John 15

Yesu Nër Bë Tu Wain Jes Degwa

1“Wain jes degwaseḳë soġek sa, gAmaġ tu wain ala. 2Sa nemaġ pin sën su denesis anoj rë lo, og Amaġ neketöv vër menetë ya, gesa nemaġ nivesa pin sën denesis anoj lo, og neketöv dus genetonġin, in bë dengis anoj nġahiseḳë rot. 3Lob ġaġek sën senër vu ham ggovek lo, tonġin ham ggovek ya nebë saga. 4Ham medo doḳ sa, loḳ mëm sëḳ medo doḳ ham. Bë ham su medo doḳ sa rë, og ham su rëḳ ngis anomin rë. Sa tahu raḳ nema sën su raḳ nare jes rë lo, in saga su yoh vu bë ngis anon rë. 5Wain jes sa, genema ham. Mehöti sën nedo loḳ sa gesa nado loḳ yi lo, og rëḳ ngis anon nġahiseḳë rot. Bë sa su medo geving ham rë, og ham su yoh vu bë rëḳ gwevonġ nġaa ti niröp rë. 6Mehöti bë su medo doḳ sa rë, og rëḳ mala nama nabë wain nema sën deneketöv vër benebebov ya lob denesupin beya denevesi raḳ ya nengwah lo.

7Nabë ham medo doḳ sa gesa ġaġek medo doḳ ham yönon, lom nabë ham ahëmin geving nġaa ti bekwetaġ, og rëḳ ham gweko. 8Bë ham ngis anomin nġahiseḳë, og saga rëḳ geḳo Amaġ arë jaḳ los tato niwëëk, lob ham rëḳ natu sa hur. 9Sahëġ neving ham nebë sën Amaġ ahë neving sa, om ham su gwetah ham vër in sa ahëġ-vingsën saga. 10Bë ham sepa doḳ sa horek, og sëḳ ahëġ geving ham panġsën, nabë sën sa nesepa loḳ Amaġ yi horek, gahë neving sa panġsën lo. 11Senër ġaġek pin sënagi yök vu ham, in bë ham kwamin vesa nabë sa, beham kwamin-vesasën gërin ham ayomin los dahis.

12Sa horek nebë: Ham ahëmin geving ham nabë sën sahëġ neving ham. 13Mehöti bë nadiiḳ doḳ nah yi alam lo bej, og ahë neving sir kesuu sën mehönon pin ahëj neving hir alam lo. 14Log nabë ham sepa doḳ sa horek sën sevo vu ham lo, og ham tu salam yönon. 15Om sa su rëḳ nanër ham gökin nah nabë sa hur meris ham rë, in hur meris og sir duġin huk sën alaj kwa nevo bë gevonġ lo. Gaḳ senër ham bë ham tu sa alam soġek, in nġaa pin sën sa nehanġo ggëp Amaġ lo, og senër ranġah vu ham ggovek ya. 16Ham su hooin sa raḳ rë, gaḳ sehooin ham raḳ mehevonġ ham ya in bë ham ngis anomin nġahiseḳë beham anomin saga medo degwata. Lom nabë ham kwetaġ nġaa ti jaḳ sarëġ vu Amaġ, og rëḳ bo vu ham. 17Lob sa horek nebë sënë: Ham ahëmin geving ham!”

Yesu Nër Bë Alam Sën Denesepa Loḳ Aggata-dob-yi Lo Rëḳ Degevonġ Beġö Vu Yesu Yi Alam

18“Alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo, bë ahëj sengën vu ham, og ham jaḳ ni nabë ahëj sengën vu sa nebë saga muġin. 19Bë ham degwa vu dob, og rëḳ alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo ahëj geving ham, in ham los degwa timu. Rëḳ ma geham su degwa vu dob rë. Sehooin ham raḳ loḳ alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo, om sën ahëj sengën vu ham. 20Ham kwamin bo ġaġek sën senër vu ham lo bë: Hur ti su kesuu ala rë. Dedeġinengin sa raḳ nġaa maggin, om rëḳ dedeġinengin ham jaḳ nġaa maggin nabë saga geving. Gaḳ bë desepa doḳ sa ġaġek, og rëḳ desepa doḳ ham ġaġek geving. 21Rëḳ mu mehönon rëḳ degevonġ nij paya vu ham in salam ham, in su deraḳ Mehö sën vonġ sa meseyam lo ni rë. 22Bë sa su nam nanër ġaġek ranġah vu sir rë, og su rëḳ degeruu demij vu sa benġaa nipaya gëp vu sir rë. Rëḳ seyam nër vu sir, om gwëbeng sënë su yoh vu bë dedahun jaḳ hir nġaa nipaya rë. 23Mehöti bë gelë sa paya, og nelë Amaġ paya ving nebë saga. 24Nġaa böp böp sën mehöti su vonġ wirek rë lo, bë sa su nam ġevonġ medegelë rë, og su rëḳ degeruu demij vu sa benġaa nipaya gëp vu sir rë. Rëḳ delë bë sa nehevonġ nġaa böp nġahiseḳë nebë sënë, lom nahën denelë alu Amaġ paya. 25Nebë saga in bë ġaġek sën dekevu meneggëp loḳ hir horek lo anon jaḳ nabë: Denelë sa paya meris mu gedegwa ma. 26Lob Mehö-dok-vu-ham, Anon Vabuung ġaġek-anon-yi sën yam vu Amaġ lo, sën sëḳ ġevonġ vu Amaġ menom vu ham lo, og rëḳ tateḳin sa degwa. 27Geham rëḳ tateḳin sa degwa ranġah nabë saga geving, in ham nedo ving sa vu muġinsën mejom ahon menedo.

Copyright information for `BZH