John 2

Mehöti Ḳo Venë Vu Kana

1Log buk netu löö lob mehöti ḳo venë ggëp Kana vu distrik Galilea, lom denegga nos böp geYesu ata nedo ving sir. 2Log devonġ ġaġek yah in Yesu losho yi hurmaluh bedeyam ving. 3Lob wain maya, lob Yesu ata nër vu yi bë, “Hej wain maya!” 4Lom Yesu nër yah bë, “Ataġ! Alu su nemad loḳ ti in nġaa rë! In sa buk yö nahën!” 5Rëḳ ata nër vu hur sën denevo nos ggelek lo bë, “Nabë nanër ġaġek ti vu ham, og ham gwevonġ noh vu!”

6Lob dëg nemadvahi-bevidek-ti nedo in bë vatëveḳ dejipek nemaj doḳ noh vu sën alam Yuda hir ġaġek muġeng lo. Dëg sënë böpata beyoh vu bë hil ḳeseh bël ḳetuḳ nemadluho ma nemadluho-menemadvahi doḳ na ti ti.

7Lob Yesu nër vu sir bë, “Ham gweḳo bël mekweseh doḳ na dëg sagu!” Lob deḳo meya dekeseh luḳ ya bepin pup. 8Lob nër vu sir bë, “Mëm ham jeḳoov begweḳo mena vu mehö-neġin-nos!” 9Lob deḳo medeya. Lob mehö-neġin-nos lo num bël menġo bë tu wain raḳ, rëḳ su raḳ ni bë deḳo vu tena rë. Gaḳ hur sën deneḳo bël lo mëm deraḳ ni. Lob mehö-neġin-nos tahi mehö sën ḳo avëh lo yam benër vu yi bë, 10“Alam pin og denevo wain nivesa ggelek muġin, balam denenum nġahiseḳë ggovek rë, loḳ denevo wain nipaya teka tamu. Gaḳ honġ og ġejom wain nivesa ahon bemëm nahën ġevo yam gwëbengko!”

11Yesu vonġ yi nġaa böp nyëmuġinsën sënë ggëp Kana vu distrik Galilea. Tato niwëëk vu sir nebë sënë, lob yi hur maluh ayoj neya timu vu yi.

12Saga ggovek log Yesu luḳ meyah Kapernaum ving ata gari lo, geyi hur maluh lo. Beya denedo buk la ggëp sagu.

Yesu Tii Alam Sën Denebaġo Nġaa Loḳ Dub Vabuung Böp Ayo

(Mt 21:12-13; Mk 11:15-19; Lk 19:45-46)

13Yuda hir Buk-ggöksën-yi* dus raḳ, lob Yesu raḳ meya Yerusalem. 14Lom töḳ raḳ alam sën denedo loḳ dub-vabuung-böp ḳatum ayo medenetunġ burmakau los sipsip gesoḳ nuung in bë alam debaġo lo. Gelë alam sën denepekwë* alam Yuda hir monë loḳ yah alam Rom hir monë lo denedo hir tevor medenevonġ huk. 15Lob ḳo aggis bejoo tu beġö betii mehönon ving sipsip los burmakau pin vu dub ayo beto deyah dobnë. Gekeseh alam sën denepekwë* monë lo, hir monë los tevor ya. 16Log nër vu alam sën denevonġ huk baġosën raḳ soḳ lo bë, “Ham gweḳo nġaa saga mena! Ham su gwevonġ Amaġ yi begganġ sënë natu nyëġ-baġosën-yi.” 17Lob yi hur maluh kwaj vo yah ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo nebë: “Sa nehevonġ niwëëk in bë ġevonġ honġ begganġ gëp nivesa.”

18Rëḳ alam Yuda delë sënë lom deloḳ tepëḳ in yi bë, “Ġetii he, om rëḳ ġetateḳin honġ jaḳ nġaa böp tena in he jaḳ nim nabë honġ mehö-los-arëm-a?” 19Rëḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Ham rëḳ kwevoh dub vabuung sënë na, gebuk natu löö rëḳ sedev nah gökin!” 20Lob alam Yuda denër bë, “Denelev dub-vabuung-böp sënë yoh vu ta mehödahis luu menenadvahi-videk-ti, log ġekuung bë ġedev jaḳ nah noh vu buk löö mu?”

21Rëḳ dub sën Yesu nër lo, saga yö nër raḳ navi. 22Nebë saga, loḳ nahub geYesu kedi raḳ yah vu bedub rë, lob yi hur maluh kwaj nevo yah yi ġaġek sën nër wirek lo, lom devonġ ving ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo los ġaġek sën Yesu nër lo.

Yesu Raḳ Alam Pin Nij

23Yesu nedo Yerusalem loḳ Buk-ggöksën-yi*, lob alam nġahiseḳë delë nġaa böp sën nevonġ lo, lom ayoj ya timu vu yi. 24Rëḳ mu Yesu raḳ sir pin ayoj ni om su vonġ yi loḳ ya nemaj rë. 25In raḳ alam pin ayoj ni. Mehöti su yoh vu bë nanër mehö ngwë ayo vu yi rë, gaḳ neraḳ mehönon pin ayoj ni ggovek ya.

Copyright information for `BZH