Luke 14

Yesu Vonġ Bemehö Nivuuḳsën Ti Nivesa Raḳ Yah

1Lob Buk-sewahsën-yi* ti, lom Yesu ya medo negga nos ving Parisai* hir ggev ti, lob alam medo malaj nesepa yi. 2In mehö vuuḳsën ti nedo, lob nedo loḳ mala. 3Yesu lë, lob loḳ tepëḳ vu alam-horek-yi los alam Parisai* bë, “Yoh vu bë hil ġevonġ balam nijraḳsën nijvesa jaḳ doḳ Buk-sewahsën-yi*, ma su yoh vu rë?” 4Rëḳ ayej ma rot, lom ḳo mehö saga bevonġ benivesa raḳ, log vonġ yah meya 5genër vu sir bë, “Bë ham ti nalu ma yi burmakau ti bës duḳ asoreng-bël-yi doḳ Buk-sewahsën-yi* ti, og maḳ ham su rëḳ dadii jaḳ nom doḳ buk saga rë? Gaḳ ham rëḳ gwevonġ!” 6Rëḳ su kwaj töḳ raḳ ġaġek ti medenër loḳ yah rë.

Yesu Nër Bë Hil Dahun Hil

7Yesu lë vatëveḳ sën deyam in bë dega nos lo ya denedo raḳ sëa sën los arë lo. Lob nër ġaġek raḳ sir betateḳin bë, 8“Nabë mehöti gevonġ dik nam vu honġ nabë ġena nos böp sën maluh ti lu venë denejom nemaj lo, og su gweto ġemedo jaḳ sëa sën los arë lo. In tum mehö sënë, maḳ rëḳ gevonġ dik in mehö ngwë sën los arë kesuu honġ lo nam geving. 9Bë ġevonġ nabë sënë, og mehö sën vonġ dik in meluu lo rëḳ nam nanër vu honġ nabë, ‘Ġebo sëa-los-arë saga vu mehö sënë.’ Lob rëḳ nim namum böpata rot beġenah ġemedo lël hus. 10Om nabë mehöti gevonġ dik in honġ nabë ġena nos böp geving yi, og ġena ġeberup ġemedo lël hus. Gwevonġ nabë sënë in lob mehö sën vonġ dik in honġ lo nam gelë honġ lob nanër nabë, ‘Sa mehö, ġenam lël mala.’ Nabë nanër nabë sënë, og mëm alam pin sën ham los newa nos lo rëḳ degelë nabë ḳo honġ raḳ. 11In mehöti bë yö geḳo arë jaḳ, og Anutu rëḳ dahun yi. Gaḳ mehöti sën nabë dahun yi lo, og Anutu rëḳ geḳo arë jaḳ na vavunë.”

Gwevonġ Dik Na In Mehönon Nabë Denam Nos Böp, Og Gwevonġ Nabë Sënë

12Log nër vu mehö sën vonġ dik ya in yi lo bë, “Nabë gwevonġ nos böp ti, og su gwevonġ dik na in nim papu lo, arim lo, galam sën ham degwa ti lo. In maḳ rëḳ degevonġ dik nom in honġ beġena ġegwa nos doḳ nah honġ nos saga gëp hir begganġ buk ngwë. 13Gaḳ nabë gwevonġ nos böp, og mëm gwevonġ dik na in alam bengöj masën, galam vahaj paya los vahaj ḳasöm, galam malaj ḳenod. 14In alam nebë sënë su deyoh vu bë debo doḳ nah honġ nos nyëvewen vu honġ rë. Gwevonġ nabë sënë, lob kwam vesa. In Anutu rëḳ bo doḳ nah honġ nos vu honġ vu Buk-tamusën doḳ buk sën alam yohvu dekedi jaḳ nah gëp bedub lo.”

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Nos Böp

(Mt 22:1-10)

15Alam sën losho Yesu medo denegga nos agi ti nġo ġaġek sënë, lob nër vu Yesu bë, “Mehöti sën rëḳ medo mega nos doḳ Anutu-yi-nyëġ lo og kwa vesa.” 16Rëḳ Yesu nër yah vu yi bë, “Mehöti vonġin bë gevonġ nos böpata, lob vonġ dik ya vorot vu alam nġahi in bë nam dega nos böp sënë. 17Lob mëm ya verup loḳ buk sën dega nos böp doḳ lo, lob vonġ yi hur ya denër vu alam sën vonġ dik ya in sir wirek lo bë, ‘Ham nam jaḳ in sa hero nġaa pin ggovek ya menedo.’ 18Rëḳ alam saga sir pin ti ti yö kwaj nevo hir ġaġek medenenër yah vu bë su deyoh vu bë dena rë. Sir ti nër bë, ‘Sa baġo huk bengö ti, om sa naya in ġalë kesii. Om wöp-o, sa su yoh vu bë nök rë.’ 19Log ngwë nër vu bë, ‘Sa baġo burmakau-huk-yi nemadluho, om sa naya in tahu sir doḳ huk, om wöp-o, sa su yoh vu bë nök rë.’ 20Log ti nër bë, ‘Yiḳ sa nahën nehaḳo avëh gwëbengko, om sa su yoh vu bë nök rë.’

21Lob hur sën lo yah meya demi meris menër vu ala. Lob begganġ ala ahë sengën rot, lob nër vu yi hur bë, ‘Ġena pevis meġenoh vu aggata böp pin los mahen pin vu nyëġ sënë, begweḳo alam bengöj masën, galam vahaj paya, galam malaj ḳenod, galam vahaj ḳasöm lo megweḳo sir doḳ nam sa begganġ.’ 22Lob yi hur yah geyom verup, lom nër bë, ‘Sa hevonġ yoh vu ayem, rëḳ mu len la nahën neggëp meris.’

23Lob ala nër yah vu bë, ‘Om ġena ġenoh vu aggata böp pin, geġena ġesepa doḳ heek degwa geving, beġedadii alam denam. In sa hevonġin bë sa begganġ yö napup. 24Gaḳ sa nanër vu honġ nabë: Alam pin sën sa hevonġ dik ya in sir wirek lo, og su rëḳ dega sa nos rë.’”

Hil Kwad Bo Meġero, Loḳ Mëm Hil Tamuin Yesu

(Mt 10:37-38)

25Alam yu böpata denetamuin Yesu medeneya, lob Yesu ggërin yom menër vu sir bë, 26“Nabë mehöti nam vu sa rëḳ ahë neving ama lu ata gevenë losho nalu lo gari lo avëhnö lo kesuu sa, genabë yö kwa nevo yi kesuu sa, og mehö sënë su yoh vu bë natu sa hur rë. 27Gemehöti sën su kerë yi ḳelepeḳo* metamuin sa rë lo, og su yoh vu bë rëḳ natu sa hur rë.

28Gaḳ bë ham ti kwa nevo bë dev begganġ ading ti jaḳ na vavunë, og nedo bekwa neḳo nġaa-begganġ-yi yi monë muġin loḳ mëm. 29Nabë su gevonġ nabë sënë rë geyö barah mudeng mu doḳ na meris, log su yoh vu bë gevonġ besemu na rë, og alam pin rëḳ degelë bedenanër pelë jaḳ mehö sënë, gedenanöp jaḳ nabë, 30‘Mehö sënë nelev begganġ, rëḳ mu su yoh vu bë rëḳ dev mesemu na rë.’

31Log bë mehö-los-bengö ti na beġö vu mehö-los-bengö ngwë, og medo mekwa neḳo aggata pin muġin loḳ mëm neya. In maḳ yiḳ hen alam-beġö-yi 10,000 mu, log mehö-los-bengö ngwë yi alam-beġö-yi 20,000 kesuu hen. Om rëḳ kwa bo namuġin megero rë nabë: Maḳ rëḳ ngis beġö vu mehö-los-bengö ngwë sënë begetii na, ma maḳ su yoh vu rë? 32Rëḳ nabë raḳ ni bë su yoh vu rë, og alam nyëġ ngwë sën lo yö nahën denedo ading, log nevonġ mehö la ya denenër ġaġek ya bë desemu ġaġek menadiiḳ gebeġö gëp.

33Nebë saga, om ham kwamin bo rë. Bë ham ti gelë yi nġaa mu nabë nġaanon, og su yoh vu bë natu sa hur rë.”

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Mamireng Sën Nengën Nemaya Lo

(Mt 5:13; Mk 9:50)

34“Mamireng og nġaa nivesa. Rëḳ mu nabë mamireng sënë nengën nama na, og rëḳ hil ġevonġ benengën jaḳ nah nabë va? 35Mamireng nebë sënë og su yoh vu bë hil rëḳ sarömin los dob rë, in rëḳ gevonġ paya vu nos vë, log hil su ayoh vu bë ḳeseh doḳ na geving reggu ahëj sën hil neḳetëḳin loḳ huk lo rë, in su rëḳ bo tebeḳ doḳ nos rë. Gaḳ hen huk maya veröḳ yi behil nehetë ya meris. Mehöti bë nenga neggëp, og genġo ġaġek sënë.”

Copyright information for `BZH