sën nër bë, ‘Jon neripek alam raḳ bël mu, gaḳ Anon Vabuung rëḳ doḳ nam gërin ham.’ 17Wirek hil ayod ya vu Mehöböp Yesu Kerisi, lob Anutu vonġ Anon Vabuung vu hil, lob yiḳ vonġ Anon Vabuung vu sir nebë saga. Nebë saga lob sa su nebë re in bë seġërin Anutu rë?”

18Denġo Pita yi ġaġek saga, lob devuu hir ġaġek sagi ya gedeḳo Anutu arë raḳ bedenër bë, “Oo maḳ Anutu yoh vu bë gërin alam-yu-ngwë ayoj nah vu yi geving in demedo malaj-tumsën.”

Kerisi-yi-alam Vu Antiok Deḳo Huk Raḳ Muġinsën

19Desis Stepan ggovek loḳ mëm maggin böpata töḳ vu Kerisi-yi-alam, lob deveya medeya beya depalët loḳ bedeya Ponisia los Kupros gAntiok. Rëḳ su denër Bengö Nivesa vu alam-yu-ngwë rë. Gaḳ yö ya denenër vu alam Yuda mu. 20Loḳ sir la vu dob Kupros, gevahi vu Kurene, deya nyëġ böp Antiok bedenër ġaġek vu alam Grik ving. Denenër Mehöböp Yesu yi Bengö Nivesa ranġah vu sir, 21lob Mehöböp loḳ vu sir balam Grik nġahiseḳë devonġ ving medeggërin sir yah vu yi.

22Lob Kerisi-yi-alam vu Yerusalem denġo ġaġek sagi, lob devonġ Barnabas ya Antiok. 23Ya metöḳ ya vu sir lob lë bë Anutu vonġ semusemu benedo ving sir, lob ahë nivesa. Lom mëm lev horek loḳ sir pin bë degurek Mehöböp babu bekwaj bo yi timu noh vu buk pin. 24Barnabas yi mehö nivesa gAnon Vabuung pup ayo, bevonġ ving niwëëk ata.

Lob alam yu böpata deggërin sir medeloḳ yam ving Mehöböp yi alam.
25Lob mëm Barnabas ya Tarsus in bë sero Saulus. 26Lob töḳ raḳ yi beḳo beyah Antiok, beluho denedo ving alam vu Antiok yoh vu ta ti, beluho detahu alam nġahiseḳë loḳ Anutu yi ġaġek. Lob mëm yiḳ alam Antiok saga detahi ggev raḳ Mehöböp yi hur muġinsën nebë Kerisi-yi-alam.

27Luho nahën denedo saga lob alam-denenër-ġaġek-ranġahsën vahi vu Yerusalem deluḳ medeya Antiok, 28lob sir ti arë nebë Agabus kedi nare, log Anon Vabuung nër ġaġek ranġah verup avi bë meyip böpata rëḳ natöḳ vu dob pin. Lob yi ġaġek saga anon raḳ loḳ mehö-los-bengö Klaudius yi buk. 29Lob Yesu yi alam vu Antiok dejoo ġaġek venuh bë degevonġ monë noh vu nemaj na vu arij lo vu distrik Yudea in doḳ vu sir. Denevonġ yoh vu sir ti ti, gesu deneggulin rë. 30Lob devo monë saga vu Barnabas lu Saulus beluho deḳo yah vu alam ggev vu Yerusalem.

Copyright information for `BZH