Hebrews 13

Hil Ahëd Geving Kerisi-yi-alam

1Ham ahëmin geving arimin sën Kerisi-yi-alam lo noh vu buk pin. 2Ham su kwamin birek in sën ham doḳ vu alam nyëġ ngwë sën deneyök ham begganġ lo. In ham raḳ ni bë wirek mehö la denevonġ nebë sënë, lob deḳo angër la loḳ ya hir begganġ ayo bedeġin sir. Su deraḳ ni bë angër rë, gaḳ dekuung bë yiḳ mehönon mu. 3Ham kwamin bo arimin lo sën ya denedo ḳarabus lo, nabë sën ham nedo loḳ ḳarabus ving sir. Geham kwamin bo alam sën deneḳo maggin raḳ navij lo, in ham raḳ ni bë yiḳ ham los navimin neggëp ti. 4Sën maluh los avëh deneḳo sir lo, og hil ġaḳo jaḳ nabë nġaa nivesa. Om ham maluh los avëh pin sën ham ḳo ham ggovek lo, ham gweġin ham nivesa gëp Anutu mala. In ham raḳ ni bë Anutu rëḳ bo doḳ nah nyëvewen vu maġëm los avö sën deneggodeḳ sir lo, gevu maluh los avëh sën deneḳo sir ggovek rëḳ denevonġ baggëb lo geving. 5Ham su ayomin nevu nevu in monë, gaḳ nġaa sën neggëp vu ham lo, og yiḳ ham kwamin bo nabë nivesa beggovek. In Anutu nër vorot bë:

“Sa su rëḳ ġevuu honġ rë,
gesa su rëḳ ġeruu demiġ vu honġ rë.”
6Nebë sënë om hil ayod niwëëk genanër nabë:

“Mehöböp neloḳ vu sa, om sa su ġöneng.
Ma mehönon rëḳ degevonġ va vu sa? Rëḳ nama!”

Hil Sepa Doḳ Alam Ggev Wirek Hen Vahaj

7Ham kwamin bo ham ggev lo sën denenër Anutu yi ġaġek vu ham lo. Beham malamin sepa hir aggata sën denevonġ medenedo bedediiḳ lo, beham ayomin na timu nabë sir. 8Yesu Kerisi og yö nesepa loḳ aggata timu, veseveng, gegwëbeng, gerëḳ degwata los degwata. 9Alam vahi denenër horek aggagga raḳ nos los reggu, rëḳ su neloḳ vu sir sën denesepa loḳ lo yönon rë. Om ham su sepa doḳ ġaġek mewis aggagga nabë saga, in rëḳ geḳo ham vër geham gwevuu Anutu na. Gaḳ nabë Anutu yi semusën gevonġ beham ayomin niwëëk jaḳ, og mëm sagaḳ nivesa.

Seriveng Sën Anutu Ahë Neving Lo

10Hil jepö ti nedo in bë hil aġa seriveng jaḳ. Rëḳ mu alam-deneḳo-seriveng sën nahën denesepa loḳ alam Yuda hir Horek muġinsën bedenevonġ huk loḳ dub-vabuung-böp lo, og su deyoh vu bë dega reggu
10 Reggu sënë og yiḳ peggirin raḳ Kerisi. Hil ayoh vu bë aġa in nër vu hil bë hil ġevonġ nabë saga. Rëḳ mu alam sën denesepa loḳ aggata muġinsën in dekuung bë rëḳ geḳo sir nah vu Anutu lo, og su deyoh vu bë dega rë, om deyoh paya.
sën tu seriveng menedo raḳ jepö agi rë.
11In alam-deneḳo-seriveng hir ggev neḳo reggu nij ḳöḳ beneloḳ ya ayo vabuung soġek benetunġ netu seriveng in kevoh nġaa nipaya na. Rëḳ reggu sënë anon, og denevesi ggëp dobnë menetepuv ya.

12Lob yiḳ Yesu ḳo vanë yah ḳatum nenga dobnë ving nebë saga, in bë niḳöḳ gevonġ balam nij röp jaḳ. 13Nebë saga om hil ġeto mana dobnë
13 Sën hil ġeto mana dobnë lo nër bë hil ġevuu aggata muġinsën na gesepa doḳ Yesu yi ġaġek.
vu yi geving, bedegevonġ paya vu hil geving nabë sën devonġ vu yi lo behil ḳerë maggin nabë yi.
14In vu dob sënë, og hil nyëġ böp ti su neggëp degwata in bë hil medo doḳ rë. Gaḳ hil nesero nyëġ böp ti sën rëḳ berup vu tamusën lo. 15Nebë sënë, om hil kwad vesa vu Anutu jaḳ Yesu arë, behil ġevonġ kwad vesa sënë vu yi degwata los degwata nabë seriveng. Hil ġaḳo arë jaḳ rot benanër ranġah jaḳ avid.

16Log ham su kwamin birek in sën ham gwevonġ nġaa nivesa vesa vu alam lo, los ham doḳ vu alam sën deneraḳ vu in nġaa lo. In Anutu ahë neving seriveng nebë sënë. 17Ham alam ggev sën deneġin ham bedenemalajin ham anomin yoh vu buk lo, yö rëḳ denanër hir huk pin sën denevonġ lo ranġah vu Anutu vu tamusën. Om ham gwebë nengamin vu ayej beġurek babuj. Nabë ham gwevonġ nabë sënë, og rëḳ kwaj vesa bedenajom hir huk ahon gesu rëḳ ayoj maggin rë. Gaḳ nabë ayoj maggin, og sënë su rëḳ doḳ vu ham rë.

Jomraḳsën Sën Doḳ Vu Mehö Ngwë

18Ham najom jaḳ vu Anutu nabë doḳ vu he. In he kwamin nevo bë he ayomin niröp raḳ ggëp Anutu mala, lob he hevonġin bë sepa doḳ nġaa yohvu jaḳ buk. 19Yönon, sa nehevonġ niġ wëëk in bë ham kwetaġ vu Anutu nabë tateḳin aggata besenök vu ham pevis. 20Anutu sën nevonġ bemehönon ayoj neggëp revuh lo, joo ġaġek mewis berëḳ gëp degwata los degwata. Lob vonġ beYesu keseh niḳöḳ in bë tato nabë ġaġek mewis sënë anon raḳ. Loḳ ḳo yi yom in alam-diiḳsën betunġ yi tu sipsip alaj böpata los bengö. 21Om Anutu sënë gevonġ nġaa nivesa vesa pin vu ham, in ham gwevonġ nġaa sën kwa nevo lo banon jaḳ. Hil atu Yesu Kerisi yi alam om yö gevonġ behil sepa doḳ nġaa sën ahë neving lo mu. Hil ġaḳo arë jaḳ nabë yi mehö niwëëk los ġayeheng degwata los degwata. Yönon.

Ġaġek Hus

22Arig lo, sa ḳevu ḳapiya yiḳ dus teka sënë vu ham, om sa bë nanër niwëëk vu ham nabë ham gwebë nengamin vu ġaġek sën sa nanër agi, in ġadu ham ayomin. 23Ham jaḳ ni nabë devo hil arid Timoti vër in ḳarabus, lob nabë berup vu sa pevis, og aluhoho rëḳ anök doḳ ti meġalë ham. 24Ham nanër vu ham alam ggev pin sën deneġin ham lo losho Anutu-yi-alam pin nabë he kwamin nevo sir benanër. GeKerisi-yi-alam vu dob Itali kwaj nevo ham ving medenenër. 25Anutu yi semusën gëp geving ham pin.

Copyright information for `BZH