Galatians 5

Hil Sën Kerisi Ḳo Hil Vër In Nġaa Nipaya Lo Hil Su Malad Anonin Nġaa Nipaya Gökin

1Kerisi ḳo hil vër in nġaa sën deġinengin hil lo in bë hil su aġurek nah nġaa ti babu megeġin hil nah gökin. Om ham bare niwëëk geham su ġurek Horek babu medeġinengin ham. 2Ham nġo! Sa Paulus sa bë nanër vu ham nabë: Nabë degerah* ham navimin, og Kerisi su rëḳ doḳ vu ham rë, gaḳ rëḳ nama!

3Lob sa bë nanër ġaġek sënë vu ham gökin nah rë nabë: Bë ham gwerah* navimin, og ham rëḳ sepa doḳ Horek megwevonġ noh vu pin geving. Rëḳ nabë ham kweyëh horek timu og ham rëḳ malamin nama. 4Nabë ham kwamin bo nabë ham sepa doḳ Horek in gevonġ meham natu mehönon yohvu, og ham kwehe ham vër in Kerisi-yi-alam. Om Anutu su rëḳ nanër ham nabë ham alam yohvu rë, gaḳ rëḳ nama. 5Rëḳ Anon Vabuung neloḳ vu hil behil nid wëëk menavo kwad in buk sën Anutu nanër hil nabë hil mehönon yohvu jaḳ sën hil ayod neya timu vu Kerisi lo. 6In hil sën Kerisi-yi-alam hil lo, nabë hil herah* navid ma hil su herah* navid rë, og sagaḳ nġaa meris besu neloḳ vu hil rë. Gaḳ nġaa anon soġek nebë hil ayod neya timu vu yi, bahëd neving yi losho alam vahi pin sën ayoj neya timu vu yi lo. 7Wirek ham nesepa loḳ yi nivesa, loḳ maḳ re ggërin ham om sën gwëbeng ham su nesepa loḳ ġaġek anon rë-ë? 8Anutu sën ggooin ham raḳ lo su ggërin ham yah nebë saga rë! 9Nġaa nipaya yiḳ nebë yiist*. Ġaġek nipaya mahen teka neloḳ ya ham ti ti ayomin, lob denenër yoh vu ham pin lob nevonġ beham pin nimin paya neraḳ. 10Rëḳ Mehöböp vo niwëëk vu sa besa kwaġ nevo bë ham rëḳ gwevuu ġaġek nipaya saga na, gemëm hil sepa doḳ kwa timu. Rëḳ mu alam sën denevonġ ġaġek nipaya neverup loḳ ham lo, nabë sir los arëj ma alam meris, og hir nġaa nipaya sënë neggëp vu sir berëḳ degeḳo nyëvewen doḳ nah.

11Lob arig lo, alam sagi ahëj sengën vu sa, in senër bë Yesu diiḳ raḳ ḳelepeḳo* in bë geḳo hil nah vu Anutu. Gaḳ bë sa nanër nabë hil ġerah* navid in bë hil anah vu Anutu, og su rëḳ ahëj sengën vu sa rë, gesu rëḳ dedeġinengin nġaa maggin jaḳ sa rë. 12Ham nanër vu alam sën denevonġ ġaġek nebë agi neverup loḳ ham lo nabë sahëġ neving bë degerah paya gedeketöv navij na!

13Lob arig lo, Anutu ggooin ham raḳ in bë geḳo ham vër in nġaa sën deġinengin ham lo. Rëḳ mu ham gweġin ham nivesa geham su kwamin bo nabë neḳo ham vër in Horek, om mëm ham gwevonġ nġaa sën ham malamin anonin lo jeggin jeggin noh vu kwamin. Gaḳ mu ham ahëmin geving ham beham nġo dahun ham. Ham su kwamin bo nyëvewen rë, gaḳ ham doḳ vu ham nyëmasën. 14In hil nasupin Horek pin loḳ yah ġaġek timu sënë nebë: Ahëm geving alam sën denedo dus vu honġ lo nabë sën nġo ahëm neving honġ! 15Ham gweġin ham nivesa. Gaḳ nabë ham medo nanër ham menakwër yalek doḳ ham ayomin, og ham rëḳ basap ham beham kwetëḳin ham genyëġ gëp meris.

Anon Vabuung Yi Nġaa Los Hil Nġaa Muġeng

16Om sa nanër vu ham nabë: Nabë ham sepa doḳ Anon Vabuung megeġin ham, og ham su rëḳ malamin anonin nġaa nipaya meham gwevonġ rë. 17In hil nemalad anonin nġaa sën Anon Vabuung nelë bë su yoh vu rë lo, log Anon Vabuung ahë neving bë hil ġevonġ nġaa nivesa sën hil ayod ninelëlin lo. Luho medo denesis beġö vu sir, om ham su yoh vu bë rëḳ gwevonġ nġaa nivesa sën ham kwamin nevo lo banon jaḳ rë. 18Rëḳ mu nabë ham nesepa loḳ Anon Vabuung, og Horek su neġin ham rë.

19Lob nġaa sën hil nemalad anonin lo nebë sënë: Hil nehevonġ baggëb, gehil nehevonġ nġaa sën su yoh vu rë lo, gehil kwad nevo nġaa jeggin jeggin raḳ nġaa sën alam denevun sir in lo. 20Hil kwad neya vu nġaa vahi kesuu Anutu, hil nehevonġ parahek los ḳatoonġ. Hil nevasuh hil menasis beġö vu hil vewen vewen, hil nanër hil, hil ayod nesis yi, hil ahëd sengën menehevonġ paanġ. Hil nevengwënġ raḳ nġaa nipaya vunsën in bë ġaḳo hil jaḳ, hil nemehoo hil, hil nevasuh hil. 21Hil nehalë mehö ngwë paya in nġaa nivesa töḳ vu sir, hil nanum bël menġëës meneḳeyevin, hil nehevonġ nos böp los nanum benehevonġ raro nipaya genġaa jeggin jeggin, log hil nehevonġ nġaa nipaya aggagga pin nebë saga ving. Lob sa bë nanër vu ham gökin nabë sën senër vu ham wirek lo nabë: Alam sën denevonġ nġaa nebë aga, og su rëḳ dedoḳ na Anutu-yi-nyëġ bedemedo geving yi rë. 22Rëḳ mu Anon Vabuung tahu hil loḳ nġaa nebë sënë: Hil ahëd geving hil, hil medo los kwad vesa, hil ayod gëp revuh, hil su abo doḳ nipaya nyëvewen, hil kwad bo mehö ngwë madoḳ vu sir, hil napiiḳ vu nġaa nivesa, hil ġevonġ niröp noh vu sën hil nanër lo. 23Hil malad yes, hil najom hil ahon in nġaa nipaya. Gaḳ horek ti su neggëp in bë nanërin nġaa nebë sënë rë.

24Lob mehönon sën detu Kerisi-yi-alam lo, og desis nġaa sën malaj anonin lo los nġaa nipaya sën ayoj nevu nevu in lo raḳ ya ḳelepeḳo* in bë nama na. 25Anon Vabuung nevo niwëëk vu hil, lob hil ayoh vu bë sepa doḳ nġaa nivesa, om hil aġurek babu mesepa doḳ vaha jaḳ buk pin. 26Hil su sepa doḳ nġaa sën geḳo hil arëd jaḳ lo, gehil su ġevonġ bemehö ngwë ahë sengën jaḳ, gehil su ġalë mehö ngwë sën alam vahi deneḳo sir raḳ lo paya.

Copyright information for `BZH