Mark 2

Yesu Vonġ Mehö Seḳë Selönġin Ti Benivesa Raḳ

(Mt 9:1-8; Lk 5:17-26)

1Buk la ggovek ya, loḳ Yesu yah meya nedo Kapernaum, loḳ alam denġo bë yah nedo ben. 2Lob desup sir ya beyi begganġ pup. Gedeggërin veluung avi ving, belen ti su ggëp netöḳ rë. GeYesu nenër Anutu yi ġaġek nivesa ranġah vu sir. 3Medo nenër vu sir log deḳo mehö seḳë selönġin ti medeverup. Sir lubeluu devaḳu medeyam vu Yesu. 4Deraḳ vu mehönon pin saga besu deyoh vu bë degeto denam Yesu mala rë, lom deraḳ ya begganġ vavunë medekehe begganġ demi valeḳ sën Yesu nare lo. Dekehe ggovek ya geggëp netöḳ, log mëm deseyesin reek los mehö seḳë selönġinsën lo to meluḳ ya begganġ ayo. 5Nebë sënë lob Yesu lë bë ayoj neya timu vu yi, lom nër vu mehö seḳë selönġinsën bë, “Naluġ-e! Sa dahun honġ nġaa nipaya ya!”

6Log alam-horek-yi la loḳ denedo begganġ ayo sën ving Yesu bekwaj nevo loḳ ayoj bë, 7“Nenër ġaġek va ti sënë? Ḳo yi raḳ besevöḳ Anutu! Mehöti su yoh vu bë dahun nġaa nipaya na rë, gaḳ Anutu yö timu yoh vu!” 8Loḳ Yesu raḳ ni loḳ ayo bë kwaj nevo nebë sënë, lom nër vu sir bë, “Ham ayomin neya nġahi nebë sënë in va? 9Ham kwamin nevo ġaġek sën senër agi bë, ‘Sa dahun honġ nġaa nipaya ya’ lo bë anon ma, in re yoh vu bë gelë nabë dahun ya yönon-a? Rëḳ mu mëm nabë sa nanër vu yi nabë, ‘Kwedi jaḳ meġena’, og mëm ham rëḳ jaḳ ni nabë sa nanër ġaġek los anon. 10Rëḳ sa bë ham jaḳ ni nabë sa Mehönon Nalu sën seyoh vu bë dahun nġaa nipaya na gëp dob, om...” log peggirin menër vu mehö seḳë selönġinsën bë, 11“Sa nanër nök vu honġ nabë: Kwedi gweḳo honġ reek jaḳ meġenah böm!” 12Lob kedi raḳ pevis beḳo yi reek raḳ meya, gesir pin vare denelë. Delë, bavij töḳ rot gedeḳo Anutu arë raḳ medenenër bë, “Hil su halë nġaa ti nëbë sënë wirek rë!”

Yesu Tahi Levi

(Mt 9:9-13; Lk 5:27-32)

13Ggovek log Yesu to meyah dobnë meyah meya nġaggee böp Galilea nenga, loḳ mëm alam pin deneya vu yi benetateḳin ġaġek vu sir. 14Ggovek, log ya raḳ meya meto metöḳ vu Alpeus nalu Levi
14/15 Levi sënë arë ngwë nebë Matai. Su Yakob nalu rë, gaḳ yiḳ mehö ngwë.
geloḳ nedo begganġ-takës-yi, lob nër vu yi bë, “Ġenam medo ġesepa sa!” Lob Levi kedi raḳ mesepa yi meya.

15Loḳ Yesu losho alam nġahiseḳë sën denetamuin yi lo ya denegga nos loḳ Levi ben. Alam-deneḳo-takës* losho alam nijpaya sën denekeyëh horek lo geyi hur maluh, sir pin ya denegga nos ving yi. 16Loḳ tum Parisai* hir alam-horek-yi lo delë bë losho alam nijpaya sën galam-deneḳo-takës* lo denegga nos loḳ ti, lob deloḳ tepëḳ vu yi hur maluh bë, “Nebë va sën negga nos ving alam-deneḳo-takës* losho alam nijpaya agi-ë?” 17Rëḳ Yesu nġo lob nër vu sir bë, “Alam nijvesa su deneya vu dokta rë, gaḳ alam nijraḳsën mu yö deneya vu. Om sesu yam in bë tahi alam yohvu rë; gaḳ mu seyam in bë tahi alam sën nġaa nipaya neggëp vu sir lo.”

Deloḳ Tepëḳ In Alam Sën Ayej Neggërin Nos Lo

(Mt 9:14-17; Lk 5:33-39)

18Log buk ngwë, lob Mehö-neripek-alam Jon yi hur maluh losho alam Parisai* pin devonġin bë degeḳo Anutu arë jaḳ, lom ayej ggërin nos besu degga rë, loḳ tum mehö la ya deloḳ tepëḳ vu Yesu bë, “Jon yi hur maluh losho Parisai* hir hur maluh ayej neggërin nos besu denegga rë, log tum honġ hur maluh denegga nos gesu ayej neggërin rë in va?” 19Lom Yesu peggirin ġaġek raḳ mehö sën neḳo avëh lo, benër yah vu sir bë, “Ham kwamin bo rë, nabë mehöti medo geving yi alam geluho avëh ti denajom nemaj! Bë nabë sënë og yi alam sënë su deyoh vu bë rëḳ ayej gërin nos rë! Gaḳ mu mehöti sën bë geḳo avëh lo nedo ving sir, om rëḳ kwaj nivesa medega nos gesu deyoh vu bë rëḳ ayej gërin rë. 20Rëḳ mëm buk sën debo mehö sën geḳo avëh lo vër besu medo geving yi alam rë, og mëm yi alam rëḳ ayoj maggin bayej gërin nos doḳ buk saga.”

21Log Yesu nër vu sir ving bë, “Mehöti su neḳo tob mewis sën su deneripek rë lo len ti menepeḳa tob muġeng sën nekweeḳ lo len raḳ rë. Nabë gevonġ nabë sënë, og rëḳ dejipek, lob tob mewis sënë najul menom getob muġeng sënë rëḳ nakweeḳ gökin melen böpata rot. 22Gemehöti su netöö wain* mewis loḳ ya memëk-navi muġeng rë. Gaḳ bë mehöti gevonġ nabë sënë, og rëḳ wain ngol navi mebepul, gewain keseh geto mena bebasap wain los memëk-navi doḳ ti. Gaḳ denetöö wain mewis loḳ ya memëk-navi mewis mu!”

Yi Hur Maluh Derur Nos Loḳ Buk-sewahsën-yi*

(Mt 12:1-8; Lk 6:1-5)

23Lob Buk-sewahsën-yi* ti, lob Yesu yi hur maluh deyoh ya huk wit* ti, lob yi hur maluh derur anon mededah. 24Lom Parisai* lo delë medeloḳ tepëḳ vu yi nebë, “Gwelë! Nebë va sën honġ hur maluh dekeyëh horek Buk-sewahsën-yi-ë?”

25Rëḳ Yesu loḳ tepëḳ yah vu sir bë, “Maḳ ham su tevin ġaġek raḳ nġaa sën Davit vonġ wirek lo rë? Nos main mediiḳahë, 26lob losho alam sën denesepa yi lo deloḳ ya Anutu yi dub-vabuung. Alam-deneḳo-seriveng hir ggev Abiatar neġin Anutu yi dub-vabuung loḳ buk saga, lob deluḳ ya medegga brët vabuung sën denetunġ netu seriveng benedo ggëp Anutu mala lo. Nos sën alam meris su deyoh vu bë dega rë lo, gaḳ alam-deneḳo-seriveng mu yö denegga. Rëḳ mëm mehö meris sën Davit gga, gevo vu alam meris sën denesepa yi lo bedegga ving. (Rëḳ su devonġ paya rë, gaḳ dediiḳahëj om degga, lob yiḳ sa hur maluh sënë nebë).”

27Loḳ Yesu nër vu sir ggökin yah nebë, “Anutu su tunġ Buk-sewahsën-yi* in bë deġinengin mehönon rë, gaḳ tunġ in bë doḳ vu sir. 28Om Mehönon Nalu tu Buk-sewahsën-yi* ala.”

Copyright information for `BZH