John 16

1Senër ġaġek sënë vu ham in bë ham su bës bemalamin nama. 2Alam rëḳ dejuuk ham in hir dub-supinsën-yi, gebuk rëḳ berup lob dengis ham beham nadiiḳ, gerëḳ degekuung nabë sagaḳ denevonġ Anutu yi huk. 3Rëḳ degevonġ nġaa saga pin in su deraḳ Amaġ ni rë, besu deraḳ sa niġ rë. 4Om senër ġaġek saga vu ham vorot, in nabë buk saga natöḳ vu ham, og ham kwamin bo nah ġaġek sën senër vu ham lo.”

Yesu Tateḳin Anon Vabuung Yi Huk

5“Vu muġinsën sa su nër ġaġek nebë sënë vu ham rë, in sa nahën nado ving ham. Log gwëbeng sa bë nah mena vu Mehö sën vonġ sa meseyam lo, rëḳ ham ti su loḳ tepëḳ in sa bë, ‘Ġëya tena?’ rë, gema. 6Senër ġaġek saga vu ham gwëbeng, lob ham ayomin maggin rot. 7Rëḳ sa nanër ġaġek anon sënë vu ham bë sa nayah in bë doḳ vu ham. Bë sa su nah rë, og ham Mehö sën doḳ vu ham lo su rëḳ nom vu ham rë. Gaḳ senah loḳ mëm sëḳ ġevonġ nom vu ham. 8Mehö saga rëḳ nam, lob rëḳ tateḳin vu alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo nabë nġaa nipaya neggëp vu sir, genġaa nivesa neggëp vu sa, lob rëḳ tateḳin nabë nyëvewen rëḳ natöḳ vu sir. 9Rëḳ tateḳin nabë nġaa nipaya neggëp vu sir in su ayoj neyam timu vu sa rë. 10Gerëḳ tateḳin nabë nġaa nivesa neggëp vu sa, in seyah meya vu Amaġ geham su nelë sa ggökin yah rë. 11Gerëḳ tateḳin nabë denatöḳ vu nyëvewen in Anutu nër ggovek bë dob sënë ala nipaya rëḳ natöḳ vu yi nġaa nipaya nyëvewen. 12Sa ġaġek nġahiseḳë rot sën sa bë nanër vu ham lo neggëp, rëḳ ham nahën gesu yoh vu bë ham jaḳ ni venuh rë. 13Gaḳ mëm Anon Vabuung ġaġek-anon-yi nam lo, lob mëm rëḳ tateḳin ġaġek anon los dahis vu ham beham jaḳ ni. In su rëḳ nanër yö yi ġaġek rë. Gaḳ ġaġek sën nġo lo, sën rëḳ nanër, gerëḳ nanër ġaġek sën nahën gesu anon raḳ rë lo ranġah vu ham borot. 14Rëḳ geḳo sarëġ jaḳ, in rëḳ geḳo ġaġek vu sa benom nanër ranġah vu ham. 15Amaġ yi nġaa pin tu sa nġaa, om sën senër raḳ Mehö saga bë rëḳ geḳo ġaġek vu sa menom nanër ranġah vu ham.”

Yesu Nër Bë Ayoj Maggin Rëḳ Gërin Natu Kwaj Vesa

16“Buk su rëḳ hus ading rë lob ham su yoh vu bë rëḳ gwelë sa rë, log buk su rëḳ hus ading rë gaḳ ham rëḳ gwelë sa gökin.”

17Lob yi hur maluh lo yö deloḳ tepëḳ vu sir bë, “Nenër ġaġek va sënë? Bë, ‘Buk su rëḳ hus ading rë lob hil su ayoh vu bë rëḳ ġalë yi rë, log buk su rëḳ hus ading rë lob hil rëḳ ġalë yi gökin-ë.’ Log nër ving bë neya vu Ama-ë? 18Nër bë buk su rëḳ hus ading rë sënë degwa nebë va? Hil duġin yi ġaġek saga!”

19Lom Yesu raḳ ni bë denevonġin bë dedoḳ tepëḳ in yi, lom nër vu sir bë, “Ham neloḳ tepëḳ in ham in sa ġaġek saga sën senër bë buk su rëḳ hus ading rë lob ham su yoh vu bë rëḳ gwelë sa rë, log buk su rëḳ hus ading rë lob ham rëḳ gwelë sa gökin. 20Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Ham rëḳ ngu böpata, gekwamin paya paya, galam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo rëḳ kwaj vesa. Ham rëḳ kwamin paya, rëḳ mu ham kwamin paya saga rëḳ gërin natu kwamin vesa. 21Avëh ti bë bimeng in geḳo nalu, og ayo maggin rot in vanë töḳ vu yi, loḳ nabë mëm geḳo nalu govek lo, og mëm su rëḳ kwa bo vanë lo gökin nah rë, gaḳ kwa vesa in ḳo nalu metu yi nġaa ggovek ya. 22Lob ham nebë saga. Ham ayomin maggin gwëbeng, rëḳ sëḳ ġalë ham gökin, lob mëm ham rëḳ kwamin vesa rot gemehönon su deyoh vu bë degevonġ beham kwamin paya gökin nah rë. 23Vu buk agu ham su rëḳ doḳ tepëḳ in nġaa ti nah vu sa rë. Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Bë ham kwetaġ nġaa ti vu Amaġ jaḳ sarëġ, og rëḳ gevonġ vu ham. 24Wirek ham su kwetaġ nġaa ti raḳ sarëġ rë. Bë ham kwetaġ, og ham rëḳ gweḳo lom ham kwamin vesa rot.”

Yesu Kesuu Nġaa-dob-yi Pin

25“Senër ġaġek pin sënë vu ham raḳ ġaġek peggirinsën mu. Gaḳ buk vonġin berup, lob sa su rëḳ nanër vu ham jaḳ ġaġek peggirinsën gökin rë, gaḳ sëḳ nanër Amaġ degwa gëp ranġah vu ham. 26Lob buk saga bë berup, og rëḳ ham kwetaġ nġaa vu yi jaḳ sarëġ. Sa su nër bë sëḳ ḳetaġ vu Amaġ in ham rë, 27in Amaġ yö kwa pesivin ham, in ham ahëmin neving sa geham vonġ ving bë sa nado vu Anutu beseyam. 28Sa nado ving Amaġ beseluḳ yam dob. Log sa hevonġin ġevuu dob sënë, gesenah mena vu Amaġ gökin.”

29Lob yi hur maluh denër yah vu yi bë, “Kë! Mëm gwëbeng ġenër neggëp ranġah, gesu ġenër raḳ ġaġek peggirinsën rë. 30Gwëbeng he raḳ ni ggovek bë ġeraḳ nġaa pin ni meġenedo. Su honġ duġin mehönon hir tepëḳ rëḳ mehö la denër vu honġ rë. Sënë vonġ behe hevonġ ving bë Anutu vonġ honġ yam.”

31Lom Yesu nër yah vu sir bë, “Gwëbeng ham vonġ ving sa? 32Om ham gwenġo rë! Buk dus raḳ, lob töḳ yam ggovek ya, geham rëḳ kwetëḳin beham ti ti nah mena bömin, gesenġo perurek timu rëḳ medo. Rëḳ sa su perurek timu nġo rëḳ medo rë, in Amaġ nedo ving sa. 33Senër ġaġek pin sënë vu ham in bë ham kwamin bo sa gemëm ayomin geto revuh. Vu dob sënë nġaa maggin rëḳ deġinengin ham, rëḳ mu ham su newamin jaḳ, in sa ḳepë dob sënë ala nipaya ya ggovek ya.”

Copyright information for `BZH