John 14

Yesu Neli Hil Ya Vu Anutu

1“Ham su ġöneng in ham. Ham ayomin na timu vu Anutu, gayomin nam timu vu sa geving. 2Amaġ yi begganġ los ayo nġahiseḳë neggëp. Bë nama, og sa su rëḳ nanër vu ham wirek nabë sena ġero nyëġ vu ham rë. 3Rëḳ nyëġ neggëp, om sën sena ġero vu ham govek rë, loḳ mëm senom meġaḳo ham jaḳ geving sa in nyëġ sën sa medo lo, og ham rëḳ medo geving. 4Log nyëġ sën sa bë na lo, og ham raḳ yi aggata ni ggovek.”

5Rëḳ Tomas nër yah vu yi bë, “Mehöböp, ġena tena? He duġin! Lob he rëḳ ajaḳ aggata saga ni nabë va?”

6Lom Yesu nër vu yi bë, “Aggata sa, geġaġek anon los mala-tumsën degwa sa. Mehöti su rëḳ noh aggata ngwë mena vu Amaġ rë, gaḳ rëḳ nama! Gaḳ yiḳ senġo timu. 7Bë ham jaḳ sa niġ, og ham raḳ Amaġ ni ving. Gwëbeng ham raḳ ni, in ham lë yi ggovek.”

8Rëḳ Pilip nër yah vu bë, “Mehöböp, ġetato Amam vu he, loḳ mëm he kwamin vesa.”

9Rëḳ Yesu nër yah vu bë, “Pilip! Sa nado hus adingseḳë rot ving ham, rëḳ nġo ġenahën gesu ġeraḳ sa niġ rë? Alam sën delë sa lo, og yiḳ nebë delë Amaġ. Ma ġenër bë ‘Ġetato Amam vu he’ in va? 10Ma su ġevonġ ving bë Amaġ nedo loḳ sa gesa nado loḳ Amaġ rë? Ġaġek sën sa nanër vu ham lo, og sa su nehevonġ yoh vu senġo kwaġ rë, gaḳ Amaġ sën nedo loḳ sa lo yö nevonġ yi huk. 11Ham gwevonġ geving sa ġaġek sënë nabë sa nado loḳ Amaġ, gAmaġ nedo loḳ sa! Bë nama, og ham kwamin bo huk pin sën sa nehevonġ lo, lom ham gwevonġ geving saga. 12Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Bë mehöti ayo nam timu vu sa, og yiḳ rëḳ gevonġ huk pin nabë sën sa nehevonġ agi geving. Log rëḳ gevonġ huk böpata rot kesuu sehöġ, in sa nayah vu Amaġ. 13Log nġaa pin sën ham kwetaġ in jaḳ sarëġ lo, og sëḳ ġevonġ vu ham, in sa ġevonġ bAmaġ niwëëk los arë böp natöḳ nam ranġah nabë saga. 14Bë ham kwetaġ in nġaa jaḳ sarëġ, og sëḳ ġevonġ vu ham.”

Yesu Nër Bë Rëḳ Gevonġ Anon Vabuung Nam

15“Bë ham ahëmin geving sa, og rëḳ ham sepa doḳ sa horek. 16Lob sëḳ ḳetaġ na vu Amaġ, lob rëḳ gevonġ ham Mehö ngwë nam in ġadu ham los gevonġ niwëëk vu ham, gerëḳ medo geving ham degwata los degwata. Mehö sënë yiḳ yi Anon Vabuung beġaġek anon ala yi. 17Alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo, og su deyoh vu bë degeḳo yi rë, in su delë yi bederaḳ ni rë. Rëḳ hameḳ ham raḳ ni. In nedo ving ham, geloḳ nedo ham ayomin. 18Sa su rëḳ ġevuu ham meham medo kwetul doḳ nabë hur meten rë. Gaḳ sëḳ nom vu ham. 19Buk su hus ading rë galam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo pin su rëḳ degelë sa gökin rë, gaḳ hameḳ rëḳ gwelë sa. Sa nado malaġ-tumsën, om ham rëḳ medo malamin-tumsën geving. 20Doḳ buk saga og ham rëḳ jaḳ ni nabë sa nado loḳ Amaġ, geham nedo loḳ sa, gesa nado loḳ ham. 21Mehöti sën geḳo sa horek mesepa doḳ nivesa lo, og mehö sënë ahë neving sa. Lom bë mehöti ahë geving sa, og Amaġ rëḳ ahë geving yi, gesahëġ geving yi geving, gesëḳ tateḳin sa vu yi bejaḳ sa niġ.”

22Yesu nër nebë sënë, lom mehö ngwë arë nebë Yudas, saga su Iskariot rë, nër vu Yesu bë, “Mehöböp, ġenër va saga? Sën bë ġetato honġ ranġah vu he gesu rëḳ ġetato honġ vu alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo rë-ë? Saga nabë va?”

23Loḳ Yesu nër yah vu bë, “Bë mehöti ahë geving sa, og rëḳ sepa doḳ sa ġaġek megero, lob mëm Amaġ rëḳ ahë geving yi, galu rëḳ anam medo geving yi. 24Mehöti bë su ahë geving sa rë, og su rëḳ sepa doḳ sa ġaġek rë. Ġaġek sën ham nenġo lo, og su senġo ti sa nġaa rë, gaḳ yam ggëp Amaġ sën vonġ sa meseyam lo. 25Sa nahën nado ving ham gesenër ġaġek sënë vu ham. 26Gaḳ Mehö sën doḳ vu ham anon lo, sagaḳ Anon Vabuung sën Amaġ rëḳ gevonġ nom los sa niġ wëëk doḳ nah sa böġ lo, og rëḳ tateḳin nġaa pin vu ham los bër ham kwamin jaḳ beham kwamin bo nġaa pin sën senër vu ham. 27Sa bë na jaḳ om sa ġevonġ beham ayomin geto revuh. Sa nehevonġ beham ayomin neto revuh nebë sën sayoġ neggëp revuh lo. Alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo, og su deyoh vu bë degevonġ beham ayomin geto revuh rë, gaḳ saḳ seyoh vu om sa nehevonġ. Om mëm ham su newamin jaḳ, geham su ġöneng in ham. 28Ham nġo sa ġaġek sën senër vu ham bë sa ġevuu ham gesena rëḳ sëḳ nom vu ham. Bë ham ahëmin neving sa, og ham kwamin vesa in sa naya vu Amaġ, in Amaġ og böp bekesuu sa. 29Ġaġek sënë yö nahën gesa nanër vu ham namuġin, in nabë anon jaḳ og ham jaḳ ni.

30Sa su rëḳ nanër ġaġek panġsën rot vu ham rë, in dob sënë ala nipaya vonġin berup, rëḳ mu su yoh vu bë rëḳ kepë sa rë. 31Sa bë alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo dejaḳ ni nabë sahëġ neving Amaġ, gesa nehevonġ nġaa yoh vu ġaġek sën Amaġ vonġ vu sa meseyam in lo. Om ham kwedi jaḳ mehil ana!”

Copyright information for `BZH