Hebrews 3

Yesu Arë Böp Kesuu Moses

1Arig vabuung lo, Anutu sën nedo yaġek lo ggooin ham raḳ tu yi alam. Om ham kwamin bo Yesu nivesa in hil sinarë los hil alam-deneḳo-seriveng hir yuseḳë yi, lob hil nehevonġ ving yi benanër arë ranġah. 2Anutu tunġ yi huk sënë loḳ nema, lob nesepa loḳ Anutu aye menevonġ yoh vu, nebë sën Moses nevonġ wirek meneġin Anutu-yi-alam Israel pin los dahis lo. 3Rëḳ Anutu kwa vo bë Yesu yoh vu bë geḳo arë böpata kesuu Moses arë. In mehö sën nelev begganġ lo arë böp kesuu begganġ. 4In hil nehalë begganġ ti nedo, og hil naraḳ ni bë mehöti lev, log hil naraḳ nġaa pin sën nedo-ë ni ving nebë saga bë mehöti netunġ, lob mehö saga og yiḳ Anutu. 5Yönon, Moses tu Anutu yi hur, lob nesepa loḳ aye niröp menevonġ huk in yi alam. Nenër ġaġek raḳ nġaa pin sën Anutu rëḳ tato nam ranġah vu hil lo. 6Rëḳ Kerisi og Anutu Nalu, om sepa loḳ Ama aye niröp. Tu ala meneġin Anutu-yi-alam, om nabë hil ayod na timu vu yi niwëëk jaḳ buk, bekwad vesa geġeġin yi, og hil atu Anutu-yi-alam ving yönon.

Alam Sën Denekeyëh Anutu Aye Lo Og Su Rëḳ Desewah Rë

7Om hil ġanġo Anon Vabuung yi ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo bë:

“Pehi sënë nabë ham gwenġo Anutu aye,
8og ham su ayomin niwëëk panġsën
nabë sën wirek alam Israel devonġ
loḳ buk sën deḳo sir raḳ medekeyëh sayeġ lo,
log ayoj niwëëk bedeseggi sa loḳ nyëġ-yumeris wirek lo.
9Vu sagu og ham ḳenumin lo delë nġaa pin sën sa nehevonġ lo
yoh vu nġebek mehödahis luu,
rëḳ ma geyö deseggi sa rot.
10Lob sahëġ sengën raḳ vu sir lob senër bë,
‘Ayoj nevuu nġaa niröp ya yoh vu buk pin,
gesu kwaj nevo sa aggata medenesepa loḳ rë.’
11Om sën sahëġ sengën panġsën mesenër yönon venuh bë,
‘Su rëḳ dedoḳ nam sa nyëġ-sewahsën-yi rë,
gaḳ rëḳ nama veröḳ yi.’”

Hil Ġeġin Hil Nivesa, Gaḳ Hil Su Ḳeyëh Anutu Aye Nabë Alam Israel

12Om arig lo, ham gweġin ham nivesa. In ham ti rëḳ ayo nipaya jaḳ gesu gevonġ geving rë, lob geruu demi vu Anutu sën mala-tumsën degwa lo. 13Om ham medo mebo horek vu ham vewen vewen jaḳ buk mebër kwamin noh vu buk pin sën hil nado agi, in rëḳ nġaa nipaya tetuhin ham ti lob gërin ayo beniwëëk jaḳ. 14Gaḳ nabë hil nġo ayod na timu vu Kerisi niwëëk bemedo rot benadiiḳ na, og mëm hil rëḳ ana medo nivesa geving yi gëp yi nyëġ. 15Hil araḳ ni bë ġaġek sënë yö nahën neggëp bë:

“Pehi sënë nabë ham gwenġo Anutu aye,
og ham su ayomin niwëëk panġsën
nabë sën wirek alam Israel devonġ loḳ buk sën deḳo sir raḳ medekeyëh sayeġ lo.”
16Om maḳ alam tena denġo Anutu aye wirek rëḳ deḳo sir raḳ medekeyëh aye? Gaḳ yiḳ alam pin sën Moses li sir vu Ejep medeyam lo! 17Log maḳ Anutu ahë sengën vu alam tena yoh vu nġebek mehödahis luu-a? Gaḳ yiḳ alam sën denevonġ nġaa nipaya lob denediiḳ benij hel to neggëp aggatata loḳ nyëġ-yumeris lo.

18Log maḳ Anutu nër vu alam tena genër yönon venuh bë su rëḳ dedoḳ na yi nyëġ-sewahsën-yi rë? Gaḳ yiḳ alam Israel sën dekeyëh yi ġaġek wirek lo. 19Nebë saga om hil araḳ ni bë su ayoj neya timu vu yi rë, om sën su deyoh vu bë rëḳ dedoḳ na yi nyëġ-sewahsën-yi rë.

Copyright information for `BZH