Luke 17

Nġaa Nipaya Rëḳ Gërin Mehönon Besu Degevonġ Geving Yesu Rë

(Mt 18:6-7, 21-22; Mk 9:42)

1Log Yesu nër vu yi hur maluh bë, “Nġaa aggagga rëḳ berup beseggi mehönon, lob rëḳ kepë sir. Rëḳ mu gëpin mehöti sën jan doḳ vahaj lo! 2In maḳ rëḳ kepë alam sën nahën nij yes yes lo ti jaḳ nġaa nipaya. Gaḳ nabë deseyu ġelönġ böpata ti doḳ mehö nipaya saga kwa namuġin medegetë yi duḳ na loo bemala nama, og sagaḳ nivesa in lob su rëḳ kepë mehönon la rë, gaḳ nama og rëḳ geḳo nyëvewen böpata rot vu tamusën. Om ham nġo gweġin ham nivesa.

3Nabë arim gevonġ nġaa nipaya, og ġebo ġaġek jaḳ yi. Lob nabë gërin yi, og kwam birek na in yi nġaa nipaya saga. 4Log nabë gevonġ paya vu honġ beron nemadvahi-bevidek-luu doḳ buk timu, loḳ gërin yi nom vu honġ beron nemadvahi-bevidek-luu genanër vu honġ nabë, ‘Wöp-o, sa hevonġ sënëḳ nipaya rot.’ Og kwam birek na in yi nipaya saga.”

Hil Ġevonġ Geving Nabë Sënë

5Sinarë lo denër vu Mehöböp bë, “Gwevonġ behe ayomin na niwëëk.” 6Loḳ Mehöböp nër yah vu sir bë, “Nabë yiḳ ham ayomin nam timu mahen teka mu nabë mastet* ġahis, og ham yoh vu bë rëḳ nanër vu ḳele malberi sënë nabë, ‘Ġesepul honġ los degwam meġena ġejeyanġ honġ duḳ na loo vuheng’, og rëḳ gevonġ noh vu ham ayemin.”

Yesu Nër Bë Yi Hur Degevonġ Nabë Sënë

7Log Yesu nër ving bë, “Nabë ham ti yi hur kedub dob gëp huk anon, ma geġin sipsip govek geberup begganġ, og maḳ ala rëḳ nanër vu yi nabë, ‘Ġepevis beġejaḳ nam sëa in ġegwa nos’-a? 8Ma! Mu rëḳ nanër vu yi nabë, ‘Gwero sa nos. Ġejöp röpröp in ġejuu sa nos begweḳo nam beseġa genanum namuġin, loḳ mëm rëḳ ġegwa höm los ġenanum tamu.’ 9Log maḳ rëḳ kwa vesa megeḳo hur sënë jaḳ in nevonġ nġaa yoh vu aye? Ma! 10Om yiḳ ham gwevonġ nabë saga geving. Nabë ham gwevonġ nġaa pin begovek na noh vu sën Anutu nër vu ham bë ham gwevonġ lo, og ham nanër nabë, ‘Heḳ hur nimin paya. Om huk sën he nehevonġ lo, og yiḳ he nġo he huk om he nehevonġ.’”

Yesu Vonġ Alam Nij Sevuuḳ Nemadluho Nij Vesa Raḳ

11Yesu yoh aggata meneya in bë na Yerusalem, lob ya meto aggata vuheng atov sën neruu dob distrik Samaria los Galilea lo. 12Medo meya beya verup begganġ-bu mahen ti, lob alam nij sevuuḳ nemadluho detöḳ verup vu yi bedenare adingnë 13gedetahi ya vu yi bë, “Tatovaha, kwam paya in he!” 14Yesu nelë sir, lom nër yah vu sir bë, “Ham na tato navimin vu alam-deneḳo-seriveng.” Lob nahën medo deneyök, log navij tup nivesa raḳ pevis. 15Lob sir ti nelë bë navi nivesa raḳ, lob ggërin yi benepisek in menetahi ya vavunë, geneḳo Anutu arë raḳ geneyah vu Yesu. 16Mehö saga yah verup, lob to petev loḳ Yesu vaha genër vu bë kwa vesa rot. Rëḳ mu mehö sënë og Samaria* ti. 17Yesu lë bë mehö timu sënë yom to vu yi, lom lëk menër bë, “Sa kwaġ nevo bë ham nemadluho sën lo nimin vesa raḳ pin, loḳ sir nemadvahi-bevidek-lubeluu ya deyoh tena? 18Su deyom in bë degeḳo Mehöböp arë jaḳ rë? Gaḳ yiḳ mehö-yu-ngwë sënë yö timu yom-a?” 19Lom Yesu nër vu yi bë, “Kwedi ġena! Ayom yam timu vu sa om sën nim vesa raḳ.”

Anutu-yi-nyëġ Rëḳ Anon Jaḳ

(Mt 24:23-28, 37-41)

20Lob Parisai* deloḳ tepëḳ in Yesu bë, “Anutu rëḳ nam natu ala megeġin hil nangërek-a? Loḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Buk sën nabë Anutu nam geġin hil lo, og ham su rëḳ gwelë nġaa ti jaḳ malamin rë. 21Log su rëḳ denanër vu ham nabë ‘Nedo sagi!’ ma, ‘Nedo sagu!’ rë. Ham nġo? Anutu yam nedo loḳ ham vuheng atov ggovek ya.”

22Log Yesu nër vu yi hur maluh lo bë, “Buk ti vonġin berup, lob ham rëḳ gwevonġ in rot nabë ham gwelë Mehönon Nalu gökin, rëḳ mu ham su rëḳ gwelë yi rë gerëḳ nama. 23Rëḳ denanër vu ham nabë, ‘Nedo sagu om ham na!’ ma, rëḳ denanër vu ham nabë, ‘Nedo sagi om ham nam!’ og ham su tamuin sir, gaḳ ham najom ham ahon! 24In buk sën Mehönon Nalu duḳ nom lo, og ham rëḳ gwelë nabë sën ham nelë davës nevër lom nejëh raḳ nyëġ pin lo. 25Rëḳ mu geḳo nivanë nġahiseḳë rë, galam sën denedo gwëbeng agi degeruu demij vu yi govek rë. 26Log doḳ buk sën Mehönon Nalu duḳ nom dob lo, og mehönon rëḳ medo denegevonġ nġaa pin nabë sën denevonġ loḳ Noa yi buk wirek lo. 27Mehönon medo denegga nos los denenum, gemaluh deneḳo venëj, gavëh deneraḳ reggaj, beya verup loḳ buk sën Noa loḳ ya yaġ ayo lo, loḳ tum bël böpata vuuḳ verup pevis merehöö sir pin.

28Log yiḳ rëḳ nabë sën Lot yi buk lo geving. Denegga nos gedenenum gedenebaġo ḳupeḳ lu nġaa. Denevaroh nos los denelev begganġ. 29Rëḳ mu loḳ buk sën Lot kedi ggëp Sodom meya raḳ lo, og Anutu vonġ nengwah böpata los ġelönġ nisanġsanġ sën netum lo luḳ yam vu vavunë nebë hob megga sir pin bemalaj maya. Ġelönġ saga arë nebë salpa*.

30Lob yiḳ rëḳ mehönon medo denegevonġ hir nġaa aggagga nabë saga doḳ buk sën Mehönon Nalu duḳ nom dob betato yi ranġah lo.

31Lob nabë mehöti jaḳ na sewah jaḳ yi begganġ yu tamanġsën vavunë megeḳo ayööng doḳ buk saga, geyi nġaa pin doḳ medo begganġ ayo, og su doḳ nah geḳo yi ḳupeḳ doḳ begganġ ayo, gaḳ beya mena pevis. Log nabë mehöti na medo huk anon, og yiḳ nabë saga, su seröġ menah begganġ, gaḳ beya mena pevis. 32Ham kwamin bo Lot venë rë. 33Nabë mehöti kwa bo navi panġsën og su rëḳ medo mala-tumsën rë. Gaḳ nabë mehöti kwa birek in yi, og anon rëḳ medo mala-tumsën.

34Sa nanër vu ham nabë: Mehö luu rëḳ degëp buk jaḳ ḳanyë timu doḳ buk sënë, lob Anutu rëḳ geḳo ngwë, log gevuu ngwë begëp. 35Log avëh luu rëḳ medo denegerii wit* ġahis natu parawa, lob Anutu rëḳ geḳo ngwë, log gevuu ngwë bemedo. 36[Log mehö luu rëḳ demedo doḳ huk anon, lob Anutu rëḳ geḳo ngwë, log gevuu ngwë bemedo].”

37Yi hur maluh deloḳ tepëḳ vu yi bë, “Mehöböp, nġaa sënë rëḳ anon jaḳ gëp tena?” Loḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Vu nyëġ sën heljënġ neggëp lo, og ḳadanii denesup sir ya timu in bë dega.”

Copyright information for `BZH