Luke 22

Yudas Nër Ġaġek Ya Nare Vorot Vu Alam Ggev Bë Rëḳ Bo Yesu Doḳ Na Nemaj

(Mt 26:1-5, 14-16; Mk 14:1-2, 10-11; Jn 11:45-53)

1Buk vabuung sën denegga brët sën yiist* nema in lo verup. Sën denenër bë Buk-ggöksën-yi* lo. 2Lob alam-deneḳo-seriveng hir ggev losho alam-horek-yi denesero aggata bë dengis Yesu. Rëḳ ma in deneggönengin alam.

3Loḳ Satan loḳ ya Yudas sën denenër arë ngwë nebë Iskariot lo ayo. Yiḳ sir nemadluho-bevidek-luu lo ti yi, 4lob ya vengwënġ ving alam-deneḳo-seriveng losho alam sën deneġin dub-vabuung-böp lo, in bë natöḳ vu aggata lob bo Yesu doḳ na nemaj. 5Lob kwaj vesa, gedenër vu yi vorot bë rëḳ debaġo yi. 6Lob Yudas yoġek in ayej, log kwa nesero buk sën alam nġahiseḳë su denedo ving yi rë lo, in bë mëm gevonġ Yesu doḳ na nemaj.

Hur Maluh Luu Dero Nos Buk-ggöksën-yi

(Mt 26:17-25; Mk 14:12-21; Jn 13:21-30)

7Log Buk-vabuung sën alam Yuda denegga brët sën yiist* nema in lo verup ggovek ya, lom yiḳ buk sën denesis sipsip nalu Buk-ggöksën-yi* yi loḳ lo sënë. 8Lob Yesu vonġ Pita luho Jon ya, genër vu luho bë, “Melu na gwero nos los reggu Buk-ggöksën-yi* vu hil in hil aġa.” 9Loḳ luho deloḳ tepëḳ yah vu bë, “Ġevonġin bë alu ġero gëp tena?” 10Loḳ nër yah bë, “Melu lë! Melu na medoḳ na nyëġ böp sagu, log mehöti rëḳ kerë bël doḳ dëg böp ti menatöḳ vu meluu doḳ aggata. Lob melu tamuin yi rot bedoḳ na begganġ sën doḳ na lo. 11Lob melu nanër vu begganġ ala nabë, ‘Tatovaha nër bë alu anam nanër vu honġ nabë, “Begganġ ayo tena in sa los sa hur maluh lo aġa nos los reggu Buk-ggöksën-yi* dok-a?” ’ 12Lob rëḳ tato ayo böpata ti sën neggëp vavunë vu meluu, ayo ti sën yö devah ḳanyë raḳ vorot. Lob melu gwero nos los reggu vu hil doḳ saga.” 13Ggovek log luho deya, lob ya detöḳ vu nġaa pin yoh vu sën Yesu nër vu luho lo. Lob luho dero nos los reggu Buk-ggöksën-yi* loḳ.

Yesu Vo Pasa Vu Yi Hur Maluh

(Mt 26:26-30; Mk 14:22-26; 1Kr 11:23-25)

14Log nyëġ neggovek, lob Yesu bë ga nos los reggu geving sinarë lo. 15Lob nër vu sir bë, “Sahëġ neving rot bë seġa nos los reggu Buk-ggöksën-yi* sënë geving ham rë, loḳ mëm sa ġaḳo vanë. 16Log sa nanër vu ham nabë: Sa su rëḳ ġa nġaa sënë gökin nah rë, rot bena berup doḳ buk sën hil aġa doḳ ti vu Anutu-yi-nyëġ lo.”

17Log ḳo wain kap ti raḳ bejom raḳ in los kwa vesa ya vu Anutu log nër vu sir bë, “Ham gweḳo sënë nök benanum noh vu ham. 18Sa nanër vu ham nabë: Sa su rëḳ nanum wain gökin nah rë, rot bena berup doḳ buk sën hil medo doḳ Anutu-yi-nyëġ lo.” 19Log ḳo brët raḳ bevenġev raḳ in los kwa vesa ya vu Anutu, log debu bevo vu sir. Log nër bë, “Sa reggos sënë. Sën sëḳ ġetunġ natu seriveng doḳ nah ham bömin. Om ham medo sepa doḳ megwevonġ nabë sënë in ham kwamin bo sa.” 20Nebë saga bedegga ggovek, log ḳo wain kap ti raḳ bevonġ nebë saga, log nër bë, “Wain kap ti sënë og sa ḳöḳ, sën sëḳ ḳeseh in ham in bë tato nabë ġaġek mewis sën sejoo in doḳ vu ham lo rëḳ anon jaḳ.

21Rëḳ mu ham gwelë ham rë! Mehö sën rëḳ bo sa doḳ na alam sën denelë sa paya nemaj lo yiḳ nedo raḳ tevor ving sa. 22Yönon, Mehönon Nalu nesepa loḳ aggata sën Anutu nër tato vu yi lo. Rëḳ mu gëpin mehö sën rëḳ nanër yi ranġah vu alam bedengis yi lo.” 23Nër nebë sënë, lob yö deloḳ tepëḳ vu sir yah meyom bë, “Mehö re rëḳ gevonġ nġaa sënë?”

Hur Maluh Denër Sir Bë Sir Ti Tena Kesuu Vahi?

24Log tum hur maluh deḳo ġaġek ti raḳ loḳ sir, medenenër bë, “Re böp kesuu in geġin hil-a?” 25Loḳ Yesu nër vu sir bë, “Alam-yu-ngwë, og hir mehö-los-bengö tu alaj. Log alam sën detu ala medeneġin sir lo, og denenër behir alam deneḳo sir raḳ bedenenër sir bë sir alam nġatum. 26Rëḳ mu ham, og ham su gwevonġ nabë saga. Gaḳ mehöti sën vonġin bë natu ham ala lo, og dahun yi bemedo nabë sën mehö ahë hus. Log mehöti sën vonġin bë natu ham ggev lo, og gevonġ nġaa nabë sën yi mehö meris ti in doḳ vu ham. 27Ma re tu ala? Mehö sën medo neġin in ga nos lo, ma hur sën neruu nos in bë geḳo na vu lo? Gaḳ yiḳ mehö sën neġin bë nos na in ga lo! Rëḳ mu sa, og sa nado ving ham nebë hur meris in bë sedoḳ vu ham.

28Wirek hil los nado gemaggin töḳ vu sa beseggi sa, rëḳ ham nedo ving sa, geham su vuu sa rë. 29Log Amaġ vo yi nyëġ vu sa in bë sa ġeġin, om sebo nyëġ vu ham in ham gweġin nabë saga. 30Ham rëḳ gwa los nanum geving sa jaḳ sa tevor gëp sa nyëġ. Geham rëḳ medo jaḳ sëa-los-arëj beseggi alam Israel degwa nemadluho-bevidek-luu sën lo hir ġaġek.”

Yesu Nër Pita Bë Rëḳ Dah Yi Vun

(Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Jn 13:36-38)

31“Simon, Simon, gwenġo rë! Satan nër vorot bë yoh vu bë rëḳ geḳo ham na vu yi, begerii ham tetër nabë wit* ġahis. 32Rëḳ sejom raḳ in honġ ggovek ya bë honġ vonġvingsën su rëḳ nadiiḳ na rë. Om sën ġegwërin honġ meġenom lo, og ġebo ġadu doḳ arim lo.”

33Loḳ Pita nër yah bë, “Mehöböp, sa hero sa menado in sena ḳarabus geving honġ balu nadiiḳ doḳ ti.” 34Loḳ Yesu nër bë, “Pita, sa nanër vu honġ nabë: Pehi buk sënë, og ḳöḳrëëh su rëḳ ngu rë, log rëḳ ġedah sa vun beron löö nabë honġ duġin sa.”

Ġaġek Raḳ Jej-monë-yi, Gevahek Nalu Los Paëp-yu-anil

35Log nër vu sir bë, “Wirek sa hevonġ ham ya, lob ham su ḳo jej-monë-yi los je vahek sepa rë. Log ham su röp suu rë, lob maḳ ham raḳ vu in nġaa ti ma ma?” Loḳ denër yah bë, “Ma!” 36Lob nër vu sir bë, “Gaḳ gwëbeng sënë nabë mehöti yi jej-monë-yi nedo, og yö geḳo sepa yi. Bevahek nabë saga. Gemehöti sën hen paëp-yu-anil nama lo, og tahuuin paëp-yu-anil ti jaḳ yi röpröp-ayööng-yi. 37In ġaġek neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya bë, ‘Detevin yi ya ving alam nij paya.’ Om sa nanër vu ham nabë: Ġaġek sënë rëḳ anon jaḳ, jaḳ nġaa pin sën rëḳ natöḳ vu sa. Yönon, ġaġek pin sën neggëp loḳ ḳapiya raḳ sa lo, og rëḳ anon jaḳ.” 38Lob denër bë, “Mehöböp, ġelë? He paep-yu-anil luu sënë!” Loḳ nër yah bë, “Om yiḳ ggovek saga.”

Yesu Jom Raḳ Vu Getsemane

(Mt 26:36-46; Mk 14:32-42)

39Log to meya dobnë beya Ḳedu Ḳele-oliv nebë sën nevonġ yoh vu buk lo. Lob yi hur maluh desepa yi medeya. 40Ya detöḳ ya, lob nër vu sir bë, “Ham najom jaḳ niwëëk, in nġaa ti su kepë ham.” 41Log tah verup ya teka, yoh vu sën hil ġetë ġelönġ na geto lo, lob yun lus log ketaġ vu Ama bë, 42“Amaġ, nabë kwam, og gweḳo nġaa maggin sënë vër in sa. Rëḳ mu su ġesepa doḳ sa ġaġek, gaḳ nġo kwam.”

43[Lob angër ti vu yaġek beyam ġadu yi. 44Yesu nġo maggin panġsën rot, lob jom raḳ ggökin niwëëk rot. Lob ḳerus yam in rot benetetuḳ nebë ḳöḳ beto neluḳ ya dob.]

45Jom raḳ ggovek, log kedi raḳ beyah to vu yi hur maluh lo. Loḳ lë bë deneggëp yiing, in ayoj maggin rot. 46Lob nër vu sir bë, “Ham newëp in-a? Ham kwedi benġev jaḳ, in nġaa ti su kepë ham.”

Yudas Vo Yesu Loḳ Ya Alam Sën Dengis Yi Lo Nemaj

(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Jn 18:3-12)

47Yesu nahën medo nevengwënġ, log alam yu böpata deverup. Mehö sën arë nebë Yudas sën sir nemadluho-bevidek-luu lo ti yi, rëḳ li sir medeyam. Lob verup sesor meya vu Yesu in bë gemul* yi. 48Loḳ Yesu nër vu yi bë, “Yudas, ġemul* Mehönon Nalu in bë ġetato yi ranġah-a?”

49Yesu yi hur maluh denare ving yi medelë nġaa sënë bë vonġin natöḳ vu yi, lob denër bë, “Mehöböp, he ngap sir jaḳ paggëpek-yu-anil-a?” 50Lob sir ti pevis mesis alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp yi hur, besap nenga ris vahi vesa ya. 51Rëḳ Yesu nër bë, “Ggovek! Nġaa saga gëp!” Log bë nema raḳ mehö sënë nenga, lob nivesa raḳ yah ggökin.

52Log Yesu loḳ tepëḳ vu alam-deneḳo-seriveng hir ggev ga, dub-vabuung-böp ala lo, galam teta sën losho deyam in bë denajom yi ahon lo bë, “Maḳ ham yam in bë sero mehö-beġö-hodeḳ-yi ti om sën ham ḳo paëp-yu-anil los beġö meyam-ë? 53Sa nado loḳ dub-vabuung-böp yoh vu buk ving ham, rëḳ ham su lah nemamin loḳ sa mejom sa ahon rë. Gaḳ buk sën gwëbeng agi, mëm ham buk. Om mala vahis niwëëk jaḳ na vavunë rot mekesuu.”

Pita Lah Yi Vun Bë Yi Duġin Yesu

(Mt 26:57-58, 69-75; Mk 14:53-54, 66-72; Jn 18:12-18, 25-27)

54Nër ggovek log dejom yi ahon medeḳo medeya. Lob deḳo yi loḳ ya alam-deneḳo-seriveng hir ggev böp yi begganġ. Log Pita tamuin sir meneya, rëḳ nevun yi in sir meneyam ggëp ading. 55Log devev nengwah loḳ telig ggëp begganġ sënë yi tete ayo, bemedo denevenguh. Lob Pita verup ya nedo ving sir. 56Loḳ avëh ti lë bë medo nevenguh nengwah, lob tunġ mala raḳ yi genër bë, “Mehö sënë nedo ving Yesu ving.” 57Loḳ Pita lah yi vun bë, “Ma! Avëh, saḳ duġin yi.” 58Genedo teka loḳ mehö ngwë yah verup lë yi, lob nër bë, “Yiḳ sir sën lo ti sën honġ agi ving.” Rëḳ Pita nër yah bë, “Alam-e! Saḳ ma!” 59Ggovek genedo hus ading rot yoh vu hes mala ti loḳ mehöti yah verup nër niwëëk bë, “Yönon rot, yiḳ mehö sagi sën nesepa yi ving. In yiḳ yi Galilea ti sënë!” 60Rëḳ Pita lah yi vun bë, “Alam-e! Sa duġin ġaġek ti sën ġenenër agi!” Nahën nenër nebë sënë, log pevis beḳöḳrëëh su. 61Lob Mehöböp ggërin yah melë Pita. Lob Pita kwa vo yah ġaġek sën Mehöböp nër vu yi vorot lo bë, “Pehi buk sënë og ḳöḳrëëh su rëḳ ngu rë, log rëḳ ġedah sa vun beron löö.” 62Lob Pita to meya dobnë, beyah su böpata rot.

Depelë Yesu Gedepëëng Yi

(Mt 26:67-68; Mk 14:65)

63Alam sën denejom Yesu ahon lo denër pelë raḳ yi gedeveek yi. 64Debom mala loḳ tob, gedenesis yi, log deneloḳ tepëḳ vu yi bë, “Honġ mehö-nenër-ġaġek-ranġahsën-a? Om ġenanër nabë re sis honġ-a?” 65Log denenër ġaġek nipaya nġahiseḳë vahi raḳ yi ving.

Devonġ Ġaġek Vu Yesu Raḳ Kaunsor Malaj

(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Jn 18:19-24)

66Heng to lob alam-deneḳo-seriveng hir ggev detu alam Israel hir kaunsor, belosho alam-horek-yi lo desupin sir, log deḳo Yesu yam nare malaj gedenër bë, 67“Ġenanër vu he nabë honġ Mehö sën Anutu ggooin raḳ in bë geḳo hil nah lo ma ma?” Loḳ nër yah vu sir bë, “Nabë sa nanër nök vu ham, og ham su rëḳ gwevonġ geving rë. 68Log bë sedoḳ tepëḳ in nök vu ham gökin, og ham su rëḳ nanër doḳ nom vu sa rë. 69Rëḳ mu pehi sënë, og Mehönon Nalu rëḳ medo gëp niwëëk ala Anutu nema vesa bemedo degwata.” 70Lob sir pin denër yah bë, “Om maḳ honġ sagaḳ Anutu Nalu honġ-a?” Loḳ nër yah vu sir bë, “Yiḳ saga. Ham voseḳ vorot.” 71Lob denër bë, “Hil rëḳ ġanġo ġaġek re gökin-a? Ġaġek sënë yö raḳ verup avi behil hanġo ggovek ya.”

Copyright information for `BZH