Acts 15

Kerisi-yi-alam Hir Supinsën Ggëp Yerusalem

1Lob Kerisi-yi-alam la vu Yuda deluḳ medeya Antiok bedenër ġaġek vu arij lo bë, “Nabë ham su sepa doḳ Moses yi horek begwerah* navimin rë, og Anutu su rëḳ geḳo ham nah rë!” 2Denër nebë sënë, lob Paulus lu Barnabas ahëj sengën rot vu sir bedevo ġaġek raḳ sir rot. Lob Kerisi-yi-alam deggooin Paulus lu Barnabas raḳ, galam la ving, in bë dejaḳ medena Yerusalem bedebengwënġ jaḳ ġaġek rahsën* navij geving sinarë nyëdahis losho alam ggev.

3Devonġ sir ya, lob ya deyoh aggata sën neyoh ya dob Ponisia lu Samaria lo, bedenër bengö vu Kerisi-yi-alam vu begganġ-bu mahen mahen pin loḳ distrik luu saga bë alam dahis deggërin ayoj yah vu Anutu. Lob arij lo ahëj nivesa in.

4Lob ya detöḳ ya Yerusalem, lob Kerisi-yi-alam losho sinarë, galam ggev, deḳo sir raḳ. Lob Paulus lu Barnabas denër nġaa pin sën Anutu vonġ vu luho lo vu sir. 5Rëḳ alam Parisai* la sën ayoj neya timu vu Yesu lo dekedi medenër yah bë, “Ham gwerah* navij, geham nanër vu sir nabë desepa doḳ Moses yi Horek geving, og mëm!”

6Nebë saga lob sinarë nyëdahis losho alam ggev desupin sir in bë debengwënġ jaḳ medegero. 7Medo denesap sir raḳ ġaġek hus adingseḳë, loḳ mëm Pita kedi menër bë, “Arig lo! Ham raḳ ni bë wirek Anutu vo huk ggelek hil, log ggooin sa raḳ in bë sa nanër Bengö Nivesa vu alam dahis in degenġo bedegevonġ geving. 8Anutu raḳ mehönon pin ayoj ni, lob vo Anon Vabuung vu sir, nebë sën vo vu hil lo, in bë tato nabë nelë sir nivesa. 9Su vonġ huk ti vu hil gevonġ huk agga ngwë vu sir rë. Gaḳ ayoj ya timu vu yi lob yiḳ saga vonġ bayoj niveseek raḳ. 10Ma ham bë seggi Anutu in va? Sën ham bë gwebë nġaa maggin saga jaḳ Kerisi-yi-alam kwaj-ë! Gaḳ yiḳ hil los hil ḳenud lo su ayoh vu bë ḳerë horek sagi geving rë. 11Gaḳ hil nehevonġ ving bë Anutu neḳo hil yah vu yi raḳ Mehöböp Yesu yi semusemu, lob yiḳ neḳo alam saga yah nebë saga ving.” 12Pita nër bë sënë, lob alam supinsën pin ayej ma, gedebë nengaj in Barnabas luho Paulus hir ġaġek sën luho deneturin nġaa böp aggagga pin bë Anutu vo niwëëk vu luho beluho devonġ vu alam-yu-ngwë lo.

13Luho denër ggovek log Yakobus kedi menër bë, “Arig lo, ham gwenġo sa ġaġek rë! 14Simon nër vu ham bë Anutu yam vu alam-yu-ngwë muġinsën nebë sënë in gooin sir vahi jaḳ bedenatu yi alam. 15Lob alam-denenër-ġaġek-ranġahsën yiḳ denër ġaġek timu nebë sënë. Sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya nebë:

16‘Nahub rëḳ sëḳ nam,
lob Davit yi dub sën tamanġ meto nedo lo, saga sëḳ dev jaḳ nah gökin.
Yi nġaa pin sën petar ya lo, saga sëḳ bo mewis doḳ nah,
berëḳ medo nabë sën muġinsën.
17In mehönon vahi rëḳ desero Mehöböp.
Alam-yu-ngwë sën senġo hooin sir raḳ in bë denatu sa nġaa lo pin.
Mehöböp sën vonġ beġaġek agi töḳ yam ranġah wirek lo,
lob nër nebë sënë vu hil.’”
19Log nër ving bë, “Om sa kwaġ nevo bë hil su abo horek nġahiseḳë medeġinengin alam-yu-ngwë sën deneggërin sir medeyam vu Anutu lo. 20Gaḳ mëm hil ḳevu ḳapiya ti na vu sir nabë su dega reggu sën alam denetunġ netu seriveng vu anutu-kuungsën lo, gesu degevonġ baggëb, log su dega reggu sën alam deneseyu kwaj medenediiḳ lo, besu dega reggu nij ḳöḳ. 21Gaḳ hil nġo araḳ ni bë mehönon denedo yoh vu nyëġ pin medenër Moses yi horek loḳ dub-supinsën-yi yoh vu Buk-sewahsën-yi* pin rot beverup gwëbeng.

Dekevu Ḳapiya Ya Vu Alam-yu-ngwë Sën Denevonġ Ving Lo

22Lob sinarë losho alam ggev geKerisi-yi-alam pin dejoo ġaġek, log deggooin hir mehö luu raḳ in bë luho dena Antiok geving Paulus lu Barnabas. Deggooin Yudas sën arë ngwë nebë Barsabas geSilas, sën luho detu Kerisi-yi-alam hir ggev lo. 23Lom dekevu ḳapiya bedevo loḳ luho nemaj. Dekevu nebë:

He sinarë los alam ggev sën ham arimin lo he.

He ḳevu ḳapiya dus ti sagi yök vu he arimin lo ham sën ham alam-yu-ngwë vu Antiok los Suria, geKilisia.

24
  • He hanġo bë he alam la deyök bedenër horek nġahiseḳë vu ham bedevonġ ham ayomin maggin raḳ geham kwamin neketul loḳ. Rëḳ he su anër vu sir bë degevonġ nabë saga rë.
25He hanġo ġaġek sagi, lob mëm he ayomin timu, gehe joo ġaġek ggovek gemëm he hooin arimin luu sënë raḳ behevonġ luho deneyök vu ham ving he arimin luu sën he ahëmin ving luho panġsën lo, Barnabas lu Paulus. 26Luho su deneggöneng in navij bë rëḳ malaj nama jaḳ sën deneḳo hil Mehöböp Yesu Kerisi arë raḳ agi rë. 27Nebë sënë, lob he hevonġ Yudas lu Silas deyök ving luho in bë mëm luho denanër ġaġek sagi jaḳ avij geving vu ham. 28Anon Vabuung nër vu he, behe joo ġaġek bë he su ġetunġ horek nġahiseḳë bedeġinengin ham. Gaḳ yiḳ horek sagi sën mëm ham sepa doḳ. 29Ham su gwa reggu sën alam denesis in bë degetunġ seriveng vu anutu-kuungsën lo, geham su gwa reggu nij ḳöḳ, geham su gwa reggu sën deneseyu kwaj medenediiḳ lo, geham su gwevonġ baggëb. Nabë ham gweġin ham besu gwevonġ nġaa pin sagi rë, og rëḳ nivesa rot. Ġaġek ggovek saga. Anutu geving ham begeving he. 30Ggovek, log mëm Kerisi-yi-alam devonġ sir medeluḳ medeya Antiok, bedesupin Kerisi-yi-alam pin ggëp sagu, log devo ḳapiya vu sir. 31Detevin ḳapiya, lob kwaj vesa in ġaġek nivesa sën neggëp loḳ ḳapiya lo vo niwëëk vu sir. 32Lob alam-denenër-ġaġek-ranġahsën luu sën Yudas lu Silas lo, denër ġaġek nġahiseḳë vu sir, bedevo niwëëk vu sir bedeġadu sir ving. 33Luho denedo hus ading teka ggëp Antiok ggovek, loḳ tum arij lo pin devonġ luho yah los ġaġek nahub, beluho deyah medeya vu alam sën devonġ luho ya lo. 34[Rëḳ Silas yö vonġ yoh vu kwa menedo Antiok.] 35Log Paulus lu Barnabas denedo Antiok, belosho alam vahi denetahu mehönon medenenër Mehöböp yi Bengö Nivesa ranġah vu sir.

Paulus Luho Barnabas Devasuh Sir

36Buk la ya ggovek loḳ Paulus nër vu Barnabas bë, “Alu anah mana ġalë arid lo vu nyëġ pin rë, sën wirek alu anër Mehöböp yi ġaġek vu sir lo. In alu ajaḳ ni nabë denedo nivesa ma ma!”

37Lob Barnabas bë geḳo Jon na geving luho. Jon sën arë ngwë nebë Markus lo. 38Rëḳ Paulus nër bë, “Mehö sagi sën wirek vuu aluu ggëp Pampulia gesu yam huk ving aluu rë lo, om alu su ġaḳo yi na geving!” 39Lob luho denër sir rot, lom devasuh sir beBarnabas ḳo Markus beluho deraḳ yaġ bedeya Kupros. 40Log Silas ya ving Paulus geKerisi-yi-alam deketaġ vu Mehöböp bë yi semusemu medo geving luho, log devonġ luho ya. 41Luho ya deḳo loḳ distrik Suria los Kilisia, beluho devo niwëëk loḳ Kerisi-yi-alam vu sagu ayoj.

Copyright information for `BZH