Luke 8

Avëh La Detamuin Yesu Medeya

1Ggovek loḳ Yesu ya neḳo loḳ nyëġ böp böp los begganġ-bu mahen mahen, benenër Bengö Nivesa ranġah vu sir raḳ Anutu-yi-nyëġ. Lob yi hur maluh nemadluho-mevidek-luu lo deya ving yi. 2Gavëh la sën wirek Yesu netii memö in sir los nevo niraḳsën vër in sir lo deya ving. Sir sënë: Maria sën denenër bë Maria vu Magdala, beYesu tii memö nemadvahi-bevidek-luu to deya in yi wirek lo. 3Ga, Kusa sën neġin Herot* yi begganġ lo venë Yoana, ga, Susana, gavëh vahi ving, melosho deya. Avëh pin sënë deneloḳ vu Yesu losho yi hur maluh lo raḳ hir monë lu nġaa.

Mehöti Netetëhin Nos Ġahis Loḳ Huk Anon

(Mt 13:1-9; Mk 4:1-9)

4Alam yu böpata desupin sir medenedo galam vu nyëġ pin deyam vu Yesu, lob nër ġaġek peggirinsën ti sënë vu sir bë, 5“Mehö netetëhin nos ġahis ti to meya huk anon in bë tetëhin yi nos ġahis. Netetëhin nos ġahis, lob vahi to nedo loḳ aggata sën neyoh huk vuheng lo, lob mehönon denevaḳë gesoḳ yam degga. 6Ga, ġahis la to meraḳ nedo dob mahen teka sën raḳ neggëp ġelönġ vavunë, lob kip rëḳ bël ma, lob meran mediiḳ ya. 7Log ġahis la to meloḳ ya nedo vos nigginggin ayo, lob vos nigginggin sënë kip berig, lob ggök nos bevonġ paya. 8Log mëm ġahis la to meluḳ ya nedo dob jeji, lob kip merig besis anon nivesa. Nesis dahis nemadvahi vahi.” Log nër bë, “Bë mehöti nenga neggëp, og genġo ġaġek sënë.”

Yesu Nenër Ġaġek Peggirinsën Degwa

(Mt 13:10-17; Mk 4:10-12)

9Lob yi hur maluh deloḳ tepëḳ vu yi in ġaġek peggirinsën sënë degwa. 10Loḳ nër bë, “Anutu yö tateḳin yi nyëġ yi ġaġek vunsën degwa vu ham, beham rëḳ jaḳ ni. Rëḳ alam vahi og degenġo ġaġek peggirinsën mu,

‘in malaj rëḳ gelë, rëḳ mu su rëḳ dejaḳ ni rë.
Log rëḳ degenġo ġaġek, rëḳ mu su rëḳ dejaḳ degwa ni rë.’”

Yesu Tateḳin Nos Ġahis Lo Yi Degwa

(Mt 13:18-23; Mk 4:13-20)

11“Ġaġek peggirinsën sagi degwa nebë: Nos ġahis sënë yiḳ Anutu yi ġaġek. 12Log ġahis la sën to nedo loḳ aggata lo, yiḳ alam sën denenġo ġaġek, loḳ Satan ya neḳo vër in ayoj in bë rëḳ degevonġ geving lob Anutu geḳo sir nah lo. 13Log ġahis la sën to nedo loḳ nyëġ ġelönġ lo, yiḳ alam sën denġo ġaġek bekwaj vesa in lo, rëḳ mu su luḳ ya ayoj rë. Gaḳ yiḳ devonġ ving dus teka, loḳ seggisën töḳ vu sir lom delëëin ya. 14Log ġahis la sën to meloḳ ya vos nigginggin ayo lo, og yiḳ alam sën denġo ġaġek medeya medeya, loḳ tum newaj raḳ in maggin aggagga, gemonë los nġaa-dob-yi sën nesemu hil navid lo pin ggök ya, lom su anon raḳ rë gediiḳ ya. 15Gaḳ ġahis sën to meluḳ ya dob jeji lo, og alam sën denġo ġaġek medejom ahon bayoj neya niröp beneggëp nivesa, gedenedo niwëëk medenevonġ banon neraḳ lo.”

Yesu Nër Bë Hil Su Abun Ram

(Mk 4:21-25)

16“Mehöti su netaggi loḳ ram genekeyoveḳin dëg raḳ, ma netunġ ggevek ya reek len rë. Gaḳ netunġ raḳ ya vavunë, in bë alam sën dedoḳ na begganġ ayo lo degelë nyëġ. 17Lob nġaa pin sën neggëp vunsën gwëbeng agi rëḳ natöḳ nam ranġah. Genġaa pin sën mehönon deneloḳ kesii in lo, rëḳ natöḳ nam ranġah vu tamusën balam pin dejaḳ ni.

18Ham gwebë nengamin, in ham gwenġo ġaġek megwero. Mehöti sën neraḳ ġaġek la degwa ni bekwa nevo lo, og rëḳ jaḳ la degwa ni geving rot. Gemehöti sën su neraḳ ġaġek degwa ni rë lo, og rëḳ kwa birekin teka sën neraḳ ni lo benama na veröḳ yi.”

Yesu Ata Lo Ari Lo

(Mt 12:46-50; Mk 3:31-35)

19Loḳ buk saga Yesu ata lo ari lo deya in bë degelë yi, rëḳ alam yu böpata desup sir medenedo, lob su deyoh vu bë dedoḳ na vu yi rë. 20Loḳ mehö la denër ya vu yi bë, “Atam losho arim lo verup denare dobnë. Deyam in bë degelë honġ.” 21Loḳ nër yah vu sir bë, “Alam sën denenġo Anutu yi ġaġek medenesepa loḳ lo, og sir saga sën sa ataġ lo arig lo.”

Yesu Nër Lob Sanġ Ahë Yes Raḳ

(Mt 8:23-27; Mk 4:35-40)

22Buk ti lob Yesu losho yi hur maluh deraḳ ya yaġ, lom nër vu sir bë, “Hil ajaḳ mana nġaggee nenga vahi.” Lom deya. 23Yaġ neya geYesuḳ ggëp yiing. Log sanġ böpata ti verup, lob vonġ benġaggee neluḳ ya yaġ ayo bevuuḳ loḳ bedus raḳ bë malaj nama. 24Lob ya deggee vu Yesu gedenër vu bë, “Tatovaha! Hil hevonġin malad nama!” Lob kedi petupek raḳ sanġ los nġaggee sën netëë lo, lob sanġ los nġaggee ahë yes raḳ, gededun ma geneggëp. 25Log nër vu sir bë, “Ham su ayomin neyam timu vu sa yönon rë!” Lom deggöneng gekwaj ya nġahi medenenër vu sir bë, “Maḳ mehö sënë yi nebë va, om sën nër vu sanġ los bël, lob denġo aye-ë?”

Yesu Tii Memö To Meya In Mehöti

(Mt 8:28-34; Mk 5:1-20)

26Loḳ ya deverup Gadara hir dob ga, distrik Galilea neggëp nġaggee nenga vahi yi, genyëġ sënë neggëp vahi. 27Lob Yesu vu yaġ mepesönġ ya roneḳ, loḳ alam nyëġ sënë ti verup vu yi. Memö la denedo loḳ mehö sënë meyö medo neya ahë töḳsën yö wirek la, lob su nedo loḳ begganġ rë, gaḳ yö ya neggëp loḳ waaḳ sën denebë mehönon seḳëj loḳ lo. 28Mehö sënë lë Yesu, lob nġeeḳ geto petev meneggëp loḳ vaha. Log nġeeḳ böpata bë, “Yesu! Anutu Vavunë Nalu honġ! Bë gwevonġ va vu sa? Sa ḳetaġ vu honġ nabë su ġebasap sa!”

29Nër bë sënë in Yesu nër vu memö bë geto mena in mehö sënë, in memö sënë nejom yi ahon beron nġahiseḳë. Lob yi alam malaj nesepa yi medeneduu raḳ sëng los aën buk nġahi, rëḳ ma genevepul sëng lu nġaa pin. Gememö sënë netë meneya nyëġ-yumeris.

30Lob Yesu loḳ tepëḳ vu yi bë, “Arëm re?” Loḳ nër yah bë, “Mehömehö.” In degwa nebë memö nġahiseḳë denedo loḳ yi. 31Lob memö pin saga detahi ya vu Yesu bë, “Su gwetii he doḳ na asoreng böpata sën adingseḳë rot lo!”

32Log bööḳ yu ti vare deneruuk raḳ ḳedu dus vu sir, lob memö lo deketaġ vu Yesu bë, “Mëm gwevonġ he na vu bööḳ sagu!” Lob Yesu vonġ sir ya. 33Lob memö lo to deya in mehö sënë beya deloḳ ya bööḳ yu ti sënë. Lob pevis gebööḳ pin deseröġ rot beya devës ya nyëġ vaha degwa, bedeluḳ ya nġaggee merehöö sir bemalaj maya veröḳ yi.

34Lob alam sën deneġin bööḳ lo delë, lob deveya medeya, beya denër nġaa sënë vu alam nyëġ böp los mahen mahen pin. 35Lob alam saga deya in bë degelë nġaa sën to meya lo. Yah deverup vu Yesu bedelë mehö sën memö to deya in yi lo, gevëh tob gekwa nevo nġaa nivesa, genedo loḳ Yesu vaha. Loḳ tum deneggöneng in sir rot. 36Loḳ mëm alam sën delë nġaa agi raḳ malaj lo deturin nġaa sën Yesu vonġ vu mehö sën memö neloḳ vu yi wirek loḳ nivesa raḳ agi medero. 37Lob alam pin vu Gadara denër vu Yesu bë kedi jaḳ mena, gesu medo hir nyëġ. In deneggöneng rot. Lob Yesu raḳ yah yaġ meyah meya. 38Loḳ mehö sën memö to deya in yi lo ketaġ vu Yesu bë na geving yi. Rëḳ Yesu vonġ yi yah genër vu bë, 39“Ġenah meġena böm, meġena ġenanër nġaa pin sën Anutu vonġ vu honġ lo vu honġ alam.” Lob mehö lo yah meya menër nġaa pin sënë vu alam ggëp yi nyëġ.

Yesu Vonġ Ggev Nalu Avëh Vesa Lok, Gevonġ Avëh Sën Jom Loḳ Yi Tob Lo Nivesa Raḳ

(Mt 9:18-26; Mk 5:21-43)

40Yesu yah to, lob alam pin kwaj vesa in yi, in medo deneġin yi geyah to. 41Loḳ mehöti arë nebë Yairus ya verup. Dub-supinsën-yi ala ti yi, lob ya verup petev meneggëp loḳ Yesu vaha, geketaġ vu yi bë na yi begganġ. 42In yiḳ nalu mewing timu beyi ta nemadluho-bevidek-luu raḳ, lob dus raḳ bë nadiiḳ.

Lob Yesu neya raḳ, loḳ alam nġahiseḳë depeḳa raḳ yi rot belosho deneya.
43Lob avëh ti neya ving. Niḳöḳ yö medo neyam yoh vu nġebek nemadluho-bevidek-luu, rëḳ mehöti su yoh vu bë gevonġ menivesa jaḳ nah rë. 44Avëh sënë verup ya nare dus loḳ Yesu demi gebë nema raḳ Yesu yi tob nyë. Vonġ nebë sënë, lob niḳöḳ tewii ya avuti gesu neyom ggökin rë. 45Loḳ Yesu loḳ tepëḳ bë, “Re bë nema raḳ sa?” Loḳ sir pin denenër yah vu bë sireḳ ma. Log Pita nër bë, “Sa alaġ-e! Yiḳ alam nġahiseḳë sën denare tetup honġ meyök depeḳa raḳ honġ aga.” 46Loḳ Yesu nër bë, “Ma! Loḳ sir ti bë nema raḳ sa, mesa hanġo bë sa niġ wëëk la ya vu yi.” 47Lob avëh sënë raḳ ni bë nġaa sën vonġ lo töḳ yam ranġah, om nelëk rot, lob verup ya mepetev meneggëp loḳ vaha, genër sën bë nema raḳ yi tob lo degwa ranġah vu raḳ alam pin malaj benër ving bë yi niraḳsën maya avuti. 48Lob Yesu nër vu yi bë, “Naluġ-e, ayom yam timu vu sa, om vonġ benim vesa raḳ. Om ġenah meġena los ayom sepëp.”

49Yesu nahën nevengwënġ vu avëh, log mehöti vu dub ala ben meverup nër vu dub ala sënë bë, “Nalum diiḳ ya, om su gweḳo Tatovaha mala seggi!” 50Yesu nġo ġaġek sënë rëḳ nër yah bë, “Su newam jaḳ, gaḳ ayom nam timu vu sa mu, loḳ mëm nalum rëḳ vesa doḳ nah.” 51Lob Yesu töḳ ya ggev lo ben, lob nërin alam pin bë su dedoḳ na begganġ ayo geving yi. Gaḳ yiḳ ḳo Pita lööho Jon lu Yakobus ving hurmahen ama lu ata mu bedeloḳ ya. 52Galam yö medo denesu medenesis sir in, loḳ Yesu nër vu sir bë, “Ham su ngu. In sënëḳ su diiḳ rë, gaḳ yiḳ neggëp yiing mu.” 53Loḳ denöp raḳ yi, in deraḳ ni bë diiḳ ya veröḳ yi. 54Rëḳ Yesu jom loḳ avëh mahen nema getahi bë, “Avëh mahen-e, kwedi jaḳ!” 55Lob avëh mahen lo anon to meloḳ yah, log kedi raḳ pevis. Lob Yesu nër vu sir bë, “Ham bo nos la vu yi mega.” 56Lob avëh mahen ata lu ama ḳenuj ya mederanġa nemaj. Loḳ Yesu vo ḳoo vu luho bë luho su na denanër nġaa sënë vu mehöti.

Copyright information for `BZH