Luke 5

Yesu Tebë Pita, Lom Ḳo Ġël Nġahiseḳë

(Mt 4:18-22; Mk 1:16-20)

1Buk ti, lob nare nġaggee böp Genesaret* nenga, lob alam nġahiseḳë ya detetup yi medahis raḳ, in bë degenġo Anutu yi ġaġek. 2Lob lë geyaġ mahen luu nedo meris yam nġaggee nenga galam-ġël-yi deluḳ medeneripek leḳ. 3Lob raḳ ya yaġ ngwë sën Simon yiyi, benër vu yi lob ḳo yaġ to meya vuheng teka, log mëm nedo raḳ genetateḳin ġaġek vu sir.

4Nër ġaġek vu sir ggovek, log nër vu Simon bë, “Gwetee honġ yaġ geto mena nġaggee sën luḳ ya ading teka loḳ mëm ham gwetë leḳ duḳ na in ham gweḳo ġël.” 5Loḳ Simon nër yah bë, “Alaġ, he hevonġ huk böpata gwëbeng buk ading rot, rëḳ he su haḳo ġël la rë. Rëḳ maam ġenër om saḳ ġetë leḳ duḳ nah gökin rë.” 6Devonġ nebë sënë, lob devasu ġël nġahiseḳë rot beleḳ vonġin bë bepul. 7Lob detahi sir vahi sën denedo raḳ yaġ ngwë lo bë na dedoḳ vu sir. Lob mëm deya bedeḳo ġël raḳ yaġ luhoho, rëḳ ġël vevii bevonġin bë duḳ na nġaggee. 8Simon Pita lë nebë sënë, lob yun lus loḳ Yesu vaha genër bë, “Oo-o, Mehöböp! Ġedëëin sa geġena! In saḳ nġaa nipaya neggëp vu sa.” 9In losho yi alam sën denedo loḳ yaġ delë ġël pin sën deḳo lo, lob ḳenuj ya in. 10Log Sebedi nalu Yakobus luho ari Jon sën yiḳ losho Simon denevonġ huk timu lo, ḳenuj ya in ving. Rëḳ Yesu nër vu Simon bë, “Su newam jaḳ, in rëḳ gweḳo mehönon nabë saga.” 11Lob dedadii yaġ ya roneḳ, lob devuu nġaa pin ya gedetamuin yi, belosho deya.

Yesu Vonġ Bemehöti Yi Sevuuḳ Mehor

(Mt 8:1-4; Mk 1:40-45)

12Yesu nedo nyëġ böp ti, lob mehöti nedo sagu, besevuuḳ vunin navi pin. Mehö sënë lë Yesu, lob petev meneggëp loḳ vaha geketaġ vu yi bë, “Mehöböp! Nabë ahëm geving, og ġeyoh vu bë gwevonġ mesa niġ veseek jaḳ.” 13Lob Yesu bë nema raḳ yi genër bë, “Sahëġ ving, om nim veseek jaḳ!” Lob yiḳ sevuuḳ saga mehor ya pevis. 14Log Yesu vo ḳooin bë, “Su ġena ġenanër vu mehöti. Gaḳ mëm ġena ġetato navim vu mehö-neḳo-seriveng, gegwetunġ seriveng* in nim veseek raḳ. Noh vu sën Moses nër wirek bë hil ġevonġ lo. In alam pin dejaḳ ni nabë nim veseek raḳ.” 15Rëḳ ma geYesu yi nġaa pin sën nevonġ lo bengö tup luḳ nyëġ meya. Lob alam nġahiseḳë denġo medeyam vu yi in bë degenġo yi ġaġek gegevonġ hir niraḳsën nama na. 16Rëḳ buk la og netah yi ya nyëġ-yumeris menejom raḳ.

Yesu Vonġ Bemehö Nema Los Vaha Nipaya Ti Nivesa Raḳ

(Mt 9:1-8; Mk 2:1-12)

17Buk ti, lob medo nenër ġaġek vu mehö la, galam Parisai* la losho alam-horek-yi la denedo ving. Deyam ggëp nyëġ neru ti ti lo pin. Vu distrik Galilea, gevu distrik Yudea gevu nyëġ böp Yerusalem. Lob Mehöböp vo niwëëk vu Yesu in bë gero alam nijraḳsën benijvesa jaḳ. 18Lob mehö la devaḳu mehö ti raḳ reek medeya vu in seḳë pin selönġin. Lob devaḳu medeya in bë na degebë doḳ Yesu mala gëp begganġ ayo, 19rëḳ nyëġ mir in alam nġahiseḳë, gesu aggata neggëp in bë debaḳu doḳ na rë. Nebë saga, lob deraḳ ya begganġ demi tamanġsën medekehe begganġ demi gedeseluhin mehö sënë los reek luḳ ya alam vuheng atov beya meto neggëp loḳ Yesu mala. 20Yesu lë beraḳ ni bë ayoj neya timu vu yi, lob nër vu mehö sënë bë, “Sa mehö-e! Sa dahun honġ nġaa nipaya ya.”

21Lob alam Parisai* losho alam-horek-yi yö kwaj neya nġahi bë, “Mehö re sagi, sën neḳo yi raḳ besevöḳ Anutu-ë? Mehöti su yoh vu bë dahun nġaa nipaya na rë, gaḳ Anutu yö timu yoh vu.” 22Rëḳ Yesu raḳ ayoj ni, lob nër yah vu sir bë, “Ham ayomin neya nġahi in va? 23Ham kwamin nevo ġaġek sën senër agi bë, ‘Sa dahun honġ nġaa nipaya ya’ lo bë anon ma, in re yoh vu bë gelë nabë dahun ya yönon-a? Rëḳ mu mëm nabë sa nanër vu yi nabë, ‘Kwedi jaḳ meġena!’ og mëm ham rëḳ jaḳ ni nabë sa nanër ġaġek los anon. 24Rëḳ sa bë ham jaḳ ni nabë Mehönon Nalu yoh vu bë dahun nġaa nipaya na vu dob.” Log peggirin menër vu mehö sën seḳë selönġin lo bë, “Sa nanër nök vu honġ nabë: Kwedi gweḳo honġ reek jaḳ meġenah böm.” 25Nër nebë sënë, lob yiḳ kedi raḳ avuti raḳ alam pin saga malaj, bekerë nġaa sën devaḳu raḳ lo beneyah ben, geneḳo Anutu arë raḳ. 26Lob alam pin saga ḳenuj ya gederanġa nemaj. Lob deḳo Anutu arë raḳ, gedeggöneng medenenër bë, “Nġaa ti sën hil halë gwëbeng agi yö agga ti.”

Yesu Tahi Levi

(Mt 9:9-13; Mk 2:13-17)

27Ggovek, geYesu to meyah dobnë meneya, loḳ lë gemehö sën neḳo takës* lo ti loḳ nedo begganġ-takës-yi. Arë nebë Levi.
27, 29 Levi sënë arë ngwë nebë Matai. Su Yakob nalu rë, gaḳ yiḳ mehö ngwë.
Lob nër vu yi bë, “Ġenam ġesepa sa.”
28Lob vuu nġaa pin menedo, gekedi meya sepa Yesu meluho deya.

29Lob Levi vonġ Yesu yi nos böp ti loḳ yi begganġ, balam sën deneḳo takës* lo nġahiseḳë losho alam vahi deyam ving luho belosho denegga. 30Rëḳ alam Parisai* losho hir alam-horek-yi delë, lom denër ġaġek nġahiseḳë raḳ Yesu vu yi hur maluh lo bë, “Nebë va sën ham los alam-deneḳo-takës* losho alam sën denevonġ nġaa nipaya lo newa nos loḳ ti-ë?” 31Loḳ Yesu nër yah vu sir bë, “Alam nijvesa su deneya vu dokta rë. Gaḳ yiḳ alam nijraḳsën mu yö deneya vu. 32Om sa su yam in bë tahi alam-yohvu rë. Gaḳ seyam in bë tahi alam sën nġaa nipaya neggëp vu sir lo in degërin ayoj.”

Yesu Tahu Yi Raḳ Mehö Sën Neḳo Avëh Lo

(Mt 9:14-17; Mk 2:18-22)

33Loḳ deloḳ tepëḳ vu Yesu ggökin bë, “Jon yi hur maluh ayej deneggërin nos gedenejom raḳ beron beron, balam Parisai* hir hur maluh denevonġ nebë saga ving. Rëḳ honġ hur maluh, og yö medo denegga gedenenum mu.” 34Loḳ Yesu peggirin ġaġek raḳ mehö sën neḳo avëh lo benër yah vu sir bë, “Ham kwamin bo rë, nabë mehöti medo geving yi alam geluho avëh ti denajom nemaj. Bë nabë sënë, og yi alam sënë su deyoh vu bë ayej gërin nos rë. 35Rëḳ mëm buk sën debo mehö sën ḳo avëh lo vër, besu medo geving yi alam rë, og mëm yi alam rëḳ ayoj maggin bayej gërin nos doḳ buk saga.”

Yesu Tahu Yi Ġaġek Raḳ Tob Los Wain Gememëk Navi

36Loḳ Yesu nër ġaġek peggirinsën ngwë vu sir ggökin bë, “Mehöti su nekweeḳ tob mewis ti len teka menepeḳa muġeng ngwë sën nekweeḳ lo len raḳ rë. Bë mehöti gevonġ nabë saga, og rëḳ gevonġ paya vu tob mewis saga, gemewis len ti sën lo su luho tob muġeng rëḳ gëp ti rë. 37Log mehöti su netöö wain* mewis loḳ memëk navi muġeng rë. Bë mehöti gevonġ nabë sënë, og wain rëḳ ngol memëk navi mebepul gewain keseh geto mena. Gememëk navi nipaya jaḳ geving. 38Gaḳ yiḳ alam yö denetöö wain mewis loḳ ya memëk navi mewis og mëm. 39Log alam sën yö denenum wain muġeng lo, og su ahëj neving wain mewis rë. Gaḳ denenër bë, ‘Wain muġeng mëm nivesa.’”

Copyright information for `BZH