Colossians 2

Hil Ġevonġ Geving Niwëëk Genid Dëlin Ġaġek Kuungsën

1Yönon, sa bë ham jaḳ ni nabë sa nehevonġ huk böp rot in bë sedoḳ vu ham los alam Laodisea galam nġahiseḳë sën su malaj neraḳ sa malaġ rë lo. 2Sa nehevonġ huk böp sënë in bë ham bare niwëëk los ahëmin nivesa, gesa nehevonġin bë ham ahëmin geving ham, in saga rëḳ naduu ham ahon beham medo jevuh ti. Log sa hevonġin bë ham jaḳ ġaġek ni los degwa, bejaḳ ni nabë ġaġek anon. Senër ġaġek sën netateḳin Kerisi vu hil lo. In neggëp vunsën ving Anutu wirek, rëḳ töḳ yam ranġah gwëbeng beyoh vu bë gevonġ kwa nivesa rot vu ham. 3Yönon, Anutu kwa pin los degwa geyi ġaġek los kwa böp böp pin neggëp vu Kerisi. 4Senër ġaġek saga vu ham in bë mehöti su bo bël doḳ ham betetuhin ham. 5Sa su nado ving ham rë, rëḳ sa kwaġ nevo ham rot bevonġ bë sën sa nado ving ham, lob sa kwaġ vesa in sën ham nedo revuh ti geham ayomin neya timu vu Kerisi lo.

Hil Aġa Jaḳ Kerisi In Hil Medo Malad-Tumsën Yönon

6Ham ḳo Kerisi Yesu tu ham Mehöböp ggovek ya, om ham bare mena geving yi nabë saga. 7Ham bare niwëëk jaḳ yi, nabë sën ḳele nare niwëëk raḳ dob, genabë sën begganġ nedo niwëëk raḳ mudeng lo. He nër Bengö Nivesa vu ham, om ham gwevonġ geving niwëëk bemëm rëḳ ġadu ham beham bare, lob ham kwamin vesa vu Anutu jaḳ buk. 8Ham gweġin ham. In rëḳ mehöti nanër ġaġek kwa dob yi mu benanër ġaġek meris vu ham begekuung in ham begërin ham. Alam nebë sënë og denevengwënġ raḳ alam böp wirek hen hir nġaa los nġaa dob sënë yi horek meris aggagga, gesu denevengwënġ raḳ Kerisi rë. 9Yesu og Anutu soġek, log Anutu Anon nedo loḳ yi beggërin yi los dahis. 10Lob ham tu yi alam, om ggërin ham ving nebë saga beham su neraḳ vu in nġaanon ti rë. In yi yö tu ala bekesuu angër los arëj genġaahur böp böp pin. 11Lob ham su rah* navimin in bë ham natu Kerisi-yi-alam rë, gaḳ vonġ bë Kerisi rah* ham navimin vorot, rëḳ su rah ham raḳ nema rë. Gaḳ ham vuu ham nġaa muġeng ya gewërin ham yah vu Kerisi, lob saga nebë sën rah* ham navimin beham tu yi alam. 12Ham ripek bël, lob sënë tahu bë ham diiḳ bedelev ham ya bedub ving yi. Log tahu ving bë ham kwedi raḳ ggökin, in ham vonġ ving bë Anutu og mehö niwëëk meḳo Yesu vër in bedub benedo mala-tumsën. 13Wirek ham nevonġ nġaa nipaya aggagga, geham nesepa loḳ nġaa kwa-muġeng-yi, lob sënë vonġ beham tu nġaa diiḳsën-yi in bë malamin nama. Rëḳ ma gAnutu kevoh ham nġaa nipaya ya, om rëḳ gevonġ behil medo malad-tumsën geving Kerisi. 14Horek yi ġaġek vahi sën nevonġin bë dahun hil lo neggëp vu hil, bevonġ bë hil rëḳ bare ġaġek, rëḳ ma gAnutu kevoh ya. In sënë nebë sën tul brëm ya ġaġek sënë vetii ḳelepeḳo* ving Yesu bepin maya. 15Om angër los arëj genġaahur böp böp su arëj neggëp in bë hil nadudeḳ vu sir rë. Gaḳ Yesu kesuu sir raḳ ḳelepeḳo* betato ranġah raḳ alam pin malaj bë detu nġaa meris benijwëëk masën.

Yiḳ Hil Nebë Sën Hil Adiiḳ Ving Kerisi Ggovek Ya

16Nebë saga, om nabë mehö la denanër ham in nġaa sën ham newa los nenum lo, gedenanër ham in ham su nesepa loḳ hir buk aggagga sën detunġ yoh vu ta gekwev gesoda lo rë, og ham su gwebë nengamin vu sir. 17In nġaa nebë sënë og yiḳ nġaa sën rëḳ anon jaḳ vu tamusën lo yi tahusën mu. Gaḳ mëm Kerisi mu mëm yiḳ nġaanon. 18Om ham gweġin ham in alam sën denenër nġaa sën denelë loḳ pesepsën lo. Geham gweġin ham in alam sën denedudeḳ vu angër lu nġaa lo. In alam nebë saga og kwaj nevo nġaa dob yi bedenevonġin bë degërin ham nah vu sir, geham su gweḳo nyëvewen nivesa sën Kerisi bë gevonġ vu ham lo rë. Gaḳ yö devonġin bë degeḳo sir jaḳ mu, 19gesu denepiiḳ vu Kerisi sën tu hil yud lo rë. Yönon, hil pedus los telitek nevo niwëëk yoh vu hil anod geneduu hil ahon. Rëḳ mu hil yud og neġin hil anod los dahis nivesa in bë hil ajig benid wëëk jaḳ noh vu Anutu kwa. Lob Kerisi yiḳ nebë hil sën Kerisi-yi-alam hil lo yud. 20Vonġ bë ham diiḳ ving Kerisi, lob ham vuu dob sënë yi nġaa meris meris ya. Rëḳ nebë va sën ham nevonġ nġaa nebë alam-dob-yi-ë? In ham nesepa loḳ Horek ggökin nebë, 21“Su ġenajom nġaa sënë; su ġegwa nġaa saga; su gwebë nemam jaḳ nġaa sënë!” 22Horek nebë sënë og nenër raḳ nġaa sën hil aġa bemala nama na veröḳ yi lo. In horek nebë sënë og mehönon yö hir ġaġek mu, gaḳ su nġaanon rë. 23Yönon, maḳ hil rëḳ ġekuung nabë horek nebë sënë og nivesa los kwa. In gejiiin hil bë hil ana soda los raro lu nġaa, gedenenër bë hil nġo dahun hil gehil nġo basap hil navid besu ġeġin nivesa rë. Rëḳ ma, genġaa nebë sënë og su yoh vu bë doḳ vu hil yönon rë, in hil ayod maḳ nahën nevu nevu in nġaa nipaya behil nesepa loḳ.

Copyright information for `BZH