Luke 13

Mehöti Bë Su Gërin Yi Rë, Og Rëḳ Mala Nama

1Yiḳ loḳ buk sënë, lob mehö la denër alam Galilea la vu Yesu bë Pilatus sis sir benij ḳöḳ keseh beto meya sarömin ving hir seriveng ḳöḳ. 2Lob Yesu nër yah vu sir bë, “Ham kwamin nevo bë alam Galilea sënë hir nġaa nipaya nġahi neggëp vu sir kesuu Galilea vahi pin om sën malaj ma raḳ-a? 3Sa nanër vu ham niröp nabë: Ma! Su nebë saga rë! Rëḳ mu nabë ham su gwërin ham rë, og ham pin rëḳ malamin nama nabë saga. 4Ma alam nemadluho-menemadvahi-videk-löö (18) sën begganġ ading vu Siloam kepë mesis sir wirek bedediiḳ lo, og maḳ ham kwamin nevo bë hir nġaa nipaya kesuu alam vahi pin sën denedo Yerusalem lo hir nġaa nipaya? 5Ma! Sa nanër vu ham niröp nabë: Su nebë saga rë! Rëḳ mu nabë ham su gwërin ham rë, og ham rëḳ malamin nama nabë saga.”

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Ḳele Sën Su Nesis Anon Rë Lo

6Loḳ nër ġaġek peggirinsën ti bë, “Mehöti varoh ḳele pik* ti menare loḳ yi huk wain ayo, lob ya in bë gelë anon mejur, rëḳ anon ma. 7Lob nër vu hur sën nevonġ huk in lo bë, ‘Ġenġo? Seyam sero pik* anon yoh vu nġebek löö, rëḳ ma, om ġebuv ḳele na, ma va sën vasap dob jeji rot-ë!’ 8Loḳ yi hur sën lo nër yah bë, ‘Mehö böp, ġenaḳööḳ ġebare ta ngwë sënë geving, besedev dob doḳ degwa, gesa ġetunġ tebeḳ doḳ degwa balu ġalë rë. 9In maḳ mëm rëḳ ngis anon doḳ ta sënë. Rëḳ mëm nabë nama lo, og mëm nġo rëḳ ġebuv na.’”

Yesu Vonġ Bavëh Ti Nivesa Raḳ Loḳ Buk-sewahsën-yi

10Yesu vare nenër ġaġek vu alam loḳ Buk-sewahsën-yi* ti loḳ dub-supinsën-yi ayo. 11Log avëh ti nedo, rëḳ memö gwanġ ya ayo lob vonġ beni neraḳ yoh vu nġebek nemadluho-menemadvahi-mevidek-löö (18). Lob avëh sënë seḳë ma rot gedemi seḳë vegguu besu yoh vu bë kedi bare niröp rë. 12Yesu lë yi, lob tahi yi ya benër vu bë, “Avëh-e, sa hevonġ behonġ niraḳsën maya.” 13Log bë nema raḳ avëh sënë, lob demi sesor avuti benare niröp. Log avëh lo ḳo Anutu arë raḳ. 14Rëḳ dub-supinsën-yi ala ahë sengën panġsën in Yesu vonġ bavëh sënë nivesa raḳ loḳ Buk-sewahsën-yi*. Lob nër vu alam pin bë, “Buk-huk-yi nemadvahi-bevidek-ti neggëp, om nabë ham nam in degevonġ beham nimin vesa jaḳ, og ham nam doḳ buk-huk-yi, gaḳ ham su nam in nġaa nabë sënë doḳ Buk-sewahsën-yi*.” 15Loḳ Mehöböp nër yah vu yi bë, “Ham alam kwamin luu! Neloḳ Buk-sewahsën-yi* og ham pin neya bööḳ bej beham nekwevelekin ham burmakau los dogi beneḳo sir ya denenum bël. 16Gaḳ avëh sënë lo, og yiḳ Abraham yi mewis yi, rëḳ Satan jom yi ahon yoh vu nġebek nemadluho-menemadvahi-videk-löö (18). Om sa bë ḳevelekin aggis in yi doḳ Buk-sewahsën-yi*, ma su yoh vu rë?” 17Nër nebë sënë, lob sir sën denelë yi paya lo nij mum. Galam pin ahëj nivesa medepisek rot in nġaa nivesa pin sën nevonġ agi.

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Mastet* Los Yiist

(Mt 13:31-33; Mk 4:30-34)

18Log Yesu nër ġaġek peggirinsën ngwë ggökin bë, “Maḳ sën Anutu-yi-nyëġ anon jaḳ lo, og yiḳ nebë va? Maḳ sëḳ tateḳin jaḳ va? 19Sën Anutu-yi-nyëġ anon jaḳ lo, og yiḳ nebë nos sën hil nanër bë mastet* lo ġahis. Mehöti ḳo mastet* sënë ġahis behin loḳ yi huk. Lob kip merig beni nebë ḳele, lob soḳ sën denevëëng medeneya agi yam denejegwi newisej loḳ.”

20Loḳ nër ġaġek peggirinsën ngwë ggökin bë, “Maḳ sa tateḳin sën Anutu-yi-nyëġ anon jaḳ lo jaḳ va ngwë geving-a? 21Sën Anutu-yi-nyëġ anon jaḳ lo, og yiḳ nebë yiist* sën nevonġ bebrët nerig lo. Avëh ti sarömin yiist* sënë los parawa ḳetuḳ böp löö loḳ ġabum, lob köd parawa pin sënë merig.”

Hil Adoḳ Na Veluung Avi Mahen

(Mt 7:13-14, 21-23)

22Log ya neḳo loḳ nyëġ los begganġ-bu la, menenër ġaġek vu alam, log ya in bë na Yerusalem, 23lob mehöti loḳ tepëḳ vu yi bë, “Mehöböp, maḳ yiḳ Anutu rëḳ geḳo alam ti ti mu nah vu yi?” Loḳ Yesu nër yah vu bë, 24“Ham pasanġ dev vahamin doḳ in ham doḳ na veluung avi mahen. In sa nanër vu ham nabë: Alam nġahiseḳë rëḳ degevonġin rot nabë dedoḳ na, rëḳ mu su rëḳ denoh vu rë, 25in begganġ ala rëḳ kedi bebehii repinġ. Log ham rëḳ berup bare dobnë bepepa jaḳ, genanër nabë, ‘Mehöböp, ġetahinin repinġ in he!’ Loḳ rëḳ nanër nök vu ham nabë, ‘Ham re lo? Sa duġin ham!’ 26Loḳ ham rëḳ nanër nah nabë, ‘He sën hil los naha nos los nanum loḳ ti, geġenare loḳ he aggata meġenenër ġaġek vu he lo.’ 27Loḳ rëḳ nanër vu ham nabë, ‘Ham re lo? Sa duġin ham! Ham sënë nevonġ nġaa nipaya, om ham jaḳ na nenga in sa!’ 28Ham rëḳ gwelë Abraham ga, Isaak ga, Yakop galam-denenër-ġaġek-ranġahsën pin demedo doḳ Anutu-yi-nyëġ, rëḳ mu ham, og rëḳ dejos ham nah dobnë beham rëḳ ngu megweköö nyëmin. 29Gaḳ alam vu nyëġ sën hes mala neverup los nyëġ sën hes mala nemasuseḳ ya lo, galam vu nyëġ sën ayööng neyam lo los nyëġ sën sanġ neyam lo, og rëḳ dedoḳ na bemedo dega nos böp gëp Anutu-yi-nyëġ. 30Yönon, log alam vahi vu tamusën rëḳ nah denatu alam muġinsën. Galam vahi vu muġinsën rëḳ nom denatu alam tamusën.”

Yesu Su Raḳ Yerusalem

(Mt 23:27-39)

31Lob alam Parisai* la denër niröp loḳ buk sënë vu yi bë, “Gwevuu nyëġ sënë geġena nyëġ ngwë, in Herot* vonġin ngis honġ meġenadiiḳ.” 32Loḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Ham na nanër vu anöö bemën kwa nġahi saga nabë, ‘Ġenġo! Sëḳ ġetii memö geto dena, gesëḳ ġevonġ balam nijraḳsën nijvesa jaḳ pehi geneheng. Gaḳ duu og sëḳ semu sa huk na veröḳ yi.’ 33Rëḳ mu sëḳ medo mena pehi sënë geneheng, ga, duu. In su yoh vu bë dengis alam-denenër-ġaġek-ranġahsën ti doḳ begganġ-bu ngwë rë, gaḳ yiḳ yö dengis menadiiḳ doḳ Yerusalem timu.

34“Oo Yerusalem, Yerusalem, honġ mehö ġenesis alam-denenër-ġaġek-ranġahsën medenediiḳ, geġenetengwa Anutu-yi-alam sën nevonġ sir yök vu honġ lo raḳ ġelönġ medenediiḳ. Sa nehevonġ beron beron in bë sengupin nalum lo nabë sën ḳöḳrëëh ata nesupin nalu lo loḳ yah babu lo, rëḳ nim nelël. 35Om ham gwenġo rë! Anutu vuu ham ya ggovek ya beham nyëġ rëḳ nabumeng na. Sa nanër vu ham nabë: Ham su rëḳ malamin jaḳ sa gökin nah rë, rot bena berup doḳ buk sën ham nanër nabë:

‘Anutu gevonġ semusemu vu Mehö sën vonġ yam los niwëëk lo!’”
Copyright information for `BZH