John 9

Ġaġek Raḳ Mehö Mala Ḳenod

1Yesu tetuu aggata meya, loḳ töḳ raḳ mehö mala ḳenod ti. Yiḳ yö mala ḳenod loḳ buk sën ata ḳo yi lo. 2Lob Yesu yi hur maluh deloḳ tepëḳ in yi bë, “Tatovaha! Re vonġ nġaa nipaya lom sën ata ḳo yi to los mala ḳenod-a? Degwa neggëp vu mehö sënë yö yi nġaa nipaya, ma vu ama lu ata hir nġaa nipaya?”

3Lob Yesu nër yah vu sir bë, “Degwa su neggëp vu mehö sënë yi nġaa nipaya ma, vu ama lu ata hir nġaa nipaya rë! Gaḳ nġaa sënë yö raḳ yi in bë Anutu yi niwëëk natöḳ nam ranġah. 4Gwëbeng hes yö nahën netum, gehil ġevonġ Mehö sën vonġ sa meseyam lo yi huk. In rëḳ buk doḳ in hil, lob mehöti su yoh vu bë rëḳ gevonġ huk rë. 5Buk sën sa nado dob agi, og setu dob sënë yi Ranġah.”

6Yesu nër nebë sënë log pesuv nyë ḳos loḳ dob, log sarömin los, gejegwi loḳ mehö mala ḳenod mala ġahis, 7log nër vu yi bë, “Ġena ġejipek duḳ nġaggee Siloam!” (Arë sënë degwa nebë ‘Vonġ ya’). Lom ya meripek luḳ, lob mala tum, log yom.

8Lob yi alam begganġnë ving alam sën denelë yi wirek loḳ buk sën neketaġ monë lu nġaa vu alam lo delë medeloḳ tepëḳ bë, “Maḳ yiḳ mehö sën medo neketaġ alam in monë lu nġaa wirek lo sënë?” 9Lom la deyoġek bë, “Ëë-ë! Yiḳ mehö lo sënë!” Log la denenër bë, “Oo sagaḳ mehö ngwë, rëḳ ni nebë mehö saga!” Rëḳ mehö sënë yi yö nër raḳ avi bë, “Yiḳ sa lo sënë!”

10Lom deloḳ tepëḳ yah vu yi bë, “Rëḳ malam nivesa raḳ nebë va?” 11Loḳ nër yah bë, “Mehö sën denenër arë nebë Yesu lo sarömin dob ving nyë ḳos gejegwi loḳ sa malaġ, log nër vu sa bë, ‘Ġena ġejipek duḳ nġaggee Siloam!’ Lom seya meripek luḳ, lob sa malaġ nivesa raḳ besa halë nyëġ.” 12Lob denër vu yi bë, “Mehö saga nedo tena?” Rëḳ nër yah bë, “Sa duġin!”

13Lob deḳo mehö sën mala ḳenod wirek lo, bedeya vu alam Parisai*. 14In Yesu sarömin dob los nyë ḳos sënë betateḳin mehö sënë mala loḳ Buk-sewahsën-yi* ti. 15Lom mëm Parisai* deloḳ tepëḳ in mehö saga ggökin bë, “Malam nivesa raḳ nebë va?” Loḳ nër yah vu sir bë, “Mehö saga jegwi dob rumengsën loḳ sa malaġ, log seripek, lob sa malaġ tum.” 16Lob Parisai* la denër bë, “Mehö saga keyëh horek Buk-sewahsën-yi*, om maḳ Anutu su vonġ yi yam rë.” Rëḳ la denër bë, “Bë mehö nipaya ti, og su yoh vu bë rëḳ gevonġ nġaa böp nabë sënë rë!” Lob devasuh sir ya yu luu.

17Lom denër yah vu mehö mala ḳenod bë, “Mehö sën vonġ malam nivesa raḳ lo, rëḳ ġenanër yi nabë va?” Loḳ nër yah bë, “Yi mehö-nenër-ġaġek-ranġahsën ti!”

18Wirek mehö sënë mala ḳenod, rëḳ gwëbeng mala netum, rëḳ alam Yuda su devonġ ving sënë rë. 19Lob detahi mehö mala ḳenod sënë ama lu ata yam, bedeloḳ tepëḳ in luho bë, “Maḳ melu nalumin sënë sën melu nër bë ata ḳo yi to los mala ḳenod lo? Rëḳ nebë va sën gwëbeng nelë nyëġ-ë?”

20Lom ama lu ata denër yah bë, “Alu araḳ ni bë alu nalumin sënë, balu araḳ ni bë ata ḳo yi to los mala ḳenod. 21Rëḳ alu su araḳ ni bë mala netum nebë va rë! Galu duġin mehö sën tateḳin mala lo. Om ham nġo doḳ tepëḳ vu yi rë. Yi böp raḳ ggovek ya, om yö nanër yi ġaġek!” 22Ama lu ata deggöneng in alam Yuda lom denër nebë sënë. In alam Yuda hir ggev denër ġaġek venuh bë: Bë mehöti nanër Yesu nabë yi Mesia, og rëḳ degetii yi na in dub-supinsën-yi. 23Yiḳ raḳ degwa sënë sën ama lu ata denër bë, “Yi böp raḳ ggovek ya, om ham nġo doḳ tepëḳ vu yi.”

24Lob detahi mehö sën mala ḳenod lo beron ngwë ggökin bedenër vu yi bë, “Ġenanër ġaġek sënë gëp Anutu mala nabë ġenenër yönon! In he og he raḳ ni bë yi mehö nipaya.”

25Lob nër yah vu sir bë, “Maḳ yi mehö nipaya ma ma? Sa duġin. Gaḳ yiḳ seraḳ nġaa timu ni. Wirek sa malaġ ḳenod, rëḳ gwëbeng sa malaġ netum.”

26Loḳ deloḳ tepëḳ yah bë, “Vonġ nebë va vu honġ-a? Tateḳin malam nebë va?” 27Rëḳ nër yah vu sir bë, “Senër vu ham ggovek, ma ham su nġo rë? Ma nebë va sën ham bë gwenġo nah gökin-ë? Maḳ ham bë natu yi hur maluh geving-a?”

28Lom deggoo yi medenër bë, “Yiḳ yi hur maluh honġ saga! Gaḳ he, og Moses yi hur maluh he! 29He raḳ ni ggovek ya bë Anutu vengwënġ ving Moses, gaḳ maḳ mehö saga yam vu tena? He duġin yi degwa.”

30Lom mehö sënë nër yah vu sir bë, “Alam-e! Nġaa sënë yö agga ti! Ham su raḳ degwa ni rë, rëḳ vonġ besa malaġ netum! 31Hil araḳ ni bë Anutu su nenġo alam nijpaya hir ġaġek rë, gaḳ bë mehöti geḳo Anutu arë jaḳ los sepa doḳ yi ġaġek lo, og mëm Anutu rëḳ genġo aye. 32Vu buk muġinsën sën Anutu tunġ yaġek los dob lo rot beyam töḳ gwëbeng, og su denër bë mehöti ata ḳo yi to los mala ḳenod rëḳ mehö ngwë tateḳin mala rë. 33Bë Anutu su gevonġ mehö sënë nam rë, og su yoh vu bë rëḳ gevonġ nġaa nabë sënë rë.” 34Rëḳ denër yah vu yi bë, “Atam avëh nipaya meḳo honġ los nġaa nipaya, lob ġerig los nġaa nipaya, loḳ bë ġetateḳin ġaġek vu he?” Denër bë sënë gedetii vu dub ayo meto meyah dobnë.

Yesu Nër Ġaġek Peggirinsën Raḳ Alam Malaj Ḳenod

35Yesu nġo bë deruuk mehö sënë, lob sero menër vu bë, “Ayom neya timu vu Mehönon Nalu, ma ma?” 36Loḳ nër yah bë, “O mehö böp, Mehönon Nalu sënëḳ re? Ġenanër tato vu sa rë, loḳ mëm sëḳ ayoġ na timu vu yi.” 37Lom Yesu nër vu yi bë, “Ġelë yi ggovek ya, mehö sënë sën gwëbeng yiḳ nevengwënġ ving honġ-ë!”

38Lob mehö sënë nër bë, “Mehöböp, sayoġ neyök timu vu honġ!” Log yun lus vu Yesu.

39Lob Yesu nër bë, “Seyam dob sënë in mehönon hir ġaġek natöḳ ranġah. Alam malaj ḳenod rëḳ malaj natum, galam sën denekuung bë malaj netum lo, og malaj ḳenod doḳ.” 40Lob Parisai* la denedo medenġo yi ġaġek sënë, lob deloḳ tepëḳ vu yi bë, “Maḳ he malamin ḳenod ving-a?” 41Rëḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Bë ham malamin ḳenod, og ham nġaa nipaya su rëḳ gëp vu ham rë. Rëḳ ham nenër bë ham malamin netum, om ham nġaa nipaya nahën neggëp vu ham!”

Copyright information for `BZH