John 12

Maria Keseh Nġaa Reggu Nivesa Raḳ Yesu Vaha

(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)

1Yesu ya metöḳ ya Betania sën nër bemehö diiḳsën Lasarus kedi raḳ vu bedub lo, gebuk nemadvahi-videk-ti nahën neggëp in bë mëm degelë Buk-ggöksën-yi*. 2Lom devonġ nos böp vu Yesu vu nyëġ sënë, lob Marta neruu nos geLasarus losho vatëveḳ medo denegga nos ving Yesu. 3Lob Maria ḳo nġaa reggu nivesa buayo böp ti yam. Alam Yuda denerikin nġaa reggu nivesa saga raḳ heljënġ. Arë nebë nart beyi monë böpata rot. Lom Maria rikin raḳ Yesu vaha, gerevu raḳ yu viis, lob nġaa reggu nivesa saga reggu ya tagwaveḳ loḳ begganġ ayo pin. 4Rëḳ yi hur maluh ti arë nebë Yudas Iskariot, mehö sën rëḳ nanër Yesu ranġah vu alam-beġö-yi lo, nër bë, 5“Hil su bë ġevonġ balam debaġo nġaa reggu nivesa sënë jaḳ K300 in hil adoḳ vu alam-ḳupeḳ-masën jaḳ-a?” 6Rëḳ su kwa vo alam-ḳupeḳ-masën lo yönon benër rë. Gaḳ mehö-hodeḳ-ata! In neġin Yesu losho yi hur maluh lo hir jej-monë-yi, lom neggodeḳ monë sën denetunġ loḳ lo.

7Rëḳ Yesu nër bë, “Ham naḳööḳ! Genevonġ tahutahu raḳ sa buk sën dedev sa na lo. 8Alam-ḳupeḳ-masën rëḳ demedo geving ham gesu rëḳ nama na rë, gaḳ saḳ su rëḳ medo geving ham hus ading rë!”

Alam-deneḳo-seriveng Devengwënġ Raḳ Bë Dengis Lasarus Nadiiḳ

9Lob alam Yuda nġahiseḳë deraḳ ni bë Yesu nedo Betania lom deyam vu yi. Rëḳ su deyam in bë degelë Yesu yö ti rë, gaḳ deyam in bë degelë Lasarus sën Yesu nër bekedi raḳ vu bedub lo geving. 10Lom alam-deneḳo-seriveng hir ggev dejoo ġaġek revuh ti bë dengis Lasarus nadiiḳ geving. 11In alam Yuda nġahiseḳë kwaj nevo Lasarus bayoj ya timu vu Yesu gedevuu alam-deneḳo-seriveng ya.

Yesu Loḳ Ya Yerusalem Nebë Mehö-los-bengö

(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lk 19:28-40)

12Alam nġahiseḳë yam denedo ggovek ya in bë dega nos böp ggöksën-yi, loḳ heng to lom denġo Yesu bengö bë vonġin berup Yerusalem. 13Lom deḳo ḳapah meya denebuu yi vu aggata, lob depisek in yi bë:

“Hosana!
Anutu gevonġ semusemu vu Mehö sën neyam los Mehöböp niwëëk lo!
Alam Israel hir mehö-los-bengö!”
14Lob Yesu töḳ vu dogi meraḳ nedo. Yoh vu sën Anutu-yi-ḳapiya nër lo bë:

15“Alam Sion*-e! Ham su ġöneng in ham rë!
Ham gwelë rë!
Ham mehö-los-bengö neyök vu ham.
Nedo raḳ dogi nalu meneyök!”
16Vu muġinsën yi hur maluh su deraḳ nġaa sënë degwa ni rë, rëḳ nahub geYesu kedi raḳ garë böp raḳ ggovek, loḳ mëm kwaj vo yah ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo, lom deraḳ ni bë anon raḳ yoh vu.

17Lob alam nġahiseḳë sën denare ving Yesu genër beLasarus kedi raḳ betah yi in waaḳ geto meyom lo, denër bengö ya meya. 18Lob alam pin ya denebuu yi loḳ aggata, in denġo bengö bë vonġ nġaa böp sënë. 19Lob Parisai* yah denër vu sir bë, “Kë’! Ham lë! Hil hed ġaġek su rëḳ anon jaḳ rë, in alam pin yah detamuin yi.”

Alam Grik* La Bë Degelë Yesu

20Log alam nġahi deraḳ medeya Yerusalem loḳ buk vabuung sënë in bë degeḳo Anutu arë jaḳ gedega nos Buk-ggöksën-yi*. Balam Grik
20 Jon kevu bë alam Grik la deyam in bë degelë Yesu. Alam Grik sënë su alam Yuda rë. Rëḳ mu denġo Anutu bengö bekwaj vo bë yiḳ Anutu soġek, lom denesepa loḳ yi horek medenejom raḳ vu yi. Lob deneya ving alam Yuda, lob sir sënë deya Yerusalem in bë degelë dub-vabuung-böp medenajom jaḳ doḳ. Loḳ tum denġo Yesu bengö bedeya vu yi in bë degelë. Alam-yu-ngwë pin og su denesepa loḳ Anutu rë, gaḳ yiḳ sir ti ti nebë sënë.
la deya ving,
21lob deya vu Pilip sën yi nyëġ Betsaida vu distrik Galilea lo bedeloḳ tepëḳ vu yi bë, “Mehö böp, he bë ġalë Yesu.” 22Lob Pilip ya menër vu Andreas, lob Andreas luho Pilip ya denër vu Yesu.

23Loḳ Yesu nër yah vu luho bë, “Buk sën Mehönon Nalu niwëëk los arë böp natöḳ nam ranġah lo dus raḳ. 24Sa nanër vu ham yönon nabë: Bë hil su ġehin saköm ġahis ti duḳ na dob bemengëḳ na rë, og yiḳ saköm ġahis timu saga beyö rëḳ medo. Rëḳ mu nabë duḳ na dob bemengëḳ na, og rëḳ nakip banon nġahiseḳë berup jaḳ. 25Mehöti bë ahë geving navi vu dob sënë, og rëḳ anon mala nama. Gaḳ mehöti bë nidëlin navi vu dob sënë, og rëḳ medo mala-tumsën degwata. 26Bë mehöti gevonġin nabë natu sa hur ti, og sepa doḳ sa vahaġ. Lob nyëġ sën sa medo lo, og sa hur lo rëḳ demedo nyëġ saga geving sa. Mehöti bë natu sa hur ti, og rëḳ Anutu geḳo yi jaḳ.”

Yesu Nër Bë Rëḳ Dejekö Yi Jaḳ Ḳelepeḳo

27“Sayoġ maggin rot, om sëḳ nanër nabë va? Maḳ sëḳ nanër nabë, ‘Amaġ, gweḳo sa vër in nġaa sën vonġin natöḳ vu sa agi’? Ma! Sa su rëḳ nanër nabë sënë rë. Gaḳ seyam sënë in bë sa ġaḳo maggin nabë sënë. 28Om Amaġ, ġetato nim wëëk los arëm böp na ranġah!” Yesu nër nebë sënë log ġaġek ti yam vu yaġek bë, “Sa tato niġ wëëk los arëġ böp ya ranġah vorot, gesëḳ ġevonġ gökin nah!” 29Loḳ alam sën denare dus vu lo, denġo lob denër bë, “Vaḳuvek veröp!” Gela denër bë, “Angër ti nër ġaġek vu yi!”

30Lom Yesu nër vu sir bë, “Ġaġek sënagi su yam in bë bo niwëëk vu sa rë, gaḳ yam in ham. 31Gwëbeng og Anutu joo alam dob sënë hir ġaġek venuh ggovek ya bë rëḳ bo nyëvewen doḳ nah vu sir yönon. Log gwëbeng vonġin juuk dob ala nipaya sën lo na. 32Dejekö sa jaḳ na vavunë, loḳ mëm sëḳ ġetah alam doḳ mehönon pin medenam vu sa.”

33Yesu nër ġaġek sënë in bë tato nabë rëḳ dengis yi jaḳ ḳelepeḳo* menadiiḳ.

34Loḳ alam denër yah vu bë, “He hanġo ġaġek nebë sënë loḳ horek bë Mesia rëḳ medo degwata los degwata. Rëḳ nebë va sën ġenër bë dejekö Mehönon Nalu jaḳ na ḳelepeḳo*-ë? Maḳ Mehönon Nalu sagaḳ re?”

35Loḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Yiḳ Ranġah rëḳ medo geving ham dus teka geving. Lob ham medo mena jaḳ Ranġah sënë doḳ buk sën nahën nedo ving ham agi, in malaḳenu rëḳ gërin ham. Mehöti bë na doḳ malaḳenu, og rëḳ duġin nyëġ sën neyoh lo. 36Om ham ayomin na timu vu Ranġah sënë doḳ buk sën nahën nedo ving ham agi, log mëm ham nġo rëḳ natu alam dob sënë hir ranġah.”

Yesu nër nebë saga ggovek log vuu sir geya mevun yi.

Alam Yuda Nġahiseḳë Su Devonġ Ving Yesu Rë

37Yesu vonġ nġaa böp nġahiseḳë medenelë, rëḳ su ayoj ya timu vu yi rë, 38lob mehö-nenër-ġaġek-ranġahsën Yesaya yi ġaġek anon raḳ nebë sënë. Sën kevu meneggëp nebë:

“Mehöböp, alam tena devonġ ving alu hed ġaġek-a?
Log Mehöböp, re raḳ nim wëëk ni?”
39Su deyoh vu bë ayoj na timu vu Yesu rë, in ġaġek ngwë sën Yesaya kevu meneggëp lo anon jaḳ geving. Sën nebë:

40“Anutu kebu malaj,
gevonġ kwaj ma in sir,
in bë su rëḳ degelë nġaa jaḳ malaj los kwaj bo bedejaḳ ni rë,
log su deyoh vu bë degërin ayoj nom vu sa,
besa ġevonġ nijvesa jaḳ rë. Gerëḳ nama!”
41Yesaya lë Yesu niwëëk los vuneḳ vuneḳ yaġek yi wirek, lom nër ġaġek saga raḳ yi. 42Rëḳ mu alam nġahiseḳë ayoj ya timu vu yi, geggev la ving. Rëḳ deneggönengin alam Parisai*, lom su denër ranġah rë, in kwaj nevo bë rëḳ dejuuk sir in dub-supinsën-yi. 43Om su ahëj ving panġsën bë Anutu geḳo arëj jaḳ rë. Gaḳ mëm ahëj ving panġsën rot bë mehönon yö degeḳo arëj jaḳ.

Ġaġek Raḳ Sën Yesu Genġo Alam Hir Ġaġek Degwa

44Lom Yesu tahi ya ranġah bë, “Mehöti sën ayo nam timu vu sa lo, og su ayo neyam timu vu senġo ti rë. Gaḳ ayo neya timu vu Mehö sën vonġ sa meseyam lo ving. 45Gemehöti sën gelë sa lo, og nelë Mehö sën vonġ sa meseyam lo ving. 46Seluḳ yam dob sënë nebë ranġah in bë alam pin sën ayoj nam timu vu sa lo su demedo doḳ malaḳenu. 47Bë mehöti genġo sa ġaġek rëḳ su gevonġ banon jaḳ rë, og sa su rëḳ ġevonġ nyëvewen doḳ nah vu yi rë. In sa su yam dob in bë ġevonġ nyëvewen vu mehönon rë gaḳ seyam in bë ġaḳo sir nom. 48Mehöti bë geruu demi vu sa gesu gebë nenga vu sa ġaġek rë, og nġaa sën rëḳ seggi yi betateḳin nabë vonġ paya lo nedo. Yiḳ ġaġek sën sa nanër lo. Rëḳ seggi yi menanër nabë geḳo nyëvewen nipaya doḳ nah vu Buk-tamusën. 49In sa su nehevonġ ġaġek yoh vu senġo kwaġ rë. Gaḳ Amaġ sën vonġ sa meseyam lo, yö nër ġaġek pin sënë vu sa bë sa ġevonġ los nanër. 50Nër vu sa bë sa nanër yi ġaġek vu ham in ham medo malamin-tumsën degwata, geseraḳ ni bë yi ġaġek saga yönon om sën senër.”

Copyright information for `BZH