John 20

Yesu Kedi Raḳ Ggökin

(Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lk 24:1-12)

1Alam Yuda hir Buk-sewahsën-yi* ggovek ya geSoda monbuk anon. Nyëġ su heng to rë geyö nahën, log Maria Magdala ya verup bedub, lom lë bë ġelönġ tetolin ya in waaḳ avi. 2Lom seröġ meya menër vu Simon Pita luho hur maluh* ngwë sën Yesu ahë neving yi panġsën lo, benër vu luho bë, “Deḳo Mehöböp vër in bedub gehe duġin sën ya debë lo!”

3Lom Pita luho hur maluh ngwë sën lo deseröġ pevis medeya bedub. 4Luho deseröġ loḳ ti, loḳ hur maluh ngwë sënë lo seröġ niwëëk mekesuu Pita betöḳ ya muġin. 5Ya verup bë mala melë waaḳ ayo, loḳ lë bë tob gam veroo sën lo neggëp, rëḳ su luḳ ya waaḳ ayo rë. 6Loḳ Simon Pita tamu beverup, lom sesor meluḳ ya waaḳ ayo melë bë tob gam veroo sënë nahën neggëp vevirsën, 7getob ngwë sën debun yu loḳ lo su nedo ving tob veroo saga rë, gaḳ yö ya nedo los vahininsën ya tahsën. 8Lom hur maluh ngwë sën ya verup bedub avi muġinsën lo luḳ ya waaḳ ayo melë nebë sënë ving, lom vonġ ving bë Yesu kedi raḳ yah. 9In wirek luho su deraḳ ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo degwa ni rë. Sën neggëp nebë rëḳ kedi jaḳ nah vu bedub lo. 10Ggovek, log luho deyah medeya begganġ.

Maria Vu Magdala Lë Yesu

(Mk 16:9-11)

11Rëḳ Maria vare nesu loḳ waaḳ sën debë Yesu loḳ lo nenga. 12Nahën vare nesu, log bë mala in waaḳ ayo loḳ lë gangër luu deröp tob veroo meris bedenedo loḳ nyëġ len ti sën debë Yesu loḳ lo. Ngwë nedo ya los sën yu neya lo, gengwë nedo yom sën vaha neyom lo.

13Lob luho denër vu yi bë, “Avëh, ġenesu in va?” Loḳ nër yah vu luho bë, “Deḳo sa Mehöböp meya debë la, gesa duġin nyëġ sën debë loḳ lo!” 14Nër bë saga ggovek gepeggirin yi yom, lob lë Yesu genare, rëḳ su raḳ ni rë.

15Lom Yesu nër vu yi bë, “Avëh! Ġësu in va? Ġenesero re?” Rëḳ Maria kuung bë mehö sën neġin huk saga, lom nër yah vu yi bë, “Mehö böp, bë gweḳo yi meġeya, og ġenanër nyëġ sën ġebë yi loḳ lo tato vu sa, in senah ġaḳo yi!”

16Lom Yesu nër yom bë, “Maria!” Loḳ Maria raḳ ni pevis lom peggirin menër vu yi loḳ Hibru ayej bë, “Raboni!” (Arë sënë nebë Tatovaha.)

17Lob Yesu nër vu yi bë, “Ġedëëin sa! In sa nahën gesa su raḳ meyah vu Amaġ rë. Om ġenah meġena ġenanër vu arig lo nabë, ‘Sëḳ jaḳ menah vu Amaġ geham Amamin, vu sa Anutu geham Anutu.’”

18Lob Maria Magdala ya menër ranġah vu hur maluh bë, “Sa halë Mehöböp!”, log nër Yesu yi ġaġek pin ranġah vu sir.

Yesu Tato Yi Vu Yi Hur Maluh

(Mk 16:14-18; Lk 24:36-49)

19Soda saga ggovek ya gehes luḳ ya bebuk loḳ, lom Yesu yi hur maluh deneggöneng in alam Yuda, lom devehii repinġ in sir gedenedo. Lob Yesu yam nare ranġah loḳ sir vuheng genër bë, “Ham ayomin gëp revuh!”

20Log mëm tato nema los kweben vu sir, lom kwaj vesa raḳ in delë Mehöböp. 21Log Yesu nër vu sir ggökin bë, “Ham ayomin gëp revuh! Sëḳ ġevonġ ham na nabë sën Amaġ vonġ sa meseyam.”

22Nër nebë saga, log rov saheng raḳ sir genër bë, “Ham gweḳo Anon Vabuung nök! 23Nabë ham dahun alam hir nġaa nipaya na, og rëḳ nama na, ma nabë ham su dahun hir nġaa nipaya na rë, og rëḳ nahën gëp vu sir rot.”

Tomas Töḳ Vu Yesu

24Rëḳ sir nemadluho-mevidek-luu sënë lo ti sën Tomas (sën denenër yi bë Pepid lo), su nedo ving sir loḳ buk sën Yesu tato yi vu sir lo rë.

25Lob Yesu yi hur maluh denër vu Tomas bë, “He halë Mehöböp!” Loḳ Tomas nër yah vu sir bë, “Bë sa su ġalë brëm len sën neggëp loḳ nema lo rë, besa su jöp nemaġ doḳ brëm len rë, gesa su jöp nemaġ doḳ ḳele len sën neggëp loḳ kweben lo rë, og sa su rëḳ ġevonġ geving rë, gerëḳ nama!”

26Lob soda ti ya ggovek rë, loḳ yi hur maluh denedo loḳ begganġ saga ggökin yah beTomas nedo ving sir. Devehii repinġ in sir gedenedo, loḳ Yesu yam nare ranġah loḳ sir vuheng atov genër bë, “Ham ayomin gëp revuh!” 27Log nër vu Tomas bë, “Ġenam gwebë nemam deggis jaḳ sënë, gegwelë sa nemaġ. Geġejöp nemam doḳ sa kwebeġ. Su kweyëh ġaġek, gaḳ gwevonġ geving!”

28Lom Tomas nër yah vu yi bë, “O sa Mehöböp los sa Anutu honġ!”

29Lom Yesu nër yah vu yi bë, “Ġelë sa om ġevonġ ving-a? Rëḳ mu alam sën su delë sa rë, rëḳ degevonġ geving lo, og rëḳ kwaj vesa rot.”

Jon Kevu Ḳapiya Sënë In Va?

30Yesu vonġ nġaa böp nġahiseḳë meyi hur maluh delë, rëḳ sa su ḳevu los dahis meneggëp loḳ ḳapiya sënë rë. 31Yiḳ sa ḳevu dus ti ti sënë in bë ham jaḳ ni begwevonġ geving nabë Yesu yi Kerisi* sën Anutu Nalu. Ham gwevonġ geving nabë saga benatu yi alam lob ham rëḳ medo malamin-tumsën jaḳ arë.

Copyright information for `BZH