James 1

1Sa Yakobus, Anutu luho Mehöböp Yesu Kerisi hir hur sa, lob sa ḳevu ḳapiya sënë yök vu ham Israel degwa nemadluho-mevidek-luu sagi, sën ham vuu ham nyëġ ya geham kwetëḳin ham beyök nedo nyëġ ngwëga. Ham medo nivesa.

Seggisën Nevonġ Niwëëk Vu Hil

2Arig lo, nabë nġaa maggin aggagga nam seggi ham, og ham kwamin vesa in. 3In ham nġo raḳ ni bë nġaa saga töḳ vu ham in bë seggi nabë ham ayomin neya timu vu Yesu ma ma. Log netöḳ vu ham in bë ham bare niwëëk. 4Nebë sënë, om ham bare niwëëk bekwerë maggin noh vu buk in ham natu Anutu yi mehönon yohvu los dahis, geham su jaḳ vu in nġaa nivesa ti.

Mehöti Bë Jaḳ Vu In Kwa Nivesa Og Benġev Jaḳ

5Bë ham ti duġin mekwa kwa, og yi yö ketaġ vu Anutu nabë tato aggata niröp vu yi, gemëm Anutu sën nenġo yi alam pin ayej gesu neggulin nġaa rë lo rëḳ tato vu yi. 6Rëḳ mu mehö sën neketaġ lo gevonġ geving nabë Anutu rëḳ genġo aye, gaḳ su kwa na luu luu. In mehö sën kwa neya luu luu lo, og sënë nebë loo sën nesis yam rëḳ sanġ nevë benetëë ya jeggin jeggin lo. 7Alam nebë sënë og su degekuung nabë Mehöböp rëḳ bo nġaa ti vu sir. 8Gaḳ rëḳ nama, in alam nebë sënë kwaj neya jeggin jeggin bedenenër nġaa raḳ raḳ.

Alam Ḳupeḳ Masën Galam Los Ḳupeḳ Nġahi

9Log hil arid sën yi mehö meris lo, kwa vesa in Anutu ḳo arë raḳ vorot. 10Log hil arid sën mehö bengö-ggoreksën lo, og kwa vesa in Anutu dahun yi, bemedo mala yes. In yi ḳupeḳ lu nġaa su rëḳ doḳ vu yi rë, gaḳ rëḳ nadiiḳ nabë sesik sën nare vos ayo lo. 11In hes verup netum beniḳerus rot, lob vonġ bevos pin meran ya gesesik rurin to pevis beni malanġeri saga mala maya. Om alam sën bengöj-ggoreksën lo og rëḳ nahën medo degevonġ hir huk loḳ denadiiḳ pevis nabë sënë.

Seggisën Yi Ġaġek

12Nabë mehöti bare niwëëk mekerë nġaa maggin sën seggi yi lo, og kwa vesa. In Anutu rëḳ gevonġ nyëvewen vu bemedo mala-tumsën nabë sën nër vorot bë rëḳ gevonġ vu alam pin sën ahëj neving yi lo. 13Rëḳ nabë mehöti kwa vo bë gevonġ nġaa nipaya ti, og su nanër nabë, “Anutu vonġ seggisën sënë vu sa!” In Anutu su kwa nevo nġaa nipaya menevonġ rë, log su neli mehönon loḳ ya nġaa nipaya in bë seggi sir rë. 14Rëḳ mu seggisën degwa nebë hil pin ti ti nġo kwad nevo nġaa nipaya behil nesepa loḳ in bë hil ġevonġ. 15Log bë hil kwad bo nġaa nipaya rot, og hil rëḳ ġevonġ banon jaḳ benatu nġaa nipaya begëp vu hil. Lob nabë nġaa nipaya saga böpata jaḳ begërin hil ayod, og rëḳ gevonġ behil malad nama.

16Sarig lo, sahëġ neving ham om ham gweġin ham, beham su kwetul doḳ in ġaġek sënë. 17Nġaa nivesa vesa los nġaa anon pin sën netöḳ vu hil lo neyam vu hil Amad vu vavunë. Hil Amad sënë tunġ hes los kwev gebetuheng pin, rëḳ buk vahi og su denetum nivesa rë. Rëḳ mu Anutu og nesepa loḳ aggata timu gesu nepekwë yi benevonġ nġaa nipaya yam rë. 18Yö kwa vo lob vonġ yi ġaġek anon yam in bë gërin hil nah vu yi bemëm hil natu yi alam muġinsën kesuu nġaa pin sën netunġ lo.

Hil Pin Ġanġo Ġaġek Betamuin Geving

19Sarig lo, sahëġ neving ham yönon, om ham jaḳ nġaa sënë ni nivesa rot. Ham semu ham pevis in gwenġo ġaġek, rëḳ mu ham su newa newa megwevonġ ġaġek. Log ham su ahëmin sengën jaḳ pevis. 20In nabë mehöti ahë sengën, og su yoh vu bë gevonġ nġaa niröp gëp Anutu mala rë. 21Om ham gwevuu nġaa nipaya pin sën nahën neggëp loḳ ham ayomin lo los nġaa sën su yohvu rë lo na. Log ham ġurek ġaġek sën Anutu yö varoh luḳ ya ham ayomin lo babu, in ġaġek sënë yoh vu bë geḳo ham anomin nah vu Anutu.

22Ham tamuin Anutu yi ġaġek. Ham su gwenġo meris mu, gaḳ bë ham gwenġo meris mu, og sagaḳ ham tetuhin ham. 23Mehöti bë genġo Anutu yi ġaġek meris gesu sepa doḳ rë, og saga nebë sën mehöti nelë mala loḳ dubdub. 24Lë mala, loḳ ya, lob pevis bekwa virekin mala ggökin. 25Lob nġaa nipaya neduu hil ahon, rëḳ Anutu yi ġaġek nivesa yoh vu bë gelov aggis gegeḳo hil vër nah vu yi. Lob nabë mehöti sepa doḳ yi ġaġek nivesa begevonġ noh vu, log su genġo gekwa birekin rë, gaḳ yö medo sepa doḳ, og ġaġek saga rëḳ gevonġ bekwa vesa jaḳ buk pin. 26Log nabë mehöti kwa bo nabë, “Sa mehö-bël-yi nivesa mesenġo najom raḳ vu Anutu rot!” rëḳ mu su neġin daggen nivesa rë, og sagi yö kuungin yi, lom yö ḳo yi raḳ los nejom raḳ meris mu. Bë hil hevonġin bë natu Kerisi-yi-alam nivesa gehil nġaa nipaya su gëp hil Amad Anutu mala rë, og hil ġevonġ nabë sënë: Hil adoḳ vu hur meten losho avëh alov sën denetöḳ vu maggin lo, log hil najom hil ahon in nġaa nipaya sën alam-dob-yi denesepa loḳ lo.

27

Hil Kwad Gevonġin Alam Pin Gëp Ti

Copyright information for `BZH