John 18

Yudas Nër Yesu Ranġah Vu Alam-beġö-yi

(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Lk 22:47-53)

1Yesu jom raḳ ggovek log to meya ving yi hur maluh meya devaseḳ bël Kidron, meya deto huk oliv* yi ti ggëp nyëġ saga. Lob Yesu losho yi hur maluh ya deluḳ ya. 2Log Yudas sën nër yi ranġah lo, yö raḳ huk saga ni vorot, in Yesu losho yi hur maluh denesupin sir ggëp saga buk nġahi. 3Lob ḳo alam-beġö-yi yu ti ving alam-deneḳo-seriveng hir ggev lo hir hur los Parisai* lo hir hur la bedeya huk saga. Detaggi nengwah los ram bedeḳo nġaa-beġö-yi sepa. 4Yesu raḳ nġaa pin sën vonġin natöḳ vu yi lo ni vorot, lom ya vu sir meloḳ tepëḳ bë, “Ham nesero re?” 5Rëḳ denër yah vu bë, “Yesu Nasaret!”

6Lom Yesu nër yah vu sir bë, “Sa lo sënë!” Lob Yudas sën tato yi ranġah lo nare ving sir. Yesu nër vu sir bë, “Sa lo sënë!”, lom deyah raḳ demij medekepë meya deneggëp dob. 7Lom Yesu loḳ tepëḳ in sir ggökin bë, “Ham nesero re?” Loḳ denër yah bë, “Yesu Nasaret!” 8Loḳ Yesu nër yah bë, “Senër vu ham ggovek ya bë yiḳ sa lo sënë! Nabë ham nesero sa, og ham gwevonġ alam sënë geto dena.” 9Nër bë saga in yi ġaġek sën nër vorot lo anon jaḳ nabë, “Sir sën ġevonġ sir vu sa lo, og sir ti su rëḳ mala nama rë.”

10Lom Simon Pita neḳo paëp-yu-anil ti sepa, lob tur vër besap alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp yi hur maluh ti nenga ris vesa ya. 11Hur maluh saga arë nebë Malkus. Rëḳ Yesu nër vu Pita bë, “Ġejöp honġ paëp doḳ nah newis. Ma ġekuung bë sëḳ noh nenga in nġaa maggin sën Amaġ vonġ sa yam in lo?”

Deḳo Yesu Ya Vu Anas

12Log alam-beġö-yi yu ti saga losho alaj, galam Yuda hir hur lo, medejom Yesu ahon gededuu yi. 13Lob deḳo ya vu Anas atov muġin. In alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp wirek, rëḳ ggen Kayapas loḳ yah ben benedo loḳ nġebek sagi. 14Lob yiḳ Kayapas sënë sën nër vu alam Yuda wirek lo bë, “Bë mehö timu nadiiḳ doḳ nah alam pin bej, og mëm nivesa.”

Pita Lah Yi Vun

(Mt 26:69-70; Mk 14:66-68; Lk 22:55-57)

15Simon Pita luho hur maluh ngwë detamuin Yesu medeya. Loḳ alam-deneḳo-seriveng hir ggev raḳ hur maluh ngwë saga ni, in mewa ma nġaa ti, lom loḳ ya alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp saga yi begganġ tete ayo ving Yesu. 16GePita nare dobnë. Loḳ hur maluh ngwë sën alam-deneḳo-seriveng hir ggev raḳ ni lo to meyah menër vu avëh sën neġin veluung avi lo, log ḳo Pita meluho deloḳ ya. 17Lob avëh sën neġin veluung avi lo loḳ tepëḳ vu Pita bë, “Maḳ mehö saga yi hur maluh ti honġ-a?” Rëḳ bë, “Saḳ ma!”

18Log nyëġ ayööng, om alam-deneḳo-seriveng hir hur losho alam ahëvavu sën denemalajin nyëġ lo devev nengwah medetetup mevare denevenguh. Lom Pita ya nare menevenguh ving sir.

Alam-deneḳo-seriveng Hir Ggev Böp Loḳ Tepëḳ In Yesu

(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Lk 22:66-71)

19Log alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp loḳ tepëḳ in Yesu yi hur maluh los yi ġaġek sën nenër vu mehönon lo. 20Rëḳ Yesu nër yah vu bë, “Sa nanër ġaġek vu mehönon pin menado ranġah, gesa nanër loḳ dub-supinsën-yi pin, geloḳ dub-vabuung-böp sën alam Yuda denesupin sir loḳ lo. Sa su nanër ġaġek menalah vun in ham rë. 21Om su ġedoḳ tepëḳ in sa, gaḳ ġedoḳ tepëḳ in sa ġaġek vu alam sën denenġo sa ġaġek lo rë, in denġo mederaḳ ni.”

22Vare nenër ġaġek saga, lob ahëvavu sën denevonġ huk medenare lo ti petap Yesu nenga genër bë, “Su ġenanër ġaġek nabë saga vu alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp!” 23Rëḳ Yesu nër yah vu bë, “Nabë senër ġaġek ti paya, og ġenanër ranġah nabë senër tena paya. Ma nabë senër yoh vu, rëḳ nebë va sën ġesis sa meris mu-ë?”

24Deduu Yesu ggovek benahën nare los aggis, log Anas vonġ yah vu alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp Kayapas.

Pita Lah Yi Vun Ggökin

(Mt 26:71-75; Mk 14:69-72; Lk 22:58-62)

25Log Simon Pita vare nevenguh nengwah lom denër vu yi bë, “Maḳ yi hur maluh ti sën honġ-ë?” Rëḳ Pita lah yi vun bë, “Saḳ ma!”

26Lob alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp yi hur ti sën Pita sap nenga ris ya lo ġadë ma nġaa ti verup nër bë, “Maḳ sa halë honġ sënë. Sën ġenare ving yi loḳ huk anon agu lo?” 27Rëḳ Pita lah yi vun ggökin yah bë, “Saḳ ma!”, lob pevis beḳöḳrëëh su.

Deḳo Yesu Ya Vu Pilatus

(Mt 27:1-2, 11-14; Mk 15:1-5; Lk 23:1-5)

28Loḳ heng to, lom deḳo Yesu ggëp Kayapas yi begganġ beto deya Prëtoryam (sën nebë kiap böp yi begganġ). Rëḳ alam Yuda su deloḳ ya Prëtoryam ving Yesu rë, in deneggöneng in alam Rom hir begganġ saga in bë rëḳ gevonġ benij paya jaḳ, lob su deyoh vu bë dega nos-ggöksën-yi rë. 29Nebë saga lom Pilatus to meya dobnë vu sir menare malaj genër bë, “Ham nër ġaġek va raḳ mehö sënë?”

30Lom denër yah vu bë, “Mehö saga bë su yi mehö nipaya rë, og he su rëḳ ġaḳo yi manam vu honġ rë!” 31Rëḳ Pilatus nër yah bë, “Maam ham gweḳo nök megwenġo yi ġaġek noh vu ham horek!” Rëḳ denër bë, “Ham alam Rom ham horek nërin he bë he su ayoh vu bë rëḳ angis mehönon bedenadiiḳ rë.” 32Nebë saga in bë Yesu yi ġaġek sën nër bë rëḳ nadiiḳ jaḳ ḳelepeḳo* lo anon jaḳ.

33Lom Pilatus loḳ yah Prëtoryam ggökin metahi Yesu yah meloḳ tepëḳ in bë, “Alam Yuda hir mehö-los-bengö honġ-a?”

34Loḳ Yesu loḳ tepëḳ yah vu yi bë, “Nġo kwam nevo ġaġek saga, ma mehö la denër vu honġ-a?”

35Loḳ Pilatus nër yah vu yi bë, “O! Sa su Yuda ti rë! Honġ alam losho hir alam-deneḳo-seriveng lo hir ggev yö deḳo honġ yam vu sa. Ma ġevonġ va paya?”

36Loḳ Yesu nër bë, “Su sa nyëġ neggëp dob sënë rë. Bë sa nyëġ gëp vu dob sënë, og rëḳ salam sën detamuin sa lo degevonġ beġö jaḳ sa, lom alam Yuda su deyoh vu bë rëḳ denajom sa ahon rë.”

37Lom mëm Pilatus nër yah bë, “Om maḳ honġ mehö-los-bengöm ti yönon-a?” Rëḳ Yesu nër yah bë, “Ġenër yoh vu! Sa mehö-los-bengöġ ti, rëḳ setu mehönon meluḳ yam dob in bë sa nanër ġaġek anon ranġah. Mehöti bë ġaġek anon gëp doḳ ayo, og rëḳ genġo sayeġ.” 38Rëḳ Pilatus loḳ tepëḳ yah vu yi bë, “Ġaġek anon sagaḳ va?”

Pilatus Nër Bë Denatul Brëm Na Yesu Betii Ḳelepeḳo

(Mt 27:15-31; Mk 15:6-20; Lk 23:13-25)

Pilatus nër ġaġek saga ggovek, log to meyah dobnë menër vu alam Yuda bë, “Sa su töḳ vu ġaġek ti geneggëp vu mehö sënë rë.
39Rëḳ mu ham nġo ham aggata neggëp bë sa ġaḳo mehöti bër in ḳarabus doḳ Buk-ggöksën-yi* benök vu ham. Om ham nanër rë, nabë ham vonġin bë sa ġaḳo ham alam Yuda ham mehö-los-bengö vër vu ham ma ma?” 40Rëḳ detahi yah niḳelap vu bë, “Yiḳ ma! Gaḳ Barabas!” Barabas og mehö sën nesis alam geneggodeḳ hir nġaa lo.

Copyright information for `BZH