Mark 13

Yesu Nër Bë Dub Vabuung Rëḳ Kevoh Na

(Mt 24:1-2; Lk 21:5-6)

1Yesu vu dub-vabuung-böp ayo meluḳ yom, lob yi hur maluh ti nër vu yi bë, “Gwelë, tatovaha! Delev dub sënë raḳ ġelönġ malanġeri gedub böpata benivesa rot!” 2Lob Yesu nër vu bë, “Ġëlë begganġ böp böp sën delev raḳ ġelönġ agi? Su rëḳ degönengin ġelönġ ti gejaḳ medo ngwë vavunë rë. Gaḳ rëḳ dekevoh pin medegetë geto jeggin jeggin.”

Nivanë Nyëmuġinsën

(Mt 24:3-14; Lk 21:7-19)

3Yesu ya nedo raḳ Ḳedu Ḳele-oliv, gAnutu yi dub-vabuung-böp nedo vahi yi, loḳ Pita losho Yakobus lu Jon gAndreas bedeya vu yi medeloḳ tepëḳ bë, 4“Ġenanër vu he nabë nġaa sën ġenër lo rëḳ anon jaḳ doḳ buk tena? Geva rëḳ tato vu he nabë nġaa sënë vonġin natöḳ nam-a?”

5Lob Yesu nër vu sir bë, “Ham gweġin ham in mehö la rëḳ detetuhin ham! 6Alam nġahiseḳë rëḳ denam medenanër sarëġ jaḳ nah sir nabë, ‘Mehö sën lo, yiḳ sa sënë!’ Lob rëḳ detetuhin alam nġahiseḳë medenah vu sir.

7Log ham rëḳ gwenġo beġö bengö galam denanër jeggin jeggin nabë vonġin berup, og ham su newamin jaḳ, in nġaa nebë sënë yö rëḳ nam, gaḳ Buk-tamusëneḳ yö rëḳ nahën. 8Lob alam dob ngwë rëḳ dekedi belosho alam dob ngwë dengis sir, gemehö-los-bengö ngwë losho yi alam rëḳ dekedi belosho mehö-los-bengö ngwë losho yi alam dengis sir. Log jemapi rëḳ gee jaḳ dob la, gemeyip gevonġ mehönon vu dob la. Nġaa sënë nebë nivanë sën avëh denevimeng in degeḳo naluj lo. 9Om ham gweġin ham nivesa. In rëḳ degetunġ ham doḳ na kaunsor lo nemaj, gedebeek ham doḳ dub-supinsën-yi, geham rëḳ bare kiap böp losho alam-los-bengöj böp malaj in sa alam ham, lob ham nanër sa ranġah vu sir, 10geham nanër Bengö Nivesa ranġah na menoh vu mehönon pin sën denedo dob-ë namuġin rë, loḳ mëm buk govek na.

11Lob bë denaduu ham medegeli ham na ḳarabus medegevonġ ham bare kot, og ham su newamin jaḳ pevis nabë, ‘Sëḳ nanër nabë va?’ Ma! Gaḳ doḳ buk saga ham rëḳ nanër noh vu ġaġek sën Anutu yö rëḳ gevonġ vu ham lo. In ham su nġo rëḳ kwamin bo ġaġek sënë benanër rë, gaḳ Anon Vabuung yö rëḳ gevonġ ġaġek sënë vu ham beham nanër. 12Lob alam rëḳ degevonġ arij lo doḳ na alam-beġö-yi nemaj medengis sir medenadiiḳ, log amaj rëḳ degevonġ naluj nabë, gehurmahen rëḳ degevonġ amaj los ataj doḳ na hir alam-beġö-yi nemaj medengis sir nadiiḳ, log alam pin rëḳ ahëj sengën vu ham in sa alam ham. 13Log mehönon sën denajom sa ahon medemedo los nij wëëk rot menatöḳ na buk sën denadiiḳ lo, og rëḳ Anutu geḳo sir nah vu yi.”

Yesu Nër Bë Nivanë Böpata Rot Rëḳ Berup

(Mt 24:15-28; Lk 21:20-24)

14“Lob bë ham gwelë nġaa vabuung degwa nipaya bare doḳ nyëġ ti sën su yoh vu bë bare doḳ rë lo begevonġ paya vu, og alam sën denedo distrik Yudea lo debeya medena ḳedu pevis. (Bë mehöti natevin ḳapiya sënë, og yö kwa bo ġaġek sënë mejaḳ ni rë!). 15Bë mehöti jaḳ na sewah jaḳ yi begganġ yu tamanġsën vavunë megeḳo ayööng doḳ buk saga, og su rëḳ doḳ nah geḳo yi ḳupeḳ lu nġaa doḳ begganġ ayo rë, gaḳ rëḳ beya mena pevis. 16Log bë mehöti na medo huk anon, og su rëḳ pekwë menah begganġ in geḳo yi röpröp ayööng yi lu nġaa rë, gaḳ rëḳ beya mena pevis! 17Log gëpin avëh sën naluj nare loḳ ayoj lo, gesir sën nahën denevo rur vu naluj lo doḳ buk saga. 18Om ham najom jaḳ nabë nġaa sënë su natöḳ vu ham doḳ kwev-ayööng-nikul-yi. 19Yönon, doḳ buk saga og rëḳ maggin böpata rot. Maggin nebë sënë su neggëp wirek vu buk sën Anutu tunġ nġaa pin lo rë, rot beverup gwëbeng sagi. Log su rëḳ maggin nabë sënë berup vu dob sënë gökin nah vu tamusën rë. 20Lob nabë Mehöböp su kwa bo nabë bepul buk saga dus rë, og mehöti su rëḳ medo vesa rë. Rëḳ mu kwa nevo yi alam sën ggooin sir raḳ lo, om rëḳ bepul buk los maggin saga dus.

21Doḳ buk saga nabë mehö ngwë nanër vu ham nabë, ‘Ham lë! Yiḳ Kerisi* sënë!’ ma nanër nabë, ‘Gwelë! Yi saga!’ og ham su gwevonġ geving hir ġaġek. 22In Kerisi-kuungsën la los alam denenër ġaġek kuungsën ranġah la yö rëḳ dekedi bedegevonġ huk los niwëëk aggagga, gedegevonġ nġaa böp böp, lob nabë deyoh vu og rëḳ degeḳo alam sën Anutu ggooin sir raḳ lo nah vu sir. Rëḳ mu su deyoh vu rë.”

Yesu Nër Bë Mehönon Nalu Rëḳ Nom Dob

(Mt 24:29-31; Lk 21:25-28)

23“Om ham gweġin ham. Senër ġaġek sënë pin muġin vu ham in bë ham jaḳ ni bekwamin bo. 24Nġaa maggin saga govek na rë, loḳ mëm

‘hes malaḳenu doḳ
gekwev su rëḳ natum rë,
25gebetuheng rëḳ geto in yaġek,
genġaa los niwëëk pin vu yaġek rëḳ desasuḳin sir.’
26Lom doḳ buk saga rëḳ degelë Mehönon Nalu medo doḳ beggob ayo menom los niwëëk böpata gevuneḳ vuneḳ yaġek yi. 27Lob rëḳ gevonġ beyi angër dena dengupin yi alam sën ggooin sir raḳ tu yi alam lo noh vu nyëġ pin. Vu dob vuheng atov mena menoh vu dob nenga lubeluu.”

Yesu Tateḳin Ġaġek Raḳ Go*

(Mt 24:32-35; Lk 21:29-33)

28“Ham kwamin bo jaḳ go* rë. Bë purpur berup ngu, og ham neraḳ ni bë go* vonġin nabunġ beham dev jaḳ na jök. 29Om nabë ham gwelë nġaa pin sënë anon jaḳ, og mëm ham jaḳ ni nabë Mehönon Nalu yam dus raḳ benare aggata avi. 30Sa nanër vu ham yönon nabë: Mehönon pin su rëḳ malaj nama na veröḳ yi rë, log nġaa pin sën agi rëḳ anon jaḳ. 31Yaġek los dob rëḳ mala nama, gaḳ mu sa ġaġek su rëḳ mala nama na rë, yö rëḳ gëp degwata.”

Yesu Nër Bë Su Mehöti Raḳ Yi Buk Ni Rë

(Mt 24:36-44; Lk 17:26-30, 34-36)

32“Rëḳ mu nġaa sënë yi buk gehes mala, og mehönon pin duġin. Angër vu yaġek duġin, geNalu duġin ving. Gaḳ Ama yö timu raḳ ni. 33Om ham gweġin ham, bemalamin medo natum, in ham duġin buk sën rëḳ nam natöḳ vu ham lo. 34Ġaġek sënë nebë mehöti kedi raḳ beya nyëġ ading ti, log nër vu yi hur bë degeġin yi nġaa pin, log ya raḳ. Vonġ huk ggelek yoh vu sir ti ti genër vu mehö sën neġin veluung avi lo bë bare geġin nivesa, gesu gëp. 35Lob rëḳ ham nabë. Ham medo malamin natum in ham duġin buk sën begganġ ala rëḳ nom lo. Rëḳ nom geto raggita, ma buk vuheng, ma sën ḳöḳrëëh nahën nesu lo, ma nyëġ hengsën. 36In rëḳ nom pevis menatöḳ vu ham geham gwëp. 37Ġaġek sën senër vu ham agi, og yiḳ senër vu alam pin bë ham medo malamin natum!”

Copyright information for `BZH