Luke 21

Avëh Sën Hen Monë Ma Lo Tunġ Seriveng Vu Anutu

(Mk 12:41-44)

1Log Yesu vër mala raḳ menelë alam-los-bengöj-ggoreksën lo vahi, geya denetunġ seriveng luḳ ya keröng-monë-yi vu Anutu. 2Lob lë avëh alov ti sën hen monë ma, lob yiḳ tunġ monë ḳöḳ teka luu mu luḳ ya keröng. 3Lob nër bë, “Sa nanër yönon vu ham nabë: Avëh alov sën hen monë ma agi të monë böpata rot bekesuu alam vahi pin. 4Senër nebë sënë in sir mehönon-los-bengöj-ggoreksën behir nġaa nġahiseḳë nedo vu sir, gaḳ sën denetunġ lo og yiḳ metes. Gaḳ avëh sënë og su hen vahi nedo rë, rëḳ yö keyoveḳin keröng ahë degwa raḳ metunġ yi nġaa pin tu seriveng gehen monë nos yi ma.”

Yesu Nër Bë Rëḳ Debasap Dub-vabuung-böp

(Mt 24:1-2; Mk 13:1-2)

5Log mehö la denevengwënġ raḳ dub-vabuung-böp medenenër bë, “Devuneḳ vu begganġ sënë raḳ ġelönġ nivesa vesa los ḳupeḳ sën detunġ tu seriveng vu Anutu lo bemalanġeri rot.” Loḳ Yesu nër bë, 6“Nġaa pin sën ham nelë gwëbeng agi, og buk ti vonġin berup, lob su rëḳ degönengin ġelönġ ti gejaḳ medo ngwë vavunë rë. Gaḳ rëḳ dekevoh pin bedegetë geto yoh yoh.”

Yesu Nër Bë Maggin Nġahiseḳë Rëḳ Berup

(Mt 24:3-14; Mk 13:3-13)

7Lob deloḳ tepëḳ vu yi bë, “Tatovaha, nġaa sën ġenër lo rëḳ anon jaḳ doḳ buk tena? Geva rëḳ tato vu he nabë nġaa sënë vonġin anon jaḳ-a?” 8Loḳ Yesu nër yah bë, “Ham gweġin ham nivesa, in mehö la rëḳ degekuungin ham. Alam nġahiseḳë rëḳ denam bedenanër sarëġ jaḳ nah sir nabë, ‘Mehö sën lo yiḳ sa sënë.’ Log rëḳ denanër nabë, ‘Buk dus raḳ ggovek ya.’ Rëḳ mu ham su sepa sir mena. 9Log ham rëḳ gwenġo beġö bengö los dedun nabë vonġin berup, og ham su ḳenumin berup. In nġaa nebë sënë yö rëḳ nam, gaḳ Buk-tamusëneḳ yö rëḳ nahën.”

10Log nër vu sir ving bë, “Alam dob ngwë rëḳ dekedi belosho alam dob ngwë dengis sir. Log mehö-los-bengö ngwë losho yi alam rëḳ dekedi belosho mehö-los-bengö ngwë losho yi alam dengis sir. 11Log jemapi böpata rëḳ gee jaḳ dob beron beron. Log alam nyëġ la rëḳ denatöḳ jaḳ meyip los niraḳsën aggagga. Log ham rëḳ gwelë nġaa böp böp genġaa aggagga sën rëḳ gevonġ beham ḳenumin berup in lo gëp yaġek babu.

12Rëḳ mu nġaa pin sënë yö rëḳ nahën, log rëḳ denajom ham ahon, bedegevonġ paya vu ham. Rëḳ degevonġ beham gwevonġ ġaġek doḳ dub-supinsën-yi log degetunġ ham na ḳarabus. Log rëḳ degeḳo ham na bare alam-los-bengöj böp los kiap böp lo malaj in sa alam ham. 13Lob doḳ buk sënë, og yiḳ ham nanër sa ranġah vu sir. 14Om ham medo kwamin veröḳ, gaḳ ham su medo mekwamin bo ġaġek sën ham nanër nah vu sir lo. 15In senġo rëḳ ġevonġ ġaġek sën ham nanër nah vu sir lo doḳ nök ham avimin, besebo kwa nivesa vu ham. Lob alam sën degelë ham paya lo su deyoh vu bë dekeyëh, ma dedahun ġaġek sën sebo vu ham agi rë.

16Ham amamin los atamin garimin, geham alam sën ham degwa ti lo, geham nimin papu lo, yö rëḳ denanër ham ranġah vu alam sën dengis ham lo. Lob rëḳ dengis ham la medenadiiḳ. 17Log alam pin rëḳ ahëj sengën böp rot vu ham, in sa alam ham. 18Rëḳ mu ham yumin viis ti su rëḳ mala nama doḳ ham yumin rë. 19Bë ham najom sa ahon bemedo los nimin wëëk, og ham rëḳ medo malamin-tumsën.”

Yesu Nër Bë Rëḳ Degevonġ Paya Vu Yerusalem

(Mt 24:15-21; Mk 13:14-19)

20“Rëḳ mu ham rëḳ gwelë nabë alam-beġö-yi nök detetup doḳ Yerusalem, og ham jaḳ ni nabë buk sën debasap Yerusalem lo yök dus raḳ saga. 21Doḳ buk saga og alam sën denedo Yudea lo, rëḳ debeya bedena ḳedu. Galam sën denedo loḳ Yerusalem lo, rëḳ degevuu nyëġ saga gedebeya medena nyëġ ngwë. Galam sën su denedo loḳ nyëġ böp agi rë lo, og su rëḳ debeya menah dedoḳ na rë. 22Buk sënë og buk sën Anutu rëḳ bo doḳ nipaya nyëvewen lo, lob ġaġek pin sën neggëp loḳ yi ḳapiya lo rëḳ anon jaḳ. 23Gëpin avëh sën naluj nare loḳ ayoj lo, los sën nahën denevo rur vu sir lo doḳ buk sënë! In Anutu rëḳ gevonġ bemaggin böpata rot natöḳ vu dob sënë bekevoh alam sënë. 24Paëp-yu-anil rëḳ ga sir. Galam rëḳ denaduu sir gedegeḳo sir bena demedo ḳarabus na na geving alam-yu-ngwë pin. Galam-yu-ngwë rëḳ vahaj baḳë nyëġ böp Yerusalem, bedemedo nabë sënë rot, begëp nabë sënë bena berup doḳ buk sën alam-yu-ngwë hir buk govek na lo.

Yesu Nër Bë Mehönon Nalu Rëḳ Nom

(Mt 24:29-31; Mk 13:24-27)

25Lob ham rëḳ gwelë genġaa böp aggagga natöḳ vu hes lu kwev, gebetuheng. Log mehönon pin vu dob rëḳ newaj bepul bemedo degelëk in loo dedun sën rëḳ natëë benam lo. 26Alam nġahiseḳë rëḳ kwaj bo nġaa sën anon jaḳ vu dob agi, lob rëḳ newaj jaḳ rot, gemalaj pebilin. In nġaa los niwëëk pin vu yaġek rëḳ desasuḳin sir. 27Sënë anon jaḳ, lob rëḳ degelë Mehönon Nalu doḳ medo beggob ayo menam los niwëëk böpata gevuneḳ vuneḳ yaġek yi. 28Doḳ buk sën nabë nġaa agi natöḳ nam lo, og ham rëḳ bare nam bebarah malamin jaḳ. In buk sën Anutu geḳo ham nah lo yam dus raḳ ggovek ya saga.”

Yesu Tateḳin Buk-tamusën Raḳ Go

(Mt 24:32-35; Mk 13:28-31)

29Log nër ġaġek ti metateḳin vu sir bë, “Ham kwamin bo jaḳ go* los nġaa vahi pin rë. 30Bë purpur berup ngu, og ham neraḳ ni bë go* vonġin nabunġ beham dev jaḳ na jök. 31Om nabë ham gwelë nġaa pin sënë anon jaḳ, og ham jaḳ ni nabë buk dus raḳ ggovek ya bë Anutu natu ala benam geġin hil.

32Sa nanër vu ham yönon nabë: Mehönon pin su rëḳ malaj nama na veröḳ yi rë, log nġaa pin sën agi rëḳ anon jaḳ. 33Log yaġek los dob rëḳ govek na bemala nama na vu tamusën, gaḳ sa ġaġek og su rëḳ mala nama rë.”

Yesu Vo Horek Vu Hur Maluh

34“Rëḳ mu ham gweġin ham nivesa, in ham rëḳ medo gwevonġ ahëmin ta, genanum beyumin gevonġ paya gekwamin bo nġaa-dob-yi, lob nġaa nabë saga rëḳ gërin ham ayomin, lob Mehöböp yi buk sënë rëḳ nam natöḳ vu ham avuti nabë sën saġ neloḳ sapu lo. 35Buk sënë rëḳ natöḳ vu alam pin vu dob pin. 36Om ham nġo medo malamin natum bekwetaġ vu Anutu noh vu buk pin in ġadu ham niwëëk. In lob nġaa pin sënë noh nenga in ham, geham medo rot menatöḳ na vu Mehönon Nalu bebare mala.”

37Yesu netahu alam loḳ dub-vabuung-böp ranġah pin, log buk lob yah neggëp Ḳedu Ḳele-oliv. 38Log monbuk anon lob alam pin dekedi deneya dub-vabuung-böp in bë nanër ġaġek medegenġo.

Copyright information for `BZH