John 6

Yesu Vet Alam 5,000

(Mt 14:13-21; Mk 6:30-34; Lk 9:10-17)

Ġaġek sënë maya, log buk ti lob Yesu ya nġaggee böp Galilea nenga vahi-sën denenër arë ngwë nebë Nġaggee-böp Tiberias* lo. Lob alam yu böpata delë nġaa böp sën vonġ vu alam niraḳsën lo, lob denetamuin yi. Lob Yesu raḳ meya ḳedu beya nedo ving yi hur maluh lo, log alam Yuda hir Buk-ggöksën-yi* dus raḳ. Loḳ Yesu mala neḳo loḳ nyëġ, lob lë bë alam yu böpata verup deneyam vu yi, lob loḳ tepëḳ vu Pilip bë, “Hil rëḳ baġo nos vu tena balam sënë dega?” Nër nebë sënë meseggi Pilip, gaḳ yö raḳ nġaa sën bë gevonġ lo ni ggovek ya.

Loḳ Pilip nër yah vu yi bë, “Bë hil baġo nos jaḳ monë K200, og sagaḳ su rëḳ noh vu sir pin bedega teka teka rë!” Rëḳ yi hur maluh ngwë Andreas, sën Simon Pita ari lo, nër vu yi bë, “Hurmahen ti ḳo brët nemadvahi geġël luu menedo sënë. Rëḳ mu sagaḳ su yoh vu alam yu böpata sënë rë!” 10 Lom Yesu nër bë, “Ham nanër vu sir nabë degeto demedo.” Lob pahup nġahiseḳë taya menedo, lom to denedo raḳ, lob sir maluh 5,000.

11 Log Yesu ḳo nos raḳ bejom raḳ in los kwa vesa ya vu Anutu, log vo ggelek sir. Log vonġ ġël luu lo ving nebë saga. Vo vu sir medejom ggelek sir yoh vu kwaj. 12 Degga ggovek meyoh vu sir, log Yesu nër vu yi hur maluh bë, “Ham ngupin nos vahi sën nahën nedoga. In hil su basap na meris.” 13 Lob desupin bedevasu loḳ sap nemadluho-bevidek-luu, yiḳ degga brët nemadvahi sën meyoh vu sir gevewen nedo.

14 Alam delë nġaa böp sën vonġ-ë, lob denër bë, “Yönon rot, mehö-nenër-ġaġek-ranġahsën sën denenër bë rëḳ nam dob lo yiḳ sënë.” 15 Lob Yesu raḳ ni bë vonġin denajom yi ahon bedegetunġ yi natu hir mehö-los-bengö, lom yö ti tah yi meyah los ḳedu.

Yesu Vare Neya Raḳ Nġaggee Vavunë

(Mt 14:22-33; Mk 6:45-52)

16 Log sehuksën lob Yesu yi hur maluh deluḳ medeya nġaggee nenga 17 bederaḳ ya yaġ in bë denah Kapernaum. Lob buk loḳ in sir geYesu yö nahën nedo ḳedu, 18 log sanġ yam niwëëk benġaggee tëë böp. 19 Log detee yaġ meto deya nġaggee vuheng rot, (yoh vu 5 ma 6 kilomita), lom delë Yesu raḳ nare nġaggee vavunë meverup dus vu yaġ, lob deggöneng rot. 20 Rëḳ Yesu nër ya vu sir bë, “Yiḳ sa sën verup agi, om ham su ġöneng!” 21 Lob devonġin bë degeḳo yi jaḳ na yaġ rëḳ pevis metöḳ ya nġaggee nenga sën bë dena lo.

Alam Desero Yesu

22 Log heng to lob alam yö nahën denedo nġaggee nenga vahi, gederaḳ ni bë su yaġ nġahi nedo veseveng rë. Gaḳ yiḳ timu nedo, geYesu su raḳ ya yaġ sënë ving yi hur maluh rë gema. Gaḳ yi hur maluh meris yö deraḳ ya yaġ saga medeya. 23 Rëḳ yaġ la vu nyëġ böp Tiberias* deverup monbuk anon medenedo roneḳnë vu nyëġ sën Yesu jom raḳ nos gedegga lo. 24 Lom delë bë Yesu losho yi hur maluh su denedo rë, lom deraḳ ya yaġ saga beya desero Yesu vu Kapernaum.

Yesu Yö Nër Yi Bë Nos Mala-tumsën-yi

25 Desero yi meya detöḳ vu yi ggëp nġaggee nenga vahi, lob deloḳ tepëḳ vu yi bë, “Tatovaha! Ġeyoh bë tena meġeyam-a?” 26 Rëḳ Yesu nër yah bë, “Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Ham su kwamin nevo nġaa böp sën sa hevonġ lo beham yam nesero sa rë, gaḳ ham wa nos bahëmin pup, om sën ham yam nesero sa. 27 Ham su gwevonġ huk in nos sën rëḳ petar agi! Gaḳ ham gwevonġ huk in nos sën rëḳ medo degwata geyoh vu bë gevonġ beham medo malamin-tumsën lo. Mehönon Nalu rëḳ bo nos sënë vu ham, in Ama Anutu tato yi ggovek ya bevonġ yi yam.”

28 Lob denër yah vu yi bë, “He ġevonġ nabë va in he ġevonġ Anutu yi huk-a?” 29 Rëḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Anutu yi huk nebë sënë: Ham ayomin na timu vu Mehö sën Anutu vonġ yam lo.” 30 Loḳ denër yah bë, “Rëḳ gwevonġ nġaa böp va ti mehe ġalë loḳ mëm he rëḳ ġevonġ geving honġ-a? Ġeyoh vu bë rëḳ gwevonġ va? 31 He ḳenumin lo degga mana* ggëp nyëġ-yumeris wirek, nebë sën dekevu meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo nebë: Vo nos-yaġek-yi vu sir medegga.”

32 Lom Yesu nër vu sir bë, “Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Moses su vo nos-yaġek-yi vu ham rë, gaḳ mëm Amaġ nevonġ nos-yaġek-yi soġek vu ham. 33 Nos sën Anutu nevonġ lo, og luḳ yam vu yaġek in bë gevonġ bemehönon demedo malaj-tumsën.” 34 Rëḳ denër yah vu yi bë, “Om Mehöböp, ġebo nos sënë vu he noh vu buk!” 35 Rëḳ Yesu nër bë, “Senġo ti nos-mala-tumsën-yi. Mehöti bë nam vu sa, og su rëḳ nadiiḳahë gökin nah rë. Log bë mehöti ayo na timu vu sa, og su rëḳ ayo bev in bël gökin rë. 36 Rëḳ senër vu ham vorot bë ham nelë sa rëḳ ham su ayomin neyam timu vu sa rë. 37 Mehönon pin sën Amaġ vo sir vu sa lo, og rëḳ denam vu sa. Lob mehöti bë nam vu sa, og sa su rëḳ juuk yi rë. 38 In sa su vu yaġek meyam in bë nġo sepa kwaġ rë. Gaḳ seluḳ yam in bë ġevonġ noh vu Mehö sën vonġ sa meseyam lo kwa. 39 Lob Mehö sën vonġ sa meseyam lo kwa nebë sënë bë: Alam sën vonġ vu sa ggovek lo, saga sa su rëḳ ġevuu sir ti bemala nama rë, gaḳ senġo rëḳ nanër bedekedi jaḳ nah vu Buk-tamusën. 40 Kë! Amaġ kwa nebë sënë bë: Alam pin sën degelë Nalu mayoj na timu vu yi lo, og rëḳ demedo malaj-tumsën degwata. Gesëḳ nanër bedekedi jaḳ nah vu Buk-tamusën.”

41 Log nër bë, “Senġo ti nos sën luḳ yam vu yaġek!” Nër bë sënë lob alam Yuda devonġ ayej vu medenër ġaġek nġahiseḳë raḳ yi. 42 Denër bë, “Mehö sënëḳ maḳ Yesu sën Yosep nalu yi lo? Behil araḳ ama lu ata nij. Ma nebë va sën nër bë yi vu yaġek meluḳ yam-ë?”

43 Lom Yesu nër yah vu sir bë, “Ham su nanër ġaġek nġahiseḳë vu ham! 44 Mehöti su yoh vu bë nam vu sa meris rë. Gaḳ Amaġ sën vonġ sa meseyam lo, bë geḳo mehöti nam, og mehö saga rëḳ nam vu sa. Lob sëḳ nanër bekedi jaḳ nah vu Buk-tamusën. 45 Alam-denenër-ġaġek-ranġahsën dekevu ġaġek meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya nebë: Anutu yö rëḳ tateḳin ġaġek vu sir pin. Lob alam pin sën denenġo Amaġ yi ġaġek venuh lo, og rëḳ denam vu sa. 46 Mehöti su lë Amaġ rë. Mehö timu sën nedo ving Anutu beyam lo, yiḳ mehö timu saga sën lë Ama. 47 Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Bë mehöti ayo nam timu vu sa, og rëḳ medo mala-tumsën degwata los degwata. 48 Senġo ti nos-mala-tumsën-yi. 49 Wirek ham ḳenumin lo degga mana* vu nyëġ-yumeris medenedo, loḳ dediiḳ. 50 Gaḳ bë mehöti ga nos sën luḳ yam vu yaġek agi, og su rëḳ nadiiḳ rë. 51 Nos-mala-tumsën-yi sën luḳ meyam vu yaġek lo, yiḳ sa. Bë mehöti ga nos sënë, og rëḳ medo mala-tumsën degwata. Nos sën sebo vu yi lo, yiḳ sa reggos. Sëḳ bo vu alam vu dob in demedo malaj-tumsën.”

52 Lob alam Yuda yö yah denër vu sir bë, “Nebë va sën mehö sënë bo yi reggos mehil aġa-ë?”

53 Loḳ Yesu nër vu sir bë, “Sa nanër vu ham yönon rot nabë: Nabë ham su gwa Mehönon Nalu reggos los nanum yi ḳöḳ rë, og ham su rëḳ medo malamin-tumsën rë. 54 Alam sën dega sa reggos los denanum sa ḳöḳ lo, og rëḳ demedo malaj-tumsën degwata los degwata, om sëḳ nanër bedekedi jaḳ nah vu Buk-tamusën. 55 In sa reggos saga og nos soġek, gesa ḳöḳ saga sën tu bël soġek. 56 Mehöti bë ga sa reggos los nanum sa ḳöḳ, og rëḳ medo doḳ sa, gesa medo doḳ yi. 57 Amaġ sën mala-tumsën degwa lo vonġ sa beseyam, lob sa nado malaġ-tumsën raḳ Amaġ yi niwëëk. Nebë saga, om mehöti bë ga sa, og rëḳ medo mala-tumsën jaḳ sa niġ wëëk. 58 Nos sagi sën luḳ vu yaġek meyam. Su nebë nos sën ham ḳenumin lo degga loḳ dediiḳ lo rë. Gaḳ mehöti bë ga nos sënë, og rëḳ medo mala-tumsën degwata los degwata.” 59 Yesu nër ġaġek sënë vu sir loḳ dub-supinsën-yi vu Kapernaum.

Ġaġek Mala-tumsën Degwa Yesu

60 Lob yi hur maluh nġahiseḳë denġo ġaġek sënë, lom denër bë, “Ġaġek sënë su yoh vu rë! Re yoh vu bë rëḳ jaḳ degwa ni?” 61 Rëḳ Yesu raḳ ni bë yi hur maluh denër ġaġek nġahiseḳë raḳ ġaġek sënë, lom nër vu sir bë, “Ġaġek sënë vonġ beham ahëmin sengën-a? 62 Om nabë ham gwelë Mehönon Nalu jaḳ menah nyëġ sën nedo wirek meyam lo, og ham rëḳ nanër nabë va? 63 Anon Vabuung yö ti nevonġ bemehönon denedo malaj-tumsën. Hil navid su yoh vu bë doḳ vu hil rë, gaḳ ġaġek sën senër vu ham gwëbeng agi, og yoh vu bë doḳ vu ham anomin begevonġ beham medo malamin-tumsën. 64 Rëḳ ham la su devonġ ving rë.” Alam sën su devonġ ving rë lo, og Yesu yö raḳ nij muġin. Geraḳ mehö sën rëḳ nanër yi ranġah vu alam-beġö-yi lo ni ving. 65 Lob nër ggökin bë, “Ham la su devonġ ving sa ġaġek rë, om yiḳ raḳ degwa saga sën senër vu ham nebë: Bë Amaġ su geḳo mehöti nam rë, og su yoh vu bë yö rëḳ nam vu sa rë.”

66 Denġo Yesu yi ġaġek saga, lob yi hur maluh vahi devuu yi gedeyah medeya, gesu deneya ving yi ggökin rë. 67 Lom Yesu loḳ tepëḳ vu sir nemadluho-bevidek-luu bë, “Maḳ ham rëḳ kwehe ham in sa nabë saga geving mena?”

68 Loḳ Simon Pita nër yah vu yi bë, “Mehöböp, rëḳ he na vu re? Ma. Honġ timu ġaġek mala-tumsën degwa honġ! 69 Behe ayomin yök timu vu honġ ggovek ya, behe raḳ nim bë Anutu yi Mehö Vabuung honġ!”

70 Lob Yesu nër ġaġek yah vu sir bë, “Sehooin ham nemadluho-bevidek-luu raḳ, rëḳ ham tiḳ memö!” 71 Nër nebë saga raḳ Yudas sën Simon Iskariot nalu. Hur maluh nemadluho-bevidek-luu hir ti yi sën rëḳ nanër Yesu ranġah medengis yi nadiiḳ lo.

Copyright information for `BZH