John 21

Yesu Tato Yi Vu Yi Hur Maluh

Nahub rë loḳ Yesu tato yi ggökin vu yi hur maluh vu nġaggee böp Tiberias* nenga. Tato yi nebë sënë: Simon luho Tomas (sën denenër yi nebë Pepid lo), geNatanael (vu Kana ggëp distrik Galilea), log Sebedi nalu luho ving hur maluh luu bedenedo loḳ ti. Lom Simon Pita nër vu sir bë, “Sena ġaḳo ġël!” Lom denër vu yi bë, “He nök geving honġ.” Lom ya deraḳ ya yaġ ti rëḳ su deḳo ġël ti loḳ buk saga rë gema rot. Benyëġ heng lom Yesu nare nġaggee nenga rëḳ yi hur maluh duġin yi.

Lom tahi ya vu sir bë, “Hur maġëm-e! Ham ḳo ġël la?” Rëḳ detahi yah vu yi bë, “Ma rot-o!” Lob tahi vu sir bë, “Maam hameḳ gwetë leḳ nah los yaġ nenga vesa rë, loḳ mëm ham rëḳ gweko.” Lom detë leḳ luḳ yah yoh vu sën nër-ë gededadii raḳ yom, rëḳ devimengin in ġël nġahiseḳë vevii besu deyoh vu rë.

Lob hur maluh* ngwë sën Yesu ahë neving panġsen lo, nër vu Pita bë, “Sagiḳ Mehöböp!” Lom Simon Pita nġo bë Mehöböp, lom kebu yi raḳ röpröp ti, in kah yi tob ya genare navi meris, lom pesönġ ya bël beya vu Yesu. Gehur maluh vahi sën denedo raḳ yaġ lo, deḳo yaġ mededadii leḳ los ġël medeyam nġaggee nenga, in denedo dus vu roneḳ (yoh vu mita 100 mu).

Ya deraḳ ya roneḳ lom delë bë nengwah medo netum beġël medo nenöḳ raḳ gebrët la nedo ving. 10 Lob Yesu nër vu sir bë, “Ham gweḳo ġël sën gwëbeng ham ḳo aga lo la nam.” 11 Lom Simon Pita raḳ yah yaġ medadii leḳ los ġël böp böp raḳ yam roneḳ. Beġël 153 pup rëḳ leḳ su vepul rë.

12 Lob Yesu nër vu sir bë, “Ham nam gwa nos!” Lom hur maluh pin deggöneng in sir gesir ti su loḳ tepëḳ in yi rë, in deraḳ ni bë Mehöböp. 13 Lob Yesu ḳo brët beyam vo vu sir, bevo ġël ggelek sir ving.

14 Yesu kedi raḳ vu bedub lob tato yi beron netu löö sënë vu yi hur maluh lo.

Yesu Luho Pita

15 Log denedo medegga nos ggovek ya, loḳ Yesu loḳ tepëḳ vu Simon Pita bë, “Jon* nalu Simon, maḳ ahëm neving sa rot kesuu alam saga pin ma ma?” Loḳ Simon yoġek bë, “Ëë-ë, Mehöböp! Nġo ġeraḳ ni bë honġ mehö sa!” Lom Yesu nër vu yi bë, “Om ġebet sa sipsip nalu lo!”

16 Loḳ Yesu loḳ tepëḳ in yi beron ngwë ggökin bë, “Jon* nalu Simon, maḳ ahëm neving sa yönon ma ma?” Rëḳ Simon nër yah bë, “Ëë-ë, Mehöböp! Nġo ġeraḳ ni bë honġ mehö sa!” Lom Yesu nër vu yi bë, “Om gweġin sa sipsip lo!”

17 Loḳ loḳ tepëḳ in yi netu beron löö bë, “Jon* nalu Simon, maḳ sa mehö honġ yönon-a?” Nebë saga, lom Pita ayo maggin raḳ in loḳ tepëḳ in yi tu beron löö benër bë, “Maḳ sa mehö honġ yönon-a?”, loḳ nër yah bë, “Mehöböp, nġo ġeraḳ nġaa pin ni, om ġeraḳ ni bë honġ mehö sa!” Lom Yesu nër yah vu yi bë, “Om ġebet sa sipsip! 18 Gesa nanër vu honġ yönon nabë nġo ġenahën maġëm lom ġenevëh honġ ḳabi meġeneḳo loḳ nyëġ yoh vu sën ahëm neving lo. Rëḳ mu nabë honġ atov jaḳ, og rëḳ ġetelë nemam gemehöti naduu honġ ḳabi ahon megeli honġ na nyëġ sën su ahëm neving rë lo.”

19 Yesu nër ġaġek saga raḳ Pita in bë tato sën rëḳ nadiiḳ begeḳo Anutu arë jaḳ lo. Nër ġaġek saga ggovek log nër vu Pita bë, “Ġesepa doḳ sa!”

Hur Maluh* Sën Yesu Ahë Neving Lo

20 Loḳ Pita ggërin yi yah lom lë hur maluh ti sën Yesu ahë neving yi panġsën lo.
20 Mehö sën Yesu ahë neving yi panġsën lo og maḳ yiḳ yi Jon, rëḳ mu yö kevu ḳapiya om sën lah yi vun bekevu meneggëp vunsën.
Mehö sënë sën medo denegga nos wirek lo, loḳ kepë yi yah neggëp loḳ Yesu babu geloḳ tepëḳ vu bë, “Mehöböp, re rëḳ nanër honġ ranġah-a?”
21 Pita lë bë netamuin luho, lob loḳ tepëḳ in vu Yesu bë, “Mehöböp, gaḳ mehö saguḳ rëḳ nabë va?” 22 Loḳ Yesu nër yah vu yi bë, “Ġeloḳ tepëḳ in va? Senġo sa nġaa! Om nabë sa kwaġ bo nabë yö medo rot gesenom geto rë, og yö rëḳ medo rot. Gaḳ honġ og nġo ġesepa doḳ sa!”

23 Lob mëm ġaġek lo ya meyoh vu ari lo vahi nebë hur maluh sagu su rëḳ nadiiḳ rë. Rëḳ mu Yesu su nër bë su rëḳ nadiiḳ rë, gaḳ nër bë, “Bë sa kwaġ bo nabë medo rot gesenom geto rë, og yö rëḳ medo rot.”

24 Yiḳ hur maluh sënë sën nër ġaġek lo pin degwa ranġah gekevu los dahis, lom he raḳ ni bë yönon. 25 Genġaa vahi sën Yesu nevonġ lo nahën neggëp. Rëḳ bë sa kwaġ bo mesepa doḳ los dahis meḳevu doḳ na ḳapiya, og maḳ rëḳ ḳapiya sënë na megërin dob pin.

Copyright information for `BZH