Acts 14

Paulus Luho Barnabas Devonġ Huk Vu Ikonium

1Vu Ikonium og luho devonġ nebë sën Antiok lo. Luho deloḳ ya alam Yuda hir dub-supinsën-yi bedenër Bengö Nivesa ranġah. Luho denër nivesa, lob alam Yuda los alam Grik yu böpata devonġ ving. 2Rëḳ alam Yuda vahi su devonġ ving rë, lob deloḳ alam dahis ahëj bedenër ġaġek nipaya raḳ Kerisi-yi-alam. 3Paulus luho Barnabas denedo buk nġahi vu Ikonium gesu deneggöneng rë. Gaḳ luho nijwëëk medenër Mehöböp yi ġaġek ranġah, lob Mehöböp vonġ niwëëk loḳ luho nemaj, beluho devonġ nġaa böp böp los huk aggagga in bë tato vu alam nabë ġaġek semusemu sën denenër lo yönon. 4Rëḳ alam nyëġ saga devasuh sir ya yu luu. Vahi deġadu alam Yuda gevahi deġadu sinarë luho.

5Lob alam dahis ving alam Yuda medekedi ving hir alam ggev in bë degevonġ paya vu Barnabas luho Paulus. Devonġ in bë dengis luho jaḳ ġelönġ beluho denadiiḳ. 6Rëḳ luho denġo, lob deveya medeya distrik ngwë arë nebë Lukaonia medeya Lustra los Derbe los begganġ-bu sën denedo dus vu nyëġ böp luu saga. 7Bemëm luho denër Bengö Nivesa ranġah vu alam begganġ-bu pin saga.

Paulus Luho Barnabas Devonġ Huk Vu Lustra

8Lob mehöti nedo Lustra, su neggee meneya rë, in ata ḳo yi to los vaha nipaya. 9Mehö sënë nenġo Paulus nenër ġaġek, lob Paulus gët yi niwëëk geraḳ ni bë ayo neya timu beyoh vu bë nivesa jaḳ. 10Lob nër ya niwëëk bë, “Kwedi jaḳ beġebare!” Lob mehö sënë kedi raḳ pevis beggee meneya.

11Lob alam nġahiseḳë delë nġaa sën Paulus vonġ agi, lob detahi loḳ ayej Lukaonia nebë, “Anutu luu depöö mehönon raḳ bedeluḳ yam vu hil!” 12Bedenër Barnabas bë hir anutu-kuungsën Seyus, log Paulus nenër ġaġek, om denër yi bë hir anutu-kuungsën Hermes. 13Anutu-kuungsën Seyus yi dub ti nedo ya los nyëġ böp sagu nenga, lob Seyus yi mehö-neḳo-seriveng vuneḳ vu burmakau nalu maluh la raḳ sesik beḳo meyam aggata avi in bë losho alam saga dengis bedebesi seriveng vu luho. 14Loḳ sinarë Barnabas lu Paulus denġo ġaġek sënë, lob luho ayoj maggin rot bedekweeḳ hir röpröp, geluho deseröġ bedeya deloḳ ya alam vuheng atov bedetahi bë, 15“Alam-e! Ham nevonġin bë gwevonġ va? Aluu mehönon meris mu nebë ham! Alu bë nanër Bengö Nivesa vu ham in ham gwevuu ham nġaa kuungsën saga na geham peggirin ham nom vu Anutu sën mala-tumsën degwa. Sën tunġ dob los yaġek geloo los nġaa pin sën nedo loḳ lo. 16Yönon, wirek Anutu lë mehönon mu, gedevonġ nġaa pin yoh vu yö kwaj. 17Rëḳ su vun yi rot in bë ham duġin yi rë. Gaḳ nevonġ nġaa nivesa vesa vu ham mehönon. Nevonġ hob neto vu ham, los nevonġ beham nos anon neloḳ loḳ yi buk niröp. Nevonġ nos vu ham nebë saga, lob vonġ beham kwamin vesa.” 18Luho devonġ ġaġek sagi bedenare saheng saheng rot in bë degërin alam saga besu debesi seriveng vu luho.

Detengwa Paulus Raḳ Ġelönġ

19Loḳ alam Yuda vu Antiok los Ikonium deyam, lom deloḳ alam saga ahëj, lob ahëj sengën bedetengwa Paulus raḳ ġelönġ. Dekuung bë diiḳ ya, lom dedadii to meya dobnë. 20Lom alam sën denevonġ ving lo yam detetup yi, rëḳ kedi raḳ beyah meya begganġ. Log monbuk lom luho Barnabas kedi deya Derbe.

21Luho denër Bengö Nivesa ranġah vu nyëġ sagu, lob alam nġahiseḳë detu Yesu yi hur. Saga ggovek loḳ luho deyah Lustra los Ikonium, medetöḳ yah Antiok vu distrik Pisidia ggökin, 22bedevo niwëëk loḳ Kerisi-yi-alam ayoj medeġadu sir, log luho delev horek vu sir bë, “Ham nġo ayomin na timu vu Kerisi niwëëk bemedo. Hil bë adoḳ na Anutu-yi-nyëġ, rëḳ mu hil ġaḳo maggin namuġin rë.”

23Lob luho deggooin alam la raḳ yoh vu begganġ-bu pin saga in denatu ggev medegeġin Kerisi-yi-alam, log ayej ggërin nos gedejom raḳ in sir medetunġ sir loḳ ya Mehöböp sën ayoj neya timu vu yi ggovek lo nema in bë geġin sir.

Paulus Luho Barnabas Deyah Antiok Ngwë Sën Neggëp Suria Lo

24Ggovek ya saga log luho deyoh ya distrik Pisidia medetöḳ yah distrik Pampulia, 25lob luho denër Anutu yi ġaġek ranġah ggëp Perga. Ggovek, log luho deluḳ medeya Atalia. 26Loḳ tum luho deraḳ yaġ vu Atalia, bedeyah medeya Antiok. Yiḳ Antiok saga sën wirek alam detunġ luho loḳ Anutu nema in bë geġin luho geluho na degevonġ yi huk sën luho denevonġ rot begwëbeng agi. 27Log luho detöḳ yah Antiok lom mëm desupin Kerisi-yi-alam pin, log luho deturin nġaa pin sën Anutu nevonġ vu luho lo ranġah, gedenër bë Anutu tateḳin aggata vu alam-yu-ngwë bedeyoh vu bë ayoj na timu vu Yesu geving. 28Lob luho denedo buk nġahiseḳë ving Kerisi-yi-alam sagu.

Copyright information for `BZH