Acts 4

Detunġ Pita Luho Jon Ya Ḳarabus

Pita luho Jon nahën denenër ġaġek vu alam, log alam-deneḳo-seriveng losho mehö sën neġin alam loḳ dub-vabuung-böp lo, galam Sadukai* lo, bedeverup. Ahëj sengën vu luho in luho denenër ġaġek ranġah vu alam bë Yesu kedi raḳ yah vu bedub.

Lob dejom luho ahon medetunġ luho ya denedo ḳarabus in sehuk luḳ, gemëm bë monbuk lom degevonġ ġaġek vu luho. Rëḳ mu alam nġahiseḳë sën denġo luho hir ġaġek lo devonġ ving, bederevuh yam ving alam muġinsën besir 5,000 raḳ.

Devonġ Ġaġek Vu Pita Lu Jon Raḳ Alam Ggev Malaj

Heng to lob alam Yuda hir ggev losho alam teta, galam-horek-yi, desupin sir vu Yerusalem. Alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp Anas, geKayapas luho mehöti arë nebë Jon, gAleksander, gAnas yi alam pin medesupin sir.

Log devarah Pita luho Jon ya denare malaj gedeloḳ tepëḳ in luho bë, “Melu vonġ nġaa sagi raḳ re niwëëk-a? Ma re vonġ meluu yam-a?”

Lob Anon Vabuung loḳ yam ggërin Pita ayo lom nër vu sir bë, “Ham ggev los alam teta vu Israel! Gwëbeng ham maḳ bë doḳ tepëḳ in aluu in nġaa nivesa sën alu hevonġ vu mehö vaha nipaya-ë. Maḳ ham bë jaḳ mehö sën nivesa raḳ agi degwa ni? 10 Nabë nebë saga, og mëm alu hevonġin bë ham jaḳ ni balam Israel pin dejaḳ ni geving nabë: Yesu Kerisi Nasaret niwëëk vonġ mehö sagi benivesa raḳ los dahis begwëbeng nare ham malamin. Ham sis mehö saga bediiḳ raḳ ḳelepeḳo*, rëḳ Anutu nër bekedi raḳ yah ggëp bedub. 11 Yönon!

‘Ham alam sën denelev begganġ lo nimin lëlin ġelönġ ti sënë.
Rëḳ mu netu ġelönġ niwëëk begganġ nyëḳetu yi.’
Og ġelönġ saga yiḳ Yesu.
12 Su mehö ngwë yoh vu bë doḳ vu hil rë. In vu dob pin og Anutu su tato arë agga ngwë vu hil bë rëḳ geḳo hil nah vu yi rë.”

13 Denġo bë Pita luho Jon denër ranġah niwëëk, lob deranġa nemaj in deraḳ ni bë luho su deluḳ dub rë, gaḳ luho alam meris mu. Lob kwaj ya nġahi, rëḳ deraḳ ni bë wirek luho deneya ving Yesu.

14 Log mehö sënë nare ving luho gedelë bë navi nivesa raḳ yönon, lob su deyoh vu bë denanër ġaġek ti doḳ nah vu luho rë. 15 Lob alam ggev denër vu lööho bë lööho degeto dena dobnë rë.

Lob lööho to deya, log mëm yö yah desap sir raḳ medenër bë,
16 “Rëḳ hil ġevonġ va vu mehö luu saga? Luho devonġ nġaa böp sënë balam vu Yerusalem pin deraḳ ni, om hil su ayoh vu bë rëḳ abun ġaġek saga rë. 17 Gaḳ ġaġek saga rëḳ na menoh vu alam pin, om hil nanërin luho niwëëk nabë luho su dena denanër ġaġek jaḳ Yesu arë saga vu mehö la gökin.”

18 Lob detahi luho yom bemëm denër vu luho bë luho su na denanër ġaġek jaḳ Yesu arë, beluho su detahu ġaġek sënë vu alam. 19 Rëḳ Pita luho Jon denër yah vu sir bë, “Nabë alu ġevuu Mehöböp yi ġaġek sënë na galu sepa doḳ ham ġaġek, og maḳ Anutu rëḳ gelë aluu nivesa? Ham nġo kwamin bo saga rë. 20 Alu su ayoh vu bë rëḳ ayemin nama rë. Gaḳ alu rëḳ nanër ġaġek ranġah jaḳ nġaa pin sën alu halë los hanġo lo!”

21 Lob ggev lo devonġ ġaġek raḳ luho niwëëk ggökin, log mëm delëëin luho beluho deya. Alam ggev deggöneng in alam, in sir pin deneḳo Anutu arë raḳ in nġaa sën luho devonġ agi, lob su kwaj ḳo aggata ti in bë debo vanë vu luho rë. 22 Gemehö sën luho devonġ nġaa böp raḳ yi benivesa raḳ lo, yi ta mehödahis luu gekesuu meya.

Kerisi Yi Alam Dejom Raḳ Bë Anutu Bo Niwëëk Vu Sir Medenanër Ġaġek Ranġah

23 Devonġ luho ya, lob luho deyah medeya vu hir alam bedenër alam-deneḳo-seriveng hir ggev los alam teta hir ġaġek pin vu sir. 24 Denġo ggovek, log sir pin ayoj timu gedejom raḳ vu Anutu bë, “O Mehöböp, nġo ġetunġ dob los yaġek los loo benġaa pin sën denedo loḳ lo. 25 Wirek honġ Anon Vabuung vonġ ġaġek ti verup loḳ honġ hur Davit avi, sën he ḳenumin lo, nebë:

‘Nebë va sën alam-yu-ngwë ahëj sengën panġsën rot,
gemehönon la medo denevengwënġ yah nenga meris mu-e?
26 Alam-los-bengöj vu dob sënë pin kedi dero sir in degevonġ beġö,
log alam böp pin desupin sir medevengwënġ raḳ beġö
in bë dedahun Mehöböp luho Mehö sën ggooin raḳ in bë geḳo hil nah lo na.’
27 Yönon rot, Herot* luho Pontius Pilatus ving alam-yu-ngwë, galam Israel, bedevengwënġ yah nenga nebë saga ggëp nyëġ böp Yerusalem in bë dedahun honġ hur vabuung Yesu na. Mehö sën wirek ġehooin yi raḳ lo. 28 Dejoo ġaġek revuh ti nebë saga in bë degevonġ nġaa sën wirek ġeduu ġaġek ahon niwëëk bë rëḳ anon jaḳ lo. 29 Om Mehöböp, nġo kwam bo ġaġek maggin pin sën bë degevonġ-ë rë meġedoḳ vu honġ hur he, log gwevonġ niwëëk vu he in he nanër honġ ġaġek ranġah, gehe su aġöneng. 30 Ġebër nemam niwëëk jaḳ begwevonġ alam niraḳsën nijvesa jaḳ, log gwevonġ nġaa böp los huk aggagga jaḳ honġ hur vabuung Yesu arë.”

31 Nahën denejom raḳ nebë sënë, log begganġ sën desupin sir loḳ lo ggee böpata gAnon Vabuung yam ggërin ayoj, lob mëm denenër Anutu yi ġaġek niwëëk ata gesu deneggöneng rë.

Kerisi-yi-alam Ayoj Timu

32 Alam sën ayoj neya timu vu Yesu lo ahëj los ayoj neya timu vu sir vewen vewen ving. Su mehöti lë yi nġaa ti benër bë, “Sagiḳ sa nġaa!” rë, gaḳ hir nġaa pin saga sën tu sir pin hir nġaa.

33 Lob sinarë nyëdahis lo denenër ġaġek ranġah bë Mehöböp Yesu kedi raḳ ggökin, lob hir ġaġek saga los niwëëk balam pin deneḳo arëj raḳ. 34 Sir ti su raḳ vu in nos los nġaa ti rë, in sir sën deyoh vu dob los begganġ lo pin denevo vu alam vahi medeneḳo monë raḳ. Deneḳo monë raḳ, 35 lob devo vu sinarë nyëdahis lo medeneġin, loḳ mëm sinarë denevo ggelek alam sën deneraḳ vu in nġaa lo.

36 Mehöti nedo, arë nebë Yosep, lob sinarë denër ggev ngwë raḳ yi nebë Barnabas. Arë sënë degwa nebë mehö nelev horek in alam. Yi Levi* ti, geyi vu dob Kupros. 37 Lob yi dob len ti neggëp Yerusalem, lob vonġ bemehöti baġo, lob ḳo monë saga beya mevo vu sinarë lo.

Copyright information for `BZH