Hebrews 8

Yesu Tu Mehö-neḳo-seriveng Böp Loḳ Dub-vabuung Vu Yaġek

1Ġaġek sën hil anër agi degwa nebë hil alam-deneḳo-seriveng alaj böp nebë sënë nedo, beraḳ nedo sëa ggëp Mehö-los-bengö-ggöksën nema vesa vu yaġek. 2Neġin Anutu yi dub vabuung vu yaġek sën mëm dub-supinsën-yi soġek lo. Mehönon su delev sënë raḳ nemaj rë, gaḳ Mehöböp yö lev. 3Deneggooin alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp pin raḳ in bë degeḳo seriveng aggagga bedegetunġ na vu Anutu. Om yiḳ Yesu geḳo seriveng ti geving megetunġ nabë saga. 4Bë medo dob, og su rëḳ natu mehö-neḳo-seriveng rë. In alam-deneḳo-seriveng lo, denedo vorot bedenetunġ seriveng aggagga vu Anutu yoh vu sën Horek nenër lo. 5Denevonġ huk loḳ dub-vabuung-böp sagi, rëḳ yiḳ sënëḳ dub-vabuung soġek sën nedo yaġek lo ḳenu los tahutahu mu. Yiḳ nebë sën Anutu nër vu Moses wirek bë dev dub sël lo lob nër vu bë, “Gwelë megwero in ġedev nġaa pin noh vu ḳenu sën sa tato vu honġ ggëp ḳedu agi.” 6Rëḳ mëm Kerisi ḳo huk böpata rot kesuu alam-deneḳo-seriveng pin hir huk. In Anutu joo ġaġek mewis nivesa rot kesuu ġaġek wirek hen, lob Yesu nare vuheng atov menevonġ banon raḳ. Lob ġaġek mewis sënë degwa neggëp vu Anutu yi ġaġek semusën nivesa anon sën kesuu ġaġek semusën muġeng lo.

Ġaġek Mewis Kesuu Ġaġek Muġeng

7Bë ġaġek sën Anutu joo muġinsën lo yoh vu, og Anutu su rëḳ najoo ġaġek ngwë nam gökin geving rë. 8Rëḳ Anutu lë mehönon hir nġaa nipaya lob nër bë:

“Mehöböp nër bë,
‘Ham gwenġo rë!
Buk ti rëḳ berup
lob sëḳ najoo ġaġek mewis
vu alam Israel los alam Yuda.
9Ġaġek mewis sënë su rëḳ nabë
ġaġek sën sejoo vu ḳenuj lo wirek lo rë.
Wirek sejoo ġaġek saga,
log sejom loḳ nemaj ggëp Ejep
besa heli sir yom.
Rëḳ su denesepa loḳ sa ġaġek
sën sejoo vu sir lo rë,
lob sa heruu demiġ vu sir.’
Mehöböp nër bë sënë.
10Loḳ Mehöböp nër ggökin bë,
‘Buk sën sa heruu demiġ vu sir agi govek na rë,
loḳ saḳ najoo ġaġek ngwë vu alam Israel gökin nabë:
Sëḳ ġetunġ sa horek pin doḳ kwaj
gesëḳ ḳevu doḳ na ayoj,
log sëḳ natu hir Anutu
gedenatu salam.
11Log alam pin su rëḳ detahu hir mehö ngwë los arij lo
bedenanër nabë, “Ġejaḳ Mehöböp ni” rë!
Gaḳ vu buk sënë,
og hurmahen galam böp besir pin
yö rëḳ dejaḳ sa niġ.
12In sëḳ kwaġ pesivin sir
beḳevoh hir nġaa nipaya na,
lob sa su rëḳ kwaġ bo nġaa nipaya
sën devonġ lo nah gökin rë.’”
13Sën nër bë ġaġek mewis lo, lob saga tato bë ġaġek muġinsën muġeng raḳ. Om nġaa sën netu muġeng raḳ lo, og yiḳ medo buk dus teka mu log vonġin nama na veröḳ yi.

Copyright information for `BZH