John 3

Yesu Luho Nikodemus Devengwënġ

Parisai* ti nedo, arë nebë Nikodemus, balam Yuda hir ggev ti. Mehö sënë yam vu Yesu buk benër vu yi bë, “Tatovaha! He raḳ nim bë honġ tatovaha ti, bAnutu vonġ honġ yam. Bë Anutu su medo geving mehöti rë, og su yoh vu bë rëḳ gevonġ nġaa böp böp nabë sën ġenevonġ-ë rë.”

Rëḳ Yesu nër yah vu yi bë, “Sa nanër vu honġ yönon nabë: Mehöti bë su natu mewis gökin nah rë, og su rëḳ doḳ na Anutu-yi-nyëġ rë.”

Lom Nikodemus loḳ tepëḳ yah vu yi bë, “Alam atov rëḳ natu mewis nah nabë va? Maḳ yoh vu bë rëḳ doḳ nah atayo megeḳo yi nom-a?”

Rëḳ Yesu nër yah vu bë, “Sa nanër vu honġ yönon nabë: Bë mehönon su denatu mewis jaḳ bël los Anon Vabuung rë, og su deyoh vu bë rëḳ dedoḳ na Anutu-yi-nyëġ rë. Nġaa navim yi, og sagaḳ navim yö yi. Gaḳ nġaa sën anom yi, og sagaḳ anom yö yi nġaa. Su kwam na nġahiseḳë in sën senër vu honġ bë ġenatu mewis gökin-ë! Gaḳ kwam bo sanġ rë. Sanġ yö neya jeggin jeggin benevë ya ya. Ġenġo dedun rëḳ su ġeraḳ ni bë ya neverup tena ma ya neyoh tena rë. Og alam pin sën detu mewis raḳ Anon Vabuung lo, sir nebë sënë.”

Loḳ Nikodemus loḳ tepëḳ yah vu yi bë, “Nġaa sënë rëḳ anon jaḳ nabë va?”

10 Rëḳ Yesu nër bë, “Alam Israel hir tatovaha ti honġ rëḳ su ġeraḳ nġaa sënë ni rë? 11 Sa nanër vu honġ yönon nabë: Nġaa sën he naraḳ ni lo sën he nanër. Gehe nanër nġaa sën he nehalë ggovek lo. Rëḳ ham neruu demimin vu ġaġek sën he nanër lo. 12 Sa nanër nġaa-dob-yi vu ham, rëḳ ham su nevonġ ving rë. Om nabë sa nanër nġaa-yaġek-yi vu ham, og ham rëḳ gwevonġ geving nabë va? 13 Mehönon ti su raḳ ya melë yaġek rë, gema. Yiḳ Mehönon Nalu yö timu vu yaġek meluḳ yam. 14 Wirek Moses varah nyël ḳenu raḳ nare ḳele vu nyëġ-yumeris, lob rëḳ debarah Mehönon Nalu jaḳ nabë saga, 15 in alam pin sën ayoj na timu vu yi lo demedo malaj-tumsën degwata los degwata.

16 In Anutu kwa pesivin mehönon rot, lob vonġ nalu perurek timu sënë yam dob in bë alam sën ayoj na timu vu yi lo su malaj nama. Gaḳ demedo malaj-tumsën degwata. 17 Anutu su vonġ Nalu yam dob in bë bo nyëvewen doḳ nah mehönon hir nġaa nipaya rë. Gaḳ vonġ yi yam in bë geḳo sir nah vu yi. 18 Mehönon sën ayoj neya timu vu yi lo su rëḳ degeḳo nyëvewen rë. Gaḳ mehönon sën su ayoj neya timu vu yi rë lo, og Anutu nër vorot bë rëḳ degeḳo nyëvewen doḳ nah hir nġaa nipaya, in su ayoj neya timu vu Anutu Nalu timu sënë rë. 19 Ranġah yam dob ggovek, rëḳ mehönon ahëj ving malaḳenu. Su ahëj ving ranġah rë, in hir huk nipaya, om rëḳ degeḳo nyëvewen doḳ nah. 20 Alam pin sën denevonġ nġaa nipaya lo, og denesis beġö vu Ranġah gesu detöḳ yam vu rë, in nij nelël bë su hir nġaa nipaya natöḳ ranġah. 21 Gaḳ mehönon sën denesepa loḳ nġaa nivesa lo, og detöḳ yam ranġah, in bë mehönon degelë medejaḳ ni nabë denevonġ hir huk raḳ Anutu niwëëk.”

Mehö-neripek-alam Jon Nër Yesu Yi Degwa Ranġah

22 Sënë ggovek ya, log Yesu losho yi hur maluh deyah distrik Yudea belosho ya denedo sagu, beneripek alam. 23 GeJon neripek alam vahi ving ggëp Ainon, dus vu Salim. In bël nġahiseḳë neggëp vu nyëġ sagu, lob alam deneya vu yi beneripek sir. 24 Vu buk saga su deduu Jon ya ḳarabus rë geyö nahën.

25 Lob ġaġek ti verup vuheng loḳ Jon yi hur maluh losho Yuda ti, lob demehoo sir in ġaġek sën alam nij veseek jaḳ lo. 26 Lob Jon yi hur maluh ahëj sengën medeya vu Jon bedenër bë, “Tatovaha! Mehö sën nedo ving honġ wirek vu bël Yordan nenga vahi agu, beġenenër ġaġek raḳ yi lo, neripek alam lob alam pin deneya vu yi!” 27 Rëḳ Jon tateḳin vu sir bë, “Bë Anutu vu yaġek su bo nġaa ti vu mehöti rë, og su rëḳ gevonġ rë. 28 Ham nġo nenġo ġaġek sën senër wirek lo bë sa su Kerisi* rë, rëḳ Anutu vonġ sa yam muġin. 29 Bë avëh ti jaḳ maluh, og avëh saga tu maluh sën raḳ vu yi lo yö timu venë. Lob bë regga sënë yi mehöti medo geving yi begenġo aye, og su rëḳ gelë avëh regga paya rë, gaḳ rëḳ kwa vesa rot in yi. Lom gwëbeng sa kwaġ vesa rot nebë saga. 30 Arë rëḳ böp jaḳ, gesarëġ gëp ahu.

31 Mehö sën yam vu vavunë kesuu nġaa pin. Mehö sën ata ḳo yi vu dob lo, og yi vu dob, beyö nër ġaġek raḳ nġaa-dob-yi mu. Gaḳ mehö sën yam vu yaġek lo, og kesuu nġaa pin. 32 Mehö saga nër ġaġek raḳ nġaa sën lë los nġo ggovek lo, rëḳ su mehöti vonġ ving yi ġaġek saga rë. 33 Gaḳ bë mehöti gevonġ geving yi ġaġek, og yiḳ yoġekin Anutu nebë saga nebë yi mehö ġaġek anon degwa. 34 Mehö sën Anutu vonġ yi yam lo, og nenër Anutu yi ġaġek, in Anutu vonġ yi Anon Vabuung los dahis loḳ yam ggërin ayo. 35 Ama ahë ving Nalu, bevo nġaa pin loḳ ya nema. 36 Mehönon sën ayoj na timu vu Anutu Nalu lo, og rëḳ demedo malaj-tumsën degwata los degwata. Gaḳ mehönon sën su desepa doḳ Anutu Nalu aye rë lo, og su rëḳ demedo malaj-tumsën rë. Gaḳ Anutu ahë sengën neggëp vu sir.”

Copyright information for `BZH