John 5

Yesu Vonġ Mehö Seḳë Selönġin Vu Nġaggee Betesda Benivesa Raḳ

1Saga ggovek, log Yuda hir buk vabuung ti verup, lob Yesu raḳ meya Yerusalem.

2Lob nġaggee mahen teka nedo Yerusalem dus vu sipsip hir aggata avi. Denenër arë loḳ Hibru ayej nebë Betesda. Log delev begganġ ti ggërin nġaggee sënë, geyi nyëḳetu los veluung avi nemadvahi. 3Lob alam niraḳsën nġahiseḳë losho alam malaj ḳenod los vahaj nipaya, galam sën seḳëj neselönġin lo deneloḳ ya begganġ-ayööng-yi teka sënë beggëp [deneġin nġaggee sënë sën bë gee lo. 4In Mehöböp yi angër ti neluḳ ya nġaggee sënë buk ti ti meneggee loḳ. Lob ggeesën nemaya log mehöti sën pevis meduḳ na namuġin lo, og yi niraḳsën rëḳ nama na pevis.] 5Lob mehöti nedo loḳ begganġ-ayööng-yi sënë, niraḳ yoh vu ta mehödahis ti benemadluho benemadvahi bevidek löö (38). 6Yesu lë mehö sënë neggëp lom raḳ ni bë niraḳ hus ading rot, lom loḳ tepëḳ vu yi bë, “Ġevonġin bë nim vesa jaḳ-a?”

7Lob mehö niraḳsën nër yah vu bë, “Mehö böp, buk sën nġaggee neggee lo, lom sehöġ mehönon sën geḳo sa mena getunġ duḳ na nġaggee lo ma! Senġo bë rëḳ duḳ na, loḳ sa nahën navimengin log denemuġin medeneluḳ ya in sa.” 8Lob Yesu nër vu yi bë, “Om kwedi ġebare begweḳo honġ ḳanyë jaḳ beġena!” 9Lom pevis bemehö sënë nivesa raḳ geḳo yi ḳanyë raḳ beya. Gebuk saga og Buk-sewahsën-yi* ti. 10Lom alam Yuda denër vu mehö sën nivesa raḳ lo bë, “Buk-sewahsën-yi* gwëbeng sënë, behorek nërin bë su gweḳo honġ ḳanyë dok!” 11Rëḳ nër yah vu sir bë, “Mehö sën vonġ sa mesa niġ vesa raḳ lo nër vu sa bë, ‘Gweḳo honġ ḳanyë jaḳ meġena!’” 12Loḳ deloḳ tepëḳ in yi bë, “Mehö re nër vu honġ bë gweḳo honġ ḳanyë jaḳ meġena?” 13Rëḳ mehö sën nivesa raḳ lo duġin, in alam nġahiseḳë vu nyëġ saga lob Yesu loḳ ya sir vuheng.

14Nahub rëḳ Yesu töḳ vu yi ggökin loḳ dub-vabuung-böp ḳatum ayo lob nër vu yi bë, “Gwenġo? Gwëbeng nim vesa raḳ, om su gwevonġ nġaa nipaya gök nahin, in rëḳ maggin böpata natöḳ vu honġ kesuu muġinsën.” 15Lob mehö sënë yah nër vu alam Yuda bë, “Mehö sën vonġ besa niġ vesa raḳ lo, yiḳ Yesu.”

16Lob yiḳ alam Yuda ahëj sengën vu Yesu medenelë yi paya in nevonġ nġaa nebë sënë loḳ Buk-sewahsën-yi*. 17Rëḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Amaġ nevonġ nġaa nebë sënë yoh vu buk pin, om sën sa nesepa loḳ yah vaha.” 18Nebë saga lom alam Yuda devonġ raḳ raḳ rot in bë dengis Yesu menadiiḳ. In su keyëh horek Buk-sewahsën-yi* mu rë, gaḳ nër bë Ama Anutu yönon. Lob yiḳ sënë nebë luho Anutu neggëp ti.

Anutu Nalu Mehö Los Niwëëk

19Lob Yesu nër yah vu sir bë, “Sa nanër vu ham yönon nabë: Nalu su rëḳ gevonġ nġaa ti noh vu yö kwa rë. Gaḳ nevonġ nġaa sën nelë gAma nevonġ lo. Nġaa pin sën Ama nevonġ lo, og Nalu nesepa loḳ menevonġ nebë saga ving. 20In Ama ahë ving Nalu rot, lob tato nġaa pin sën nevonġ lo vu yi. Gerëḳ tato huk böp la geving kesuu sënë, lob ham rëḳ ḳenumin na. 21Ama nenër balam-diiḳsën denekedi raḳ yah genevonġ medenedo malaj-tumsën. Log Nalu nesepa loḳ meneggooin alam raḳ yoh vu yö kwa, in bë demedo malaj-tumsën nabë saga. 22Ama su rëḳ genġo mehöti yi ġaġek degwa rë. Gaḳ vo huk saga pin loḳ yah Nalu nema ggovek ya. 23Nebë saga in alam pin rëḳ degeḳo Nalu jaḳ, nabë sën deneḳo Ama raḳ lo. Alam sën su deneḳo Nalu raḳ rë lo, og su deneḳo Ama sën vonġ yi yam lo raḳ ving rë.

24Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Mehöti bë genġo sa ġaġek bayo na timu vu Amaġ sën vonġ sa meseyam lo, og rëḳ medo mala-tumsën degwata los degwata. Su rëḳ natöḳ jaḳ nyëvewen rë, gaḳ kesuu diiḳsën ggovek ya genedo mala-tumsën vorot.

25Log sa nanër vu ham yönon nabë: Buk ti vonġin berup, balam-diiḳsën degenġo Anutu Nalu aye, lob buk saga verup ggovek ya. Lob alam sën degenġo aye lo, rëḳ demedo malaj-tumsën. 26Mala-tumsën degwa neggëp vu Ama yö timu, lom vo niwëëk vu Nalu gemala-tumsën degwa neggëp vu yi ving. 27Mehönon Nalu yi, om sën Ama ggooin yi raḳ in bë genġo mehönon hir ġaġek. 28Ham su gwelëk in ġaġek sënë. Gaḳ buk vonġin berup, lob alam-diiḳsën pin sën deneggëp bedub lo, rëḳ degenġo aye medekedi jaḳ medenam. 29Alam sën denevonġ nġaa nivesa lo, rëḳ dekedi jaḳ medemedo malaj-tumsën. Galam sën denevonġ nġaa nipaya lo, rëḳ dekedi jaḳ nah medenatöḳ jaḳ hir nipaya nyëvewen.

Nġaa Nebë Sënë Tateḳin Yesu Degwa Rëḳ Su Devonġ Ving Rë

30Sa su yoh vu bë ġevonġ nġaa ti noh vu senġo kwaġ rë. Gaḳ sa nesepa loḳ ġaġek sën sa nehanġo vu Amaġ lo menesesor alam hir ġaġek raḳ. Lob sa ġaġek neya niröp in sa su kwaġ nevo bë sepa doḳ nġo kwaġ rë, gaḳ sa nesepa loḳ yi sën vonġ sa meseyam lo kwa.

31Bë senġo tateḳin sa degwa og su yoh vu rë. 32Rëḳ mehö ngwë nedo metateḳin sa degwa, lob seraḳ ni bë netateḳin yoh vu.

33Wirek ham vonġ alam deya vu Mehö-neripek-alam Jon in bë degenġo yi ġaġek, lob tateḳin ġaġek anon vu sir ggovek ya. 34Rëḳ mu sa su nesero mehöti in bë doḳ vu sa metateḳin sa degwa rë. Gaḳ sa nanër sënë in bë ham gwërin ham bAnutu geḳo ham nom. 35Mehö-neripek-alam Jon nebë ranġah sën nejëh raḳ nyëġ lo, om ham kwamin vesa dus teka in ranġah saga.

36Yönon, Jon tateḳin sa degwa vu ham, rëḳ mu nġaa böp sën sa nehevonġ lo tateḳin sa degwa rot bekesuu Jon yi ġaġek. Sa nehevonġ huk pin sën Amaġ vo vu sa in bë sa ġevonġ begovek na lo. Lob huk pin sën sa nehevonġ lo netato vu mehönon in bë dejaḳ ni nabë Amaġ vonġ sa beseyam. 37Lob Amaġ sën vonġ sa beseyam lo, yi yö nër sa degwa ranġah. Ham su nenġo aye rë, geham su malamin neraḳ yi rë. 38Geyi ġaġek sënë su neggëp loḳ ham ayomin rë. In ham su vonġ ving mehö sën Anutu vonġ yi yam lo rë. 39Ham nesero ġaġek loḳ Anutu-yi-ḳapiya, in ham kwamin nevo bë mala-tumsën degwa loḳ neggëp beham rëḳ natöḳ jaḳ bemedo malamin-tumsën degwata. Rëḳ ḳapiya saga sën tateḳin sa degwa. 40Rëḳ ham nimin lël geham su neyam vu sa in bë ham medo malamin-tumsën rë.

41Sa su yam in bë alam degeḳo sarëġ jaḳ rë! 42Rëḳ seraḳ ham nimin bë ham su ahëmin ving Anutu neggëp ham ayomin rë. 43Seyam raḳ Amaġ niwëëk, rëḳ ham su ḳo sa raḳ rë. Bë mehöti nam jaḳ yö yi niwëëk, og ham rëḳ gweḳo yi jaḳ. 44Ham ahëmin neving bë mehönon degeḳo ham arëmin jaḳ, rëḳ ham su nevonġin bë Anutu timu geḳo ham arëmin jaḳ rë, om ham rëḳ gwevonġ geving yi nabë va? 45Ham su kwamin bo nabë serëḳ ġevonġ ġaġek vu ham vu Amaġ. Gaḳ mehö sën mëm rëḳ gevonġ ġaġek vu ham lo, og Moses. Yi sën ham kuung bë rëḳ doḳ vu ham lo! 46Bë ham gwevonġ geving Moses yi ġaġek, og rëḳ ham gwevonġ geving sa ġaġek geving. In kevu ġaġek raḳ sa. 47Gaḳ bë ham su gwevonġ geving nġaa sën Moses kevu lo rë, og ham rëḳ gwevonġ geving sa ġaġek nabë va?”

Copyright information for `BZH