Luke 18

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Avëh Ti Vonġin Bë Jaas Doḳ Vu Yi

1Lob Yesu nër ġaġek peggirinsën ti vu sir in bë tahu sir beyö denajom jaḳ noh vu buk gesu nij tebö. 2Nër bë, “Jaas sën nenġo ġaġek lo ti nedo nyëġ böp ti. Lob jaas ti sënë su neggönengin Anutu rë, log su kwa nevo mehönon ving rë. 3Lob avëh alov ti nedo nyëġ böp sënë ving. Lob neya vu jaas sënë yoh vu buk menenër vu bë, ‘Mehöti vonġ paya vu sa, om gwenġo sa ġaġek megwero.’ 4Loḳ jaas sënë kwa vo muġin bë su rëḳ doḳ vu yi rë, lob nedo hus ading teka. Loḳ tum yom kwa vo loḳ ayo bë, ‘Sa su nahönengin Anutu rë, gesa su kwaġ nevo mehönon rë. 5Rëḳ avëh alov sënë yam neketaġ vu sa mekeduung raḳ, om maam yiḳ ggovek gesedoḳ vu yi in ġaġek. In maḳ rëḳ medo menam vu sa nabë sënë rot besa niġ tebö jaḳ na veröḳ yi.’”

6Log Mehöböp Yesu loḳ tepëḳ bë, “Ham nġo jaas nipaya sënë yi ġaġek, 7om ham kwamin nevo bë? Alam sën Anutu ggooin sir raḳ tu yi nġaa bedenesu vu yi buk los ranġah pin lo, og ham kwamin nevo bë maḳ su rëḳ doḳ vu sir in ġaġek rë? Maḳ rëḳ geġin hus ading rot, gesu doḳ vu sir pevis rë? Ma. 8Sa nanër vu ham nabë: Rëḳ genġo hir ġaġek bedoḳ vu sir pevis. Rëḳ mu vu tamusën sën Mehönon Nalu nom lo, og maḳ rëḳ natöḳ vu yi alam la gedenegevonġ geving yi medemedo ma rëḳ nama?”

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Alam Parisai* Los Mehö Sën Neḳo Takës

9Log Yesu nër ġaġek peggirinsën ti vu alam vahi sën yö kwaj nevo sir bë sir alam yohvu gedenelë alam vahi pin bë nij paya lo bë, 10“Mehö luu kwaj nevo bë denajom jaḳ, lob luho deraḳ medeya dub vabuung böp. Parisai* ngwë, log alam sën deneḳo takës* lo ngwë. 11Parisai* sënë nare ya, bevenġev raḳ loḳ ayo nebë sënë, ‘Oo Anutu, sa kwaġ vesa vu honġ, in sa su nebë alam vahi rë. In sir og kwaj luu bedenevo alam hir nġaa vër. Gesir alam nij paya, gedenevonġ baggëb. Rëḳ sa og su nebë sën sir-ë rë. Gesa su nebë mehö neḳo takës* sën nare agi ving rë. 12Sayeġ neggërin nos buk luu luu neyoh vu soda ti ti. Log nġaa pin sën sa nehaḳo lo, og sa nehetunġ ya yu nemadluho, lob sa navo ti vu honġ.’ 13Rëḳ mehö sën neḳo takës* lo, og yö nare ggëp ading, log nilël bë su barah mala jaḳ yaġek, gaḳ petap babu log jom raḳ bë, ‘Oo Anutu, sa mehö niġ paya, rëḳ mu kwam gevonġin sa!’

14Om sa nanër vu ham nabë: Anutu nër mehö sën neḳo takës* agi bë yi mehö yohvu beyah meya yi begganġ los nipaya masën. Gaḳ mehö ngwë sënë og ma. In mehöti bë yö geḳo yi jaḳ, og Anutu rëḳ dahun yi. Gaḳ mehöti sën yö dahun yi lo, og Anutu rëḳ geḳo arë jaḳ.”

Yesu Jom Raḳ Hurmahen

(Mt 19:13-15; Mk 10:13-16)

15Loḳ deḳo hurmahen deyam vu Yesu, in bë gebë nema jaḳ sir. Rëḳ yi hur maluh delë, lob denërin sir. 16Rëḳ ma geYesu tahi hurmahen deyam vu yi, log nër bë, “Ham gwevonġ hurmahen denam vu sa. Ham su gwërin sir, in alam sën ayoj neyam timu vu sa nebë hurmahen lo, og rëḳ demedo doḳ Anutu-yi-nyëġ. 17Om sa nanër vu ham yönon nabë: Mehöti sën su ayo na timu vu Anutu-yi-nyëġ nabë hurmahen rë lo, og su yoh vu bë rëḳ doḳ na rë.”

Ġaġek Raḳ Ggev Sën Yi Nġaa Nġahiseḳë Neggëp Vu Yi

(Mt 19:16-30; Mk 10:17-31)

18Loḳ ggev ti loḳ tepëḳ in yi bë, “Tatovaha! Honġ mehö nim vesa anon, om sëḳ ġevonġ nabë va in sena medo malaġ-tumsën degwata los degwata?” 19Loḳ Yesu nër yah vu yi bë, “Ġenër sa bë sa niġ vesa in va? In Anutu yö timu og nivesa. 20Ġeraḳ Anutu yi horek ni ggovek ya bë: Su gwevonġ baggëb. Su ġengis mehönon medenadiiḳ. Su ġeġodeḳ nġaa. Su ġenanër ġaġek tetuhinsën jaḳ mehö ngwë. Ġeġurek amam lu atam babuj.” 21Loḳ ggev lo nër yah vu bë, “Ëë-ë, sënëḳ senġo nahën hurmahen, log sa nesepa loḳ horek pin sënë rot beverup gwëbeng sagi.” 22Yesu nġo lob nër yah vu yi bë, “Log nġaa ti nahën. Gwevonġ honġ ḳupeḳ pin bemehö la debaġo, lob ġebo monë sën gweḳo jaḳ lo gelek alam sën hej nġaa nema in sir lo. Gwevonġ nabë sënë log mëm ġenam ġesepa sa, gemëm honġ ḳupeḳ nivesa rëḳ gëp vu yaġek.” 23Rëḳ ggev sënë nġo ġaġek sënë, lob ayo maggin rot. In yi mehö ḳupeḳ degwa.

24Yesu lë yi lob nër bë, “Alam sën hir ḳupeḳ nġahiseḳë lo, bë dedoḳ na Anutu-yi-nyëġ og rëḳ debimengin rot. 25Yönon, kamer bë gurek na rureḳ len, og yiḳ huk böpata rot, rëḳ mu nabë mehö-los-bengö-ggoreksën ti gevonġ in nabë doḳ na Anutu yi nyëġ og sagaḳ huk böpata rot kesuu.” 26Alam denġo ġaġek sënë lob denër bë, “Om maḳ re yoh vu bë rëḳ medo mala-tumsën degwata?” 27Loḳ Yesu nër bë, “Nġaa sën mehönon su deyoh vu bë degevonġ rë lo, og Anutu yö yoh vu bë gevonġ.”

28Loḳ Pita nër bë, “Gwelë! He hevuu he nyëġ los he nġaa pin ya, gehe yam medo nesepa honġ.” 29Lob Yesu nër vu sir bë, “Sa nanër vu ham nabë: Alam pin sën kwaj nevo Anutu-yi-nyëġ, bedenevuu hir begganġ, gevenëj, garij lo, gamaj los ataj, genaluj lo lo, 30og Anutu rëḳ bo nġahiseḳë doḳ nah vu sir doḳ buk sënë, log rëḳ demedo malaj-tumsën degwata los degwata vu tamusën.”

Yesu Nër Beron Netu Löö Bë Rëḳ Nadiiḳ Gekedi Jaḳ Gökin

(Mt 20:17-19; Mk 10:32-34)

31Lob Yesu ḳo sir nemadluho-bevidek-luu lo ya, benër vu sir bë, “Ham nġo! Gwëbeng hil naraḳ menaya Yerusalem. Lob ġaġek pin sën alam-denenër-ġaġek-ranġahsën dekevu raḳ Mehönon Nalu wirek meneggëp lo vonġin anon jaḳ. 32In rëḳ debo yi doḳ na alam-yu-ngwë nemaj. Lob rëḳ denanër pelë jaḳ yi, gedegevonġ paya vu yi, gedepesuv nyëj ḳos jaḳ yi. 33Log rëḳ debeek yi, log mëm dengis yi menadiiḳ. Rëḳ mu buk natu löö jaḳ, lob rëḳ kedi jaḳ nah gökin.” 34Rëḳ yi hur maluh su deraḳ ġaġek sënë ni rë. In neggëp vunsën in sir lob su kwaj töḳ raḳ degwa rë.

Yesu Ro Mehö Mala Ḳenod Ti Menivesa Raḳ

(Mt 20:29-34; Mk 10:46-52)

35Yesu ya verup Yeriko, lob mehö mala ḳenod ti nedo loḳ aggata nenga bemedo neketaġ monë lu nġaa vu alam bë dedoḳ vu yi. 36Lob nġo dedun bë alam yu böpata to deneyam, lob loḳ tepëḳ vu sir bë, “Denevonġ va?” 37Loḳ denër vu bë, “Yesu vu Nasaret verup.” 38Lob tahi ya bë, “Yesu! Davit* yi mewis-e! Kwam gevonġin sa.” 39Loḳ alam sën denemuġin lo depetupek raḳ yi bë aye nama. Rëḳ ma gepasanġ netahi menegeyeh loḳ bë, “Davit* yi mewis-e! Kwam gevonġin sa!” 40Lob Yesu ya nare genër vu sir bë degeḳo yi na vu yi. Ya verup, lob Yesu loḳ tepëḳ vu yi bë, 41“Ġevonġin bë sa ġevonġ nabë va vu honġ-a?” Loḳ nër bë, “Mehöböp, sa bë gwevonġ besa malaġ natum gökin.” 42Lob Yesu nër vu bë, “Malam natum. Ayom yam timu vu sa om vonġ bemalam nivesa raḳ.” 43Lob pevis bemala nivesa raḳ avuti genelë nyëġ. Lob tamuin Yesu meneya, geneḳo Anutu arë raḳ. Galam pin sën delë nġaa agi deḳo Anutu arë raḳ ving.

Copyright information for `BZH