James 3

Hil Ġeġin Dagged Nivesa

1Arig lo, ham nġahiseḳë su kwamin bo nabë ham natu tatovaha, in hil araḳ ni bë Anutu rëḳ seggi tatovaha hir ġaġek bepelë sir rot kesuu alam meris. 2Lob hil ayoh paya in nġaa aggagga nġahiseḳë, rëḳ mu nabë mehöti su nanër ġaġek ti paya rë, og yi mehö nivesa rot beyoh vu bë geġin navi nivesa los dahis geving. 3Ham kwamin bo hoos rë! Hil nesala aën dus teka loḳ hoos avij in bë nengaj yes jaḳ medesepa doḳ hil kwad, lob mëm hil nepeggirin anoj pin raḳ nġaa mahen teka sënë. 4Log ham kwamin bo jaḳ sip geving rë! Sip sënëḳ nġaa böpata rot, log sanġ nevë böpata benevonġin bë geḳo na jeggin jeggin, rëḳ mu sip yi ġanġ ma aën teka sën neḳo neru seggi lo, og yiḳ nġaa mahen teka rot, rëḳ nepeggirin sip meneya yoh vu sën kapten kwa nevo lo.

5Lob yiḳ hil dagged nebë sënë. Hil anod böp gedagged mahen rot, rëḳ mu sagi sën nevengwënġ böpata los neḳo hil raḳ nebë hil rëḳ ġevonġ huk böp los arë. Ham kwamin bo nengwah rë. Nengwah mahen teka, og yoh vu bë doḳ nyëġ mega ḳele lu nġaa pin. 6Lom hil dagged nebë nengwah ving. Nedo loḳ hil navid vuheng atov, rëḳ nevonġ nġaa nipaya aggagga benevonġ behil nid paya neraḳ los dahis. Ḳo nġaa nipaya vu Satan benevonġ benegwanġ ya hil ayod los hil huk pin. 7Hil ayoh vu bë ġaḳo reggu bemën agga ti ti lo vu vos ayo behil ġevonġ bemalaj yes jaḳ. Sok genyël genġaa pin sën deneggëp loḳ loo ayo lo ving. Lob mehö la denevonġ nebë sënë ggovek ya. 8Alam sën denedo revuh lo denenër ġaġek loḳ ya alam ayoj in bë demedo jevuh geving. Yiḳ nebë sën hil nehehin nos ġahis loḳ huk lo in bë anon jaḳ. Log nabë hil medo jevuh og yik rëk ngis anon sepasën aggata niröp. 9Hil nehaḳo Mehöböp Yesu luho hil Amad arëj raḳ raḳ hil dagged, log hil nehevonġ nevud vu mehönon raḳ hil dagged ving, lom sënëḳ hil nanër ġaġek pelësen raḳ Anutu in nesemu hil mehönon behil nid nebë yi Anutu. 10Ġaġek luu neverup raḳ hil avid timu. Ngwë sën hil nehaḳo Anutu arë raḳ, gengwë ġaġek nipaya. Om arig lo, hil su ġevonġ nabë sënë! 11Bël veduveḳ los loo ahëggin su nebegi verup loḳ len timu rë. 12Arig lo! Maḳ mori yoh vu bë ngis anon vud-a? Ma prut jes yoh vu bë ngis anon mori? Ma! Lob yiḳ nebë sënë: Loo su yoh vu bë begi berup bël nivesa rë.

Huk Nivesa Neyam Vu Anutu

13Maḳ ham ti yi mehö los kwa böp beneraḳ nġaa ni? Om mëm mehö sënë sepa doḳ aggata niröp begevonġ huk nivesa. Su geḳo yi jaḳ jaḳ, gaḳ gevonġ nġaa pin los kwa in tato yi ranġah vu alam pin medejaḳ ni. 14Rëḳ mu nabë ham medo los ayomin ngis yi vu mehö ngwë, geham gwevonġ huk pin in bë gweḳo arëmin jaḳ kesuu mehö ngwë, og ham su gweḳo ham jaḳ in nġaa saga in saga nekevoh ġaġek anon ya. 15In nġaa pin sënë og su neyam vu Anutu rë, gaḳ sënëḳ nġaa dob yi mu geneyam ggëp mehönon los Satan yö kwaj. 16In nabë mehö la ayoj ngis yi vu mehö ngwë, gedegevonġin nabë denatu böp kesuu alam vahi, og alam nebë sënë su rëḳ demedo jevuh ti rë. Gaḳ ham rëḳ gwelë nabë alam nebë saga yö rëḳ medo degevonġ nġaa nipaya agga ti ti lo los dahis.

17Rëḳ mu nġaa los kwa pin sën neyam vu Anutu lo, og sagaḳ nivesa pin genġaa nipaya su nesarömin loḳ ving rë. Lob nġaa nebë saga nevonġ balam denedo revuh ti gedenahubin sir. Nevonġ balam malaj yes medenenġo ġaġek medenero gekwaj pesivin alam sën denetöḳ vu maggin lo medeneloḳ vu sir. Log nġaa sën neyam vu Anutu agi nevonġ balam denevonġ nivesa vu alam pin neggëp ti, gesu ayoj luu rë. 18Alam sën denedo revuh lo denenër ġaġek loḳ ya alam ayoj in bë demedo jevuh geving. Yiḳ nebë sën hil nehehin nos ġahis loḳ huk lo in bë anon jaḳ. Log nabë hil medo jevuh og yik rëḳ ngis anon sepasën aggata niröp.

Copyright information for `BZH