Galatians 6

Hil Adoḳ Vu Hil Arid Lo Sën Denetöḳ Raḳ Maggin Lo

1Arig lo! Bë ham ti gevonġ nġaa nipaya ti beham jaḳ ni, og ham sën nesepa loḳ Anutu niwëëk lo tato aggata niröp vu yi. Rëḳ mu ham gwevonġ nabë saga los malamin yes. Geham su gweḳo ham jaḳ, gaḳ ham gweġin ham, in nġaa nipaya rëḳ pelëpin ham beham rëḳ bës geving. 2Ham doḳ vu ham vewen vewen beham kwerë maggin sën netöḳ vu ham lo. Ham gwevonġ nabë saga in ham gwevonġ noh vu Kerisi yi horek. 3In nabë mehö meris ti kwa bo yi nabë yiḳ mehö-los-bengö ti, og mehö saga nekuung in yi. 4Rëḳ mu alam pin yö deseggi hir huk medejaḳ ni rë, loḳ mëm nabë nivesa og mëm kwaj vesa in, gaḳ su degeḳo sir jaḳ in nabë dekesuu mehö ngwë. 5In Mehöböp rëḳ seggi hil pin ti ti in hil nġo hil huk sën hil nehevonġ lo.

6Log ham doḳ vu ham alam sën denenër Anutu yi ġaġek vu ham lo jaḳ nġaa navij yi. 7Ham su gwekuung in ham! In hil su ayoh vu bë tetuhin Anutu rë, gaḳ rëḳ gevonġ nyëvewen vu hil noh vu nġaa sën hil nehevonġ lo. 8Bë mehöti sepa doḳ nġaa nipaya sën mala anonin lo, og rëḳ natöḳ jaḳ nyëvewen nipaya bemala nama. Gaḳ nabë sepa doḳ Anon Vabuung megevonġ nġaa nivesa, og rëḳ geḳo nyëvewen nivesa vu Anon Vabuung bemedo mala-tumsën degwata. 9Om hil su nid tebö in nġaa nivesa. In nabë hil su seḳëd nama in rë gehil ġevonġ niwëëk, og hil rëḳ ġaḳo nyëvewen nivesa doḳ nah vu tamusën. 10Om nabë aggata neggëp behil ayoh vu bë ġevonġ nġaa nivesa vu mehö ngwë, og hil ġevonġ. Hil adoḳ vu mehönon pin nabë saga, rëḳ mu hil kwad bo hil arid lo sën ayoj neya timu vu Yesu lo namuġin kesuu alam dahis.

Paulus Kwa Vesa In Sën Kerisi Diiḳ Raḳ Ḳelepeḳo

11Log ham gwelë ġaġek dus ti sën agi nivesa! Yiḳ senġo ḳevu raḳ nemaġ niröp gesa ḳevu böpata! 12Alam sën denevonġin bë ham gwerah* navimin lo denevonġ nebë saga in bë alam vahi degelë sir nivesa medegeḳo sir jaḳ. Log denevonġ saga in bë denoh nenga in nġaa maggin sën netöḳ vu alam sën denenër bë Kerisi diiḳ raḳ ḳelepeḳo* in hil lo. 13Yönon, denerah* navij, rëḳ mu su denesepa loḳ Horek pin rë gema. Gaḳ denevonġin bë ham gwerah* navimin in bë yö denanër hir huk ranġah medegeḳo sir jaḳ in. 14Rëḳ sa, og sa nehaḳo sa raḳ in nġaa timu sënë nebë: Hil Mehöböp Yesu Kerisi diiḳ raḳ ḳelepeḳo*, lob vonġ benġaa dob yi su yoh vu bë najij sa gökin rë. Lob sa su rëḳ malaġ anonin nġaa dob yi gökin nah rë. 15In mehöti sën tu Yesu Kerisi yi alam raḳ lo, nabë rah* navi ma su rah* navi rë, og sagaḳ nġaa meris, gaḳ nġaa anon nebë mehö saga tu mewis raḳ. 16Lob alam pin sën kwaj nevo ġaġek agi bedenesepa loḳ lo, og Anutu kwa gevonġin sir begevonġ bayoj gëp revuh, in detu alam Israel raḳ.

17Om mehöti su geḳo ġaġek saga jaḳ gökin nah. Alam denevonġ rii raḳ sa in Yesu yi hur sa, bebeġö niben neggëp loḳ sa naviġ vorot beyiḳ ggovek saga.

18Arig lo, hil Mehöböp Yesu Kerisi gevonġ semusën vu ham anomin. Yönon.

Copyright information for `BZH