Luke 16

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Hur Ti Sën Neġin Ala Yi Nġaa Paya Lo

1Log Yesu nër vu yi hur maluh lo ving bë, “Mehö-los-bengö-ggoreksën ti nedo, beyi hur ti nedo meneġin yi nġaa nġaa paya. Lob mehö la deya vu mehö monë degwa sënë medenër yi hur ranġah vu yi bë nevasap yi nġaa nġahiseḳë. 2Lob tahi yi hur yam benër vu yi bë, ‘Ġenevonġ nebë tena sën mehö la denër bengöm vu sa-ë? Ġenah ġetateḳin sa nġaa pin sën ġeneġin lo nabë ġenevonġ nebë tena, in sejaḳ ni. In su rëḳ gweġin sa nġaa gökin nah rë.’

3Lob mehö sën neġin yi nġaa lo kwa nevo loḳ ayo bë, ‘Sëḳ ġevonġ nabë va? Ma gemehö böp rëḳ juuk sa na pehi lo, gesa su rëḳ ġeġin yi nġaa gökin nah rë. Sa seḳëġ ma, om sa su yoh vu bë ḳedub dob rë-o! Log sa niġ nemum bë sa su ḳetaġ nos vu mehö ngwë. 4Rëḳ mu sa kwaġ töḳ raḳ aggata ti, om nabë sa ġevonġ nabë sënë, og alam rëḳ degeḳo sa na hir begganġ doḳ buk sën sa alaġ juuk sa gesesu ġeġin yi nġaa gökin rë lo.’ 5Nebë sënë lob tahi alam pin sën hir nyëvewen neggëp berëḳ debo doḳ nah vu ala lo ti ti ya vu yi. Lob ti ya verup muġin, lob loḳ tepëḳ vu bë, ‘Honġ nyëvewen va la neggëp vu sa alaġ-a?’ 6Loḳ nër yah bë, ‘Wël* dram 100.’ Lob nër vu bë, ‘Gweḳo ḳapiya teka sën honġ nyëvewen arë neggëp loḳ lo, begweto ġemedo pevis, bekwevu yiḳ dram 50 mu doḳ gëp.’ 7Ggovek log mehö ngwë verup, lob mehö sën neġin nġaa lo loḳ tepëḳ vu bë, ‘Honġ nyëvewen va la neggëp-a?’ Loḳ bë, ‘Wit* bëëk 100.’ Lob nër vu bë, ‘Om gweḳo honġ ḳapiya sën honġ nyëvewen neggëp loḳ lo, beyiḳ kwevu bëëk 80 mu doḳ gëp.’

8Lob ala nġo bë nevonġ nebë saga, lob ḳenu ya benër yi hur sën tetuhin yi lo bë yi mehö los kwa. Yönon, mehönon vu dob sënë yiḳ kwaj böp bedenetetuhin hir alam nebë sënë. Gaḳ alam-ranġah-yi, og su denevonġ nġaa los kwa nebë sënë rë.

9Om sa nanër vu ham nabë: Ham su ngupin monë in gwevonġ nġaa nipaya paya jaḳ, gaḳ ham gwevonġ balam denatu ham alam jaḳ. Gevu tamusën sën monë nama na lo, og rëḳ degeḳo ham jaḳ na begganġ nivesa sën rëḳ medo degwata los degwata lo.

10Nabë mehöti nemalain nġaa mahen teka teka nivesa, og rëḳ malain nġaa böp nivesa geving. Log mehöti sën su gevonġ nġaa mahen mahen niröp rë lo, og su rëḳ gevonġ nġaa böp niröp geving rë. 11Om nabë ham su gweġin dob sënë yi monë niröp rë, og re rëḳ bo nġaanon vu ham beham gweġin-a? 12Log nabë ham su gweġin mehö ngwë hir nġaa nivesa rë, og re rëḳ bo ham nġo ham nġaa sën lo vu ham-a?

13Hur ti su yoh vu bë gevonġ huk vu ala luu doḳ ti rë. In rëḳ nidelin ngwë, gahë geving ngwë. Ma rëḳ napiiḳ vu ngwë, genitebö in ngwë. Ham su yoh vu bë gwevonġ huk vu Anutu los monë doḳ ti rë.”

Ġaġek Raḳ Horek Los Anutu-yi-nyëġ

14Rëḳ alam Parisai* ahëj neving monë panġsën, om denġo ġaġek pin sën Yesu nër agi, lob denöp raḳ yi. 15Rëḳ nër yah vu sir bë, “Ham nġo neḳo ham raḳ ggëp alam malaj bë ham alam yohvu. Rëḳ mu Anutu raḳ ham ayomin ni. In nġaa sën mehönon denelë bë nivesa medeneḳo raḳ lo, og Anutu nelë bë nġaa nipaya.

16Horek yi ġaġek los alam-denenër-ġaġek-ranġahsën hir ġaġek neggëp in bë hil sepa doḳ, rot meverup loḳ Jon yi buk. Rëḳ loḳ Jon yi buk, beyam verup gwëbeng, og Bengö Nivesa raḳ Anutu-yi-nyëġ töḳ yam ranġah. Lob alam pin nij wëëk rot in bë dedoḳ na nyëġ sënë. 17Yaġek los dob yoh vu bë govek na bemala nama, rëḳ mu ġaġek sën neggëp loḳ horek lo, og su yoh vu bë teka rëḳ geto mena rë.”

Yesu Nër Ġaġek Raḳ Sën Alam Los Venëj Denevepul Sir Lo

(Mt 5:31-32; 19:9; Mk 10:11-12)

18“Bë mehöti nidëlin venë gegeḳo avëh ngwë natu venë, og nevonġ baggëb. Log mehöti sën nabë geḳo avëh sën regga nilëlin yi lo, og nevonġ baggëb benġaa nipaya neggëp vu yi.”

Yesu Nër Ġaġek Raḳ Mehö Bengö-ggoreksën Luho Mehö Meris Lasarus

19“Mehöti nedo wirek, lob yö neröp röpröp malanġeri nġeri los tob saġap nivesa vesa. Genegga nos nivesa vesa yoh vu buk. 20Log mehö-ḳupeḳ-masën ti neggëp loḳ yi veluung avi, arë nebë Lasarus. Bepegges vunin yi. 21Rëḳ kwa nevo timu bë na in patu nos metes sën mehö-los-bengö-ggoreksën nevonġ meneto loḳ tevor ġebinë lo mega, rëḳ ma. Ganöö verup denetep raḳ yi pegges.

22Loḳ mehö-ḳupeḳ-masën lo diiḳ muġin medelev, lob angër deḳo yi ya nedo ving Abraham. Log mehö-los-bengö-ggoreksën diiḳ tamu bedelev yi ving. 23Lob ya nedo Nyëġ-nipaya beneḳo vanë böpata. Loḳ vër mala raḳ, lob lë ga, Abraham nedo ading rot, log Lasarus nedo ving yi. 24Lob mehö-los-bengö-ggoreksën lo tahi ya vu bë, ‘Amaġ Abraham-e! Kwam gevonġin sa begwevonġ Lasarus nam daġoo nema deggis nyë teka doḳ bël, begevonġ jaḳ sa daggeġ bahë yes jaḳ teka rë. In nengwah sënë gga sa besa hanġo nivanë böpata rot.’

25Loḳ Abraham nër yah vu bë, ‘Naluġ-e! Nġo kwam bo rë! In wirek sën ġenedo malam vesa lo, og ġenedo raḳ honġ nġaa pin nivesa vesa. Log Lasarus nedo paya in nġaa pin. Rëḳ vu nyëġ sën gwëbeng agi, og nedo nivesa, log ġenetöḳ vu vanë rot. 26Log nġaa ngwë sënë ving. Anutu vonġ lii böpata ti neggëp loḳ vuheng meneruu hil. Om alam sën denedo agi degevonġin nabë deduḳ lii sënë gedenök vu ham, og su deyoh vu rë. Galam sën denedo ggëp aga su deyoh vu bë deduḳ lii sënë gedejaḳ nam vu he rë.’

27Lob mehö-los-bengö-ggoreksën lo nër bë, ‘Nebë saga om amaġ, sa ḳetaġ vu honġ bë gwevonġ Lasarus nah bena amaġ yi begganġ. 28In sarig lo nemadvahi denedo loḳ. Om Lasarus pasanġ nanër ġaġek niwëëk vu sir. In rëḳ dedoḳ nam nyëġ sënë bedegeḳo vanë.’

29Loḳ Abraham nër yah vu bë, ‘Moses losho alam-denenër-ġaġek-ranġahsën hir ġaġek neggëp vu sir. Om yiḳ degenġo saga.’ 30Lob mehö sën los ḳupeḳ wirek lo nër bë, ‘Ma rot! Amaġ Abraham, sagaḳ su yoh vu rë. Gaḳ mëm nabë alam-diiḳsën ti kedi jaḳ gëp bedub benah nanër vu sir, og mëm rëḳ degërin sir.’ 31Loḳ Abraham nër yah vu yi bë, ‘Bë su degenġo Moses losho alam-denenër-ġaġek-ranġahsën hir ġaġek rë, log nabë mehöti kedi jaḳ nah gëp bedub benah nanër, og su rëḳ degevonġ geving yi ġaġek geving rë.’”

Copyright information for `BZH