John 13

Yesu Ripek Yi Hur Maluh Vahaj

Alam Yuda hir Buk-vabuung-ggöksën-yi yö nahën geYesu raḳ ni bë buk dus raḳ ggovek ya bë gevuu dob sënë genah vu Ama. Ahë neving yö yi alam sën denedo dob sënë vu muġinsën rot meya verup loḳ buk sën diiḳ lo.

Medo denegga nos sehuksën loḳ Satan loḳ ya Yudas Iskariot sën Simon nalu lo ayo ggovek ya bë gevonġ Yesu doḳ na alam Yuda nemaj. Rëḳ Yesu yö raḳ ni ggovek ya bë Ama lëëin nġaa pin loḳ ya nema, beraḳ ni ving bë Anutu vonġ yi yam, gerëḳ nah mena vu Anutu gökin. Lom Yesu kedi raḳ vu tevor mekah yi röpröp ngwë sën neröp ggök vavunë lo ya, log ḳo taor ti bevëh neggëp balo, log keseh bël loḳ ya perë böp ti betunġ ya, generipek yi hur maluh vahaj, generevu raḳ taor sën vëh neggëp balo lo.

Lob neripek vahaj meverup loḳ Simon Pita. Lom Pita nër vu yi bë, “Mehöböp, bë ġejipek sa vahaġ-a?”

Lob Yesu nër yah vu bë, “Gwëbeng og su ġeraḳ nġaa sën sa nehevonġ agi ni rë. Gaḳ nahub rëḳ rëḳ gejaḳ ni.”

Loḳ Pita nër yah vu bë, “Su rëḳ ġejipek sa vahaġ rë! Gaḳ rëḳ nama!” Rëḳ Yesu nër yah vu yi bë, “Bë sa su jipek vaham rë, og alu su rëḳ nemad doḳ ti in huk rë.” Lob Simon Pita nër yah bë, “Om Mehöböp, su ġejipek sa vahaġ mu, gaḳ ġejipek sa nemaġ los sa yuġ geving!” 10 Rëḳ Yesu nër bë, “Mehöti sën ripek yi ggovek lo, og yiḳ rëḳ jipek vaha mu gökin, gaḳ anon pin niveseek raḳ ggovek ya, rëḳ mu su ham pin rë.” 11 In Yesu raḳ ni ggovek ya bë mehö saga rëḳ nanër yi ranġah vu alam Yuda hir ggev, lom mëm nër bë, “Ham pin su nimin veseek raḳ rë!”

12 Yesu ripek vahaj ggovek, log röp yi röpröp yah geto nedo. Log nër vu sir bë, “Maḳ ham raḳ nġaa sën sa hevonġ vu ham-ë ni? 13 Ham nenër sa nebë Tatovaha los Mehöböp, lob ham nër yoh vu in sa nebë saga. 14 Ham Mehöböp los Tatovaha sa, rëḳ seripek ham vahamin. Om ham jipek arimin lo vahaj geving nabë saga. 15 In gwëbeng sa tato tahutahu vu ham, om ham gwevonġ nabë sën sa hevonġ vu ham-ë. 16 Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Hur ti su kesuu ala rë. Genabë mehöti gevonġ ngwë geḳo ġaġek mena, og ngwë sën ḳo ġaġek meneya lo, su kesuu mehö sën vonġ yi ya lo rë. 17 Bë ham jaḳ nġaa saga ni, beham gwevonġ nabë saga, og rëḳ ham kwamin vesa. 18 Sa su nanër raḳ ham pin rë, gaḳ senġo raḳ alam sën sehooin sir raḳ tu sa alam ggovek lo nij. Rëḳ ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo anon jaḳ. Ġaġek sën nër nebë: Mehö sën negga nos ving sa, vër vaha raḳ in baḳë sa. 19 Ġaġek sën sa nanër vu ham lo su anon raḳ rë geyö nahën, rëḳ sa nanër vu ham namuġin in bë nahub rëḳ natöḳ ranġah, lob ham rëḳ gwevonġ geving sa nabë yiḳ Mehö lo sënë. 20 Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Mehöti bë gevonġ nivesa vu mehö sën sa ġevonġ nök lo, og mehö saga vonġ nivesa vu sa nebë saga. Log mehöti bë gevonġ nivesa vu sa, og vonġ nivesa vu Mehö sën vonġ sa meseyam lo ving.”

Yesu Tato Mehö Sën Bë Rëḳ Nanër Yi Ranġah Lo

(Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:21-23)

21 Yesu nër nebë saga ggovek, log ayo maggin genër bë, “Sa nanër vu ham yönon nabë ham sënë ti rëḳ gevonġ sa doḳ na alam sën denelë sa paya lo nemaj.” 22 Lom yi hur maluh degët sir meyah meyom in sir duġin mehö sën Yesu nër ġaġek raḳ yi lo. 23 Log hur maluh ti sën Yesu ahë neving yi lo
23 Mehö sën Yesu ahë neving yi lo og maḳ yiḳ yi Jon, rëḳ mu yö kevu ḳapiya om sën lah yi vun bekevu meneggëp vunsën.
nedo dus vu Yesu.
24 Lob Simon Pita të kwa in genër vu bë, “Ġedoḳ tepëḳ vu yi nabë nenër re!”

25 Lob kepë yi yah dus vu Yesu genër vu bë, “Mehöböp, ġenenër re saga?” 26 Lob Yesu nër yah vu bë, “Rëḳ sa daġoo nos teka sënë doḳ ġabum besebo vu yi. Og yiḳ mehö lo sënë.” Lob daġoo nos ḳemu teka loḳ ġabum bevo vu Yudas sën Simon Iskariot nalu. 27 Yudas vo nos vër ggovek log pevis geSatan loḳ ya ayo. Yesu nër vu bë, “Nġaa sën bë gwevonġ lo, og gwevonġ pevis.” 28 Lom sir pin sën medo denegga nos los reggu saga lo sir ti su raḳ ġaġek sën Yesu nër agi degwa ni rë. 29 Deraḳ ni bë Yudas neġin jej-monë-yi, lom vahi kwaj nevo bë maḳ Yesu nër vu bë na baġo nos-buk-vabuung-yi borot. Ma, maḳ nër vu bë bo nġaa vu alam sën deneraḳ vu in nġaa lo. 30 Log Yudas gga nos teka saga ggovek, log pevis meto meyah dobnë. To meyah log buk loḳ.

Horek Mewis Ti

31 Yudas to meyah dobnë ggovek, log Yesu nër bë, “Gwëbeng Mehönon Nalu niwëëk los arë böp töḳ yam ranġah ggovek ya, log Mehönon Nalu vonġ bAnutu niwëëk los arë böp töḳ yam ranġah ving. 32 Yönon, vonġ bAnutu niwëëk los arë böp töḳ yam ranġah, om Anutu rëḳ gevonġ beMehönon Nalu niwëëk los arë böp natöḳ nam ranġah geving, om vonġin gevonġ pevis. 33 Naluġ lo! Sa medo geving ham teka rë, loḳ ham rëḳ sero sa nabë sën senër vu alam Yuda wirek lo nebë, ‘Ham su yoh vu bë rëḳ na nyëġ sën sëḳ na-ë rë.’ 34 Sa bë bo horek mewis ti vu ham nabë: Ham ahëmin geving ham. Ham ahëmin geving ham nabë sën sahëġ neving ham lo. 35 Bë ham ahëmin geving ham nabë sënë, og rëḳ alam pin dejaḳ ni nabë sa hur ham.”

Yesu Nër Vu Pita Bë Rëḳ Dah Yi Vun

(Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Lk 22:31-34)

36 Loḳ Simon Pita loḳ tepëḳ vu yi bë, “Mehöböp, rëḳ ġena tena?” Lom Yesu nër yah vu bë, “Su ġeyoh vu bë rëḳ ġesepa sa meġenam nyëġ sën sena-ë rë. Gaḳ nahub rë, loḳ rëḳ ġetamuin sa.” 37 Rëḳ Pita nër bë, “Mehöböp! Sa su rëḳ sepa honġ mena pehi rë in va? Sëḳ nadiiḳ in honġ!”

38 Lob Yesu nër yah bë, “Rëḳ ġenadiiḳ in sa yönon-a? Sa nanër vu honġ yönon rot nabë pehi sënë og ḳöḳrëëh su rëḳ ngu rë, log rëḳ ġedah sa vun beron löö!”

Copyright information for `BZH