Acts 18

Paulus Vonġ Huk Ggëp Korint

Paulus nedo Atens ggovek log ya Korint. Lob töḳ vu Yuda ti arë nebë Akwila geyi nyëġ Pontus. Luho venë Priskila yö söb devuu Itali gedeyam Korint, in alam Rom hir mehö-los-bengö Klaudius yö tii alam Yuda pin bë degevuu Rom gedena. Lob Paulus ya vu luho in yiḳ lööho hir huk timu, om nedo ving luho bemedo denesemu sël begganġ-yi.

Lob Paulus neya Yuda hir dub-supinsën-yi pin menenër vu alam Yuda los alam Grik bë ayoj na timu vu Yesu. Loḳ Silas luho Timoti vu Masedonia medeto, lom mëm Paulus nenër ġaġek yoh vu buk pin vu alam. Nër ġaġek niwëëk vu alam Yuda bë Yesu yiḳ yi Mehö sën Anutu ggooin raḳ in bë geḳo hil nah lo. Rëḳ dekeyëh yi ġaġek gedenër pelë raḳ yi, lob Paulus tetëhin kebus to in yi tob log nër vu sir bë, “Bë ham malamin nama, og yö degwa vu ham, su sa nġaa rë. Gesa naya in sena vu alam-yu-ngwë.” Lob lëëin dub-supinsën-yi geto meya meraḳ ya alam-yu-ngwë ti arë nebë Titius Yustus yi begganġ benedo ving yi. Mehö sënë yi mehö nejom raḳ vu Anutu, lob yi begganġ nedo dus vu Yuda hir dub-supinsën-yi. Yuda hir dub-supinsën-yi ala arë nebë Krispus, lob losho yi alam deggërin sir bayoj ya timu vu Mehöböp. Galam Korint nġahiseḳë denġo Paulus aye medevonġ ving bederipek bël.

Log buk ti lob Paulus lë nġaa ti nebë pesepsën geMehöböp nër vu yi bë, “Su ġeġöneng! Gaḳ honġeḳ ġenanër ġaġek ranġah! Su ġenajom honġ ahon! 10 Sa nado ving honġ, om mehöti su rëḳ ngis honġ rë, in alam nġahiseḳë vu nyëġ böp sënë rëḳ denatu salam.”

11 Lom mëm Paulus nedo Korint metateḳin Anutu yi ġaġek vu sir yoh vu ta ti, gekwev nemadvahi-mevidek-ti. 12 Rëḳ nahub geGalio tu alam Akaya hir kiap böp, lob loḳ buk saga alam Yuda denër ġaġek revuh ti gedeḳo Paulus ya ġaġek ggëp begganġ-ġaġek-yi, 13 gedenër ġaġek tetuhinsën raḳ yi bë, “Mehö sagi netahu alam bë denajom jaḳ vu Anutu og desepa doḳ aggata ngwë medekeyëh he horek.”

14 Lob Paulus bë nanër ġaġek nah, rëḳ Galio nër vu alam Yuda muġin bë, “Ham alam Yuda, nabë ġaġek nipaya soġek ma, nġaa nipaya ti neggëp vu mehö sënë yönon, og yoh vu bë mëm sa ġanġo ham los ham ġaġek. 15 Gaḳ nabë ham yam loḳ tepëḳ in sa in ġaġek meris meris ma, raḳ ham nġo ham degwa la, ma raḳ ham alam Yuda nġo ham horek, og maam nök gëp! Ham nġo semu! Sa niġ lël bë sa su ġanġo ġaġek in nġaa nabë sënë!” 16 Log tii sir to deyah dobnë.

17 Nebë saga, lob tum alam Yuda deggërin yah beyö dejom hir dub-supinsën-yi ala ti arë nebë Sostenes ahon, bedeveek yi loḳ begganġ-ġaġek-yi mala. Rëḳ Galio su nër ġaġek ti raḳ sir rë.

Paulus Yah Antiok Vu Suria

18 Paulus nedo Korint hus ading teka ving rë, loḳ jom Kerisi-yi-alam nemaj geraḳ ya yaġ in na distrik Suria. Lob Priskila luho regga Akwila deya ving yi. Lööho detöḳ ya Senkria, lob mëm Paulus keping yu viis in buk yah verup loḳ buk sën aye ggërin yi neggëp Anutu mala wirek lo bë su rëḳ keping yu rë lo. 19 Log ya deverup Epesus lob vuu luho medenedo nyëġ sënë, geyö ti luḳ ya dub-supinsën-yi ayo menër ġaġek vu alam Yuda. 20 Lob alam saga denër vu yi bë medo buk la geving sir rë, rëḳ su sepa loḳ ayej rë. 21 Gaḳ jom nemaj gesemu ġaġek vu sir bë, “Nabë Anutu su nanërin sa rë, og sëḳ nom berup vu ham buk ngwë gökin.” Log raḳ ya yaġ ti ggëp Epesus meya. 22 Yaġ ya meya nedo Sisarea, lob Paulus raḳ ya Yerusalem bejom Kerisi-yi-alam nemaj, log mëm luḳ meyah Antiok.

Paulus Neḳo Loḳ Nyëġ Netu Beron Löö

23 Paulus ya nedo buk la ggovek, log kedi raḳ vu Antiok meyah beya meyoh vu distrik Galata los Prugia hir nyëġ mahen mahen pin meya nevo ġadu loḳ Kerisi-yi-alam pin ayoj.

Apolos Nër Yesu Bengö Ranġah

24 Lob Yuda ti vu Aleksandria yam nedo Epesus, arë nebë Apolos. Sën yi mehö-vengwënġsën-yi, geyö raḳ Anutu-yi-ḳapiya ni nivesa rot. 25 Detahu yi loḳ Mehöböp yi aggata yö wirek vorot, gaḳ Yesu og su raḳ ni rë. Rëḳ ayo niwëëk in bë nanër bengö ranġah, lob nër niröp rot vu sir. Gaḳ mëm Jon og mëm lë yi buk sën neripek alam raḳ bël lo raḳ mala, 26 om mëm mehö saga nër los ayo niwëëk ata loḳ alam Yuda hir dub-supinsën-yi. Loḳ mëm Priskila luho Akwila denġo yi lob mëm deḳo yi ya vu luho beluho denër Kerisi yi aggata tato niröp rot vu yi.

27 Lob nahub gApolos kwa vo bë na Akaya, lob Kerisi-yi-alam vu Epesus deyoġek in aye bë gevonġ nabë sënë, lom dekevu ḳapiya vu Yesu yi hur vu Akaya bë degeḳo yi jaḳ. Apolos töḳ ya Akaya lob Anutu vonġ semusemu vu yi beloḳ vu alam sën ayoj neya timu vu Yesu lo niwëëk rot. 28 In niwëëk rot benër yah bedahun alam Yuda hir ġaġek raḳ alam pin malaj, getato vu sir bë Anutu-yi-ḳapiya nër meneggëp ranġah nebë Yesu yiḳ yi Mehö sën Anutu ggooin raḳ in bë geḳo hil nah lo.

Copyright information for `BZH