Acts 24

Alam Ggev Vu Yuda Devo Ġaġek Raḳ Paulus

1Buk nemadvahi ya ggovek ya, log alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp Ananias luḳ meya, lob ḳo alam teta la ving, beḳo mehö sën nenër alam avij vu kiap lo ti ving, arë nebë Tertulus. Lob ya denër ġaġek sën denanër jaḳ Paulus lo ranġah vu kiap böp. 2Kiap böp tahi Paulus beverup, log Tertulus kedi muġin menër ġaġek raḳ yi bë, “Mehö los bengö Peliks! Nġo ġeloḳ vu he behe nado nivesa rot gebeġö lu nġaa ma. Genġo kwam böp beġeneloḳ vu he in huk beġenevonġ nġaa aggagga pin sën he nehevonġ paya paya wirek lo benivesa neraḳ. 3Om sën he ayomin nivesa rot in nġaa pin saga gehe kwamin vesa in honġ rot. 4Om sa su rëḳ aġërin honġ panġsën rot rë. Gaḳ sa bë ḳetaġ honġ mu nabë gwenġo sa ġaġek dus ti sën sa bë nanër agi. 5He halë mehö sënaga bë mehö nipaya rot. Nevonġ balam Yuda yoh vu nyëġ pin ahëj sengën neraḳ medenesis beġö vu sir. Lob tu alam yu ti sën yö deggooin sir raḳ medenenër sir nebë Nasaret lo hir ggev ti. 6Genevonġ in bë gevonġ paya vu he dub-vabuung-böp geving, rëḳ he jom yi ahon. [Lob he bë seggi yi jaḳ he horek, 7rëḳ ham alam-beġö-yi alaj Lusias yam, lob niwëëk rot beḳo yi vër loḳ he nemamin 8genër bë alam sën bë denanër ġaġek jaḳ yi lo denatöḳ nam malam.] Om nabë ġedoḳ tepëḳ in Lusias og maḳ yö rëḳ nanër nġaa pin sën he nër raḳ Paulus lo ranġah vu honġ nabë yönon!”

9Lob alam Yuda deġadu mehö sënë yi ġaġek sën nër raḳ Paulus lo ving bë, “Ġaġek pin saga yönon rot!”

Paulus Vonġ Ġaġek Vu Peliks

10Lob kiap böp të kwa in Paulus, lob Paulus nër ya bë, “Seraḳ ni bë nġo ġeneġin he sënë yoh vu ta nġahiseḳë, om sën sa kwaġ vesa besa bë nanër ġaġek nyëvewen doḳ nah vu honġ. 11Honġ kiap böp, om ġeyoh vu bë ġedoḳ tepëḳ vu honġ alam, lob mëm rëḳ detateḳin vu honġ nabë seraḳ yaġ menahën neverup Sisarea sagi. Log seyoh dob beseraḳ meya Yerusalem in bë najom jaḳ beyiḳ buk su hus ading rë, gaḳ yiḳ buk nemadluho-bevidek-luu mu ggovek ya. 12Lob alam Yuda su delë sa bë alu mehöti anër he rë. Gesu delë bë seloḳ alam ahëj loḳ dub-vabuung-böp ma, loḳ dub-supinsën-yi ma, ggëp telig rë, gaḳ ma. 13Gaḳ ġaġek sën gwëbeng denër raḳ sa agi lo, og saga su deyoh vu bë rëḳ denatöḳ vu degwa ti beġejaḳ ni nabë yönon rë. 14Gaḳ mëm sa bë nanër ranġah vu honġ nabë sa nesepa loḳ aggata sën denenër pelë raḳ agi bë aggata kuungsën lo. Sa nesepa loḳ aggata saga in bë sa ġaḳo he ḳenumin lo hir Anutu jaḳ. Log sa nehevonġ ving ġaġek pin sën neggëp loḳ horek lo los ġaġek pin sën alam-denenër-ġaġek-ranġahsën dekevu lo. 15Lob sa nehevonġ ving bë Anutu rëḳ gevonġ balam-diiḳsën dekedi jaḳ nah gökin, alam yohvu galam nij paya geving. Lob yiḳ sir sën yam denare-ë, denevonġ ving nebë saga.

16Lob sa kwaġ nevo sa panġsën bë sa ġevonġ nġaa nivesa vu Anutu gevu mehönon noh vu buk. 17Sa hevuu sa nyëġ geseya nado nyëġ ngwë benġebek la ggovek ya loḳ seyom vu sa alam. Sa haḳo monë lu nġaa yom in bë doḳ vu alam sën deneraḳ vu in lo, gesa bë ġetunġ seriveng la vu Anutu geving. 18Sa nehevonġ nebë sënë, lob sa sepa loḳ he horek in sa niġ veseek jaḳ gëp Anutu mala. Lob sa nado loḳ dub ayo balam delë sa bë mehönon nġahi su denare ving sa rë, gemehö la su devonġ dedun rë. 19Gaḳ mëm Yuda la vu distrik Asia* denedo, om nabë alam saga mëm maḳ yö detöḳ raḳ ġaġek nipaya ti geneggëp vu sa, og mëm nam debare malam gedenanër ranġah vu honġ. 20Gaḳ nama, om alam sagi mëm yö denanër nġaa sën delë gesa hevonġ paya loḳ buk sën sa nare kaunsor malaj vu Yerusalem lo vu honġ. 21Maḳ yiḳ ġaġek timu sënë, sën sa nare loḳ sir vuheng gesa tahi bë, ‘Sa hevonġ ving bë alam-diiḳsën rëḳ dekedi jaḳ nah gökin.’ Yiḳ raḳ degwa saga sën gwëbeng devonġ ġaġek vu sa.”

22Rëḳ mu Peliks raḳ Yesu yi aggata sën Paulus nër lo ni vorot, lom nër vu alam Yuda bë degeġin galam-beġö-yi alaj Lusias duḳ menam rë, log mëm rëḳ genġo hir ġaġek sagi gök nahin. 23Lob nër vu kapten bë geḳo Paulus nah ḳarabus, rëḳ mu su geḳo duḳ na ḳarabus niwëëk rot. Gesu gërin Paulus yi alam sën nabë dedoḳ vu yi in nġaa vahi lo.

Peliks Jom Paulus Ahon Menedo Ḳarabus Nġebek Luu

24Buk la ya ggovek log Peliks ḳo venë Drusila yam. Drusila yi Yuda avëh ti. Lob Peliks tahi Paulus in bë tateḳin degwa sën alam degevonġ geving Yesu Kerisi lo vu yi. 25Rëḳ Paulus tateḳin ġaġek raḳ sën hil ġevonġ nġaa niröp lo, geraḳ sën hil ġeġin hil nivesa lo, geraḳ sën Anutu rëḳ gevonġ nyëvewen doḳ nah hil nġaa nipaya lo. Lob tum Peliks ggöneng benër bë, “Ġenah meġena rë! Genabë buk len ti gëp og sëḳ tahi honġ meġenom gökin.”

26Log Peliks kwa nevo nġaa ngwë loḳ ayo ving. Kuung bë maḳ Paulus rëḳ bo monë la vu yi in bo yi vër, om sën tahi yi beron nġahi yam beluho denevengwënġ. 27Lob Paulus nedo ḳarabus beta luu ggovek ya getum kiap mewis Porkius Pestos loḳ yah Peliks ben. Rëḳ Peliks vonġ in bë alam Yuda ahëj geving yi om su ḳo Paulus vër rë geyö nahën nedo loḳ ḳarabus.

Copyright information for `BZH